Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-32 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

18 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

17.6.2015 - 12.11.2016 Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno
23.9.2013 - 17.6.2015 Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno
30.7.2010 - 23.9.2013 Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200

29233585

DIČ

Není plátce DPH

30.7.2010 - 18.6.2013

CZ29233585

Datum vzniku

30. července 2010

Datum zániku v obchodním rejstříku

12. listopadu 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. listopadu 2016

Datová schránka

q4us87t

Historické názvy

5.9.2013 - 12.11.2016

ČIS Investiční, a.s. v likvidaci

30.7.2010 - 5.9.2013

ČIS Investiční, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6180

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.7.2012 - 12.11.2016

100 698 075,34 Kč Kč

5.12.2011 - 19.7.2012

526 897 910,70 Kč Kč

25.1.2011 - 5.12.2011

105 379 582,14 Kč Kč

30.7.2010 - 25.1.2011

5 018 075,34 Kč Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. listopadu 2016 - 12. listopadu 2016 : Právním důvodem výmazu je ukončená likvidace.
  • 12. listopadu 2016 - 12. listopadu 2016 : Vymazává se z veřejného rejstříku po právní moci usnesení se všemi zápisy.
  • 5. září 2013 - 12. listopadu 2016 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 30. 7. 2013 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací s účinností k 1. 8. 2013 a jejím vstupu do likvidace. Likvidátorem byl jmenován ... Ing. Jaroslav Mikšík, nar. 30. 6. 1964, bytem: Šmejkalova 19, Brno. zobrazit více skrýt více
  • 17. května 2011 - 12. listopadu 2016 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 13.5.2011 přijala následující usnesení:,,Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ČIS Investiční, a.s., IČ: ... 292 33 585, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6180, (dále jen ?společnost?), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ?obch. zák.?) je pan Mgr. Lukáš Eichinger, r.č. 750313/1911, bytem Praha, Kakosova 978/4 (dále jen ?hlavní akcionář?), který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 23.152.359 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 3,68 Kč a dále 23.627.709 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 0,78 Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti. Souhrnná jmenovitá hodnota účastnických cenných papírů ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 103.630.294,14 Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 98,34 % na základním kapitálu společnosti.Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, prokázal hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti.Dle prezenční listiny dnešní mimořádné valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,34 % základního kapitálu společnosti.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí za 1 akcii o jmenovité hodnotě 0,78 Kč částku 4,49 Kč a za 1 akcii o jmenovité hodnotě 3,68 Kč částku 21,19 Kč.Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 520-11/11 vypracovaným dne 4. dubna 2011 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení banky J & T BANKA, a.s., IČ: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 (dále jen ?banka?), o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák." zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2010 - 12. listopadu 2016 : Společnost ČIS Investiční a.s. vznikla rozdělením společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ SPRÁVCOVSKÁ, a.s., IČ 269 28 949, se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, odštěpením se vznikem nových ... obchodních společností ČIS Development, a.s., se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, ČIS Realitní, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00 a ČIS Investiční, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, podle § 243 písm. d) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. V důsledku této přeměny přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ SPRÁVCOVSKÁ, a.s. vymezená v projektu rozdělení na společnost ČIS Investiční, a.s. jako na společnost nástupnickou, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nových obchodních společností do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 15. února 2012 - 19. července 2012 : Jediný akcionář společnosti přijal při výkonu působnosti valné hromady dne 08.02.2012 následující rozhodnutí: "Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti ČIS Investiční, ... a.s.:1) Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti, které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost (snížení kapitálové přiměřenosti).2) S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři resp. rovnoměrně akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených.3) Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213 odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.4) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatném vzetí akcií společnosti z oběhu akcionářům (dále jen veřejný návrh smlouvy) s jejich následným zničením s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,68 Kč i kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 0,78 Kč.5) Veřejný návrh smlouvy společnost uveřejní způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy do 2 měsíců ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6) Kupní cena za akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu. Kupní cena je splatná do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.7) K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod.. Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního zákoníku.8) Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku."Jediný akcionář společnosti přijal při výkonu působnosti valné hromady dne 08.02.2012 následující rozhodnutí: "Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti ČIS Investiční, a.s.:1) Důvodem snížení základního kapitálu je upuštění od vydání akcií pro akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu akcií, nahrazených zatímním listem č. Z1 emitovaného společností, který nahrazuje 22.502.580 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,68 Kč v listinné podobě a 22.502.58 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 0,78 Kč v listinné podobě.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v části zaúčtována oproti účetní položce Pohledávky za upsaný základní kapitál a v částce odpovídající splacené části emisních kursu akcií nahrazených zatímním listem bude vyplacena vlastníku zatímního listu po provedeném započtení pohledávek společnosti a vrácení zatímního listu či prohlášení zatímního listu za neplatný.2) Základní kapitál společnosti ČIS Investiční, a.s. se snižuje o částku100.361.506,80 Kč.3) Snížení základního kapitálu bude provedeno dle § 213d obchodního zákoníku upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.4) Představenstvo vyzve vlastníka zatímního listu č. Z1 emitovaného společností, který nahrazuje 22.502.580 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,68 Kč v listinné podobě a 22.502.580 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 0,78 Kč v listinné podobě, písemnou výzvou zaslanou vlastníku zatímního listu k vrácení zatímního listu v dále stanovené lhůtě. K vrácení zatímního listu se určuje lhůta v délce 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vlastník zatímního listu je povinen ve shora uvedené lhůtě vrátit zatímní list v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 15:00.5) Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.6) Po zápisu nové výše základního kapitálu je společnost povinna vrácený zatímní list zničit." zobrazit více skrýt více
  • 17. května 2011 - 17. května 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 13.5.2011 přijala následující usnesení:,,Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ČIS Investiční, a.s., IČ: ... 26928949, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6180, (dále jen ?společnost?), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ?obch. zák.?) je pan Mgr. Lukáš Eichinger, r.č. 750313/1911, bytem Praha, Kakosova 978/4 (dále jen ?hlavní akcionář?), který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 23.152.359 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 3,68 Kč a dále 23.627.709 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 0,78 Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti. Souhrnná jmenovitá hodnota účastnických cenných papírů ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 103.630.294,14 Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 98,34 % na základním kapitálu společnosti.Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, prokázal hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti.Dle prezenční listiny dnešní mimořádné valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,34 % základního kapitálu společnosti.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí za 1 akcii o jmenovité hodnotě 0,78 Kč částku 4,49 Kč a za 1 akcii o jmenovité hodnotě 3,68 Kč částku 21,19 Kč.Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 520-11/11 vypracovaným dne 4. dubna 2011 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků.Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení banky J & T BANKA, a.s., IČ: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 (dále jen ?banka?), o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák." zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 2010 - 25. ledna 2011 : Valná hromada přijala dne 25.10.2010 následující rozhodnutí: "Valná hromada společnosti ČIS Investiční, a.s., IČ: 26928949, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, zapsané v obch... odním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6180, (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku 80.289.205,44 Kč (slovy: osmdesát milionů dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě pět korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) s tím, že upisování nad tuto částku se připouští s omezením maximálně do výše zvýšení o 110.397.657,48 Kč (slovy: jedno sto deset milionů tři sta devadesát sedm tisíc šest set padesát sedm korun českých a čtyřicet osm haléřů). O konečné výši základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném intervalu představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií.Bude vydáno nejméně 18.002.064 ks (slovy: osmnáct milionů dva tisíce šedesát čtyři kusů) a nejvýše 24.752.838 ks (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set padesát dva tisíc osm set třicet osm kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3,68 Kč (slovy: tři koruny českých a šedesát osm haléřů), které nebudou kótované a zároveň nejméně 18.002.064 ks (slovy: osmnáct milionů dva tisíce šedesát čtyři kusů) a nejvýše 24.752.838 ks (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set padesát dva tisíc osm set třicet osm kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,78 Kč (slovy: sedmdesát osm haléřů), které nebudou kótované (dále také jen ?nové akcie"). O konečném počtu kusů nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku v sídle pobočky společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese: Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a v iDeniku.cz. Na jednu stávající akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 3,68 Kč (slovy: tři koruny šedesát osm haléřů) je stávající akcionář oprávněn upsat 22 ks (slovy: dvacet dva kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě 3,68 Kč (slovy: tři koruny šedesát osm haléřů) a na jednu stávající akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 0,78 Kč (slovy: sedmdesát osm haléřů) je stávající akcionář oprávněn upsat 22 ks (slovy: dvacet dva kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě 0,78 Kč (slovy: sedmdesát osm haléřů). Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve druhém kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole. Každý z předem určených zájemců bude moci ve druhém kole úpisu upsat počet nových akcií odpovídajících podílu jmenovité hodnoty jím platně upsaných nových akcií v prvním kole úpisu k souhrnné jmenovité hodnotě všech akcií upsaných platně v prvním kole úpisu. Počet akcií, na které bude mít každý z předem určených zájemců ve druhém kole úpisu nárok, bude zaokrouhlen na celé kusy akcií směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí čtrnáct (14) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům.Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi předem určeným zájemcem a společností v sídle pobočky společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese: Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. Emisní kurz nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz nových akcií bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 30% (slovy: třicet procent) emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě pět (5) dnů ode dne upsání nových akcií a zbývajících 70% (slovy: sedmdesát procent) emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho (1) roku ode dne upsání nových akcií. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 240172442/0300, vedený u Československá obchodní banka, a.s." zobrazit více skrýt více
posunout dolů