Trendy

32 533 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

696 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

44 016 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 10.1.2012 Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000

Historické adresy

31.12.2010 - 10.1.2012 Polešovice 446, PSČ 68737

29258936

DIČ

od 19.1.2011

CZ29258936

Datum vzniku

31. prosince 2010

Datová schránka

h7nwzk8

Historické názvy

31.12.2010 - 10.1.2012

MORIC SEKT a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 6272

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.4.2016

50 000 000 Kč

Historické jmění

23.7.2014 - 28.4.2016

45 000 000 Kč

31.12.2010 - 23.7.2014

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 15.11.2014

CZ9401000001076747340297

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 14.7.2015

Výroba a sklad nápojů
  • Adresy:
    • Čejkovská 772, 691 02, Velké Bílovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. dubna 2016 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.4.2016 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ALKO-NE a.s. se sídlem Pra Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.4.2016 o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ALKO-NE a.s. se sídlem Pra...ha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000, identifikační číslo: 292 58 936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 17848 (dále téže jen jako Společnost) takto: (i)Základní kapitál Společnosti ve výši 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. z částky 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) nově na 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů českých). Upisování akcií nad nebo pod navrho-vanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (ii)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Druh akcií: kmenové akcie. Podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii)Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Jediný akcionář Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. (iv)Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Radek Moric, narozený 22.3.1981, bytem Elišky Krásnohorské 13/3, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen Určený zájemce). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v)Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi)Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti a upisovací lhůta činí jeden měsíc od do-ručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání Nových akcií Určenému zájemci nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Určeného zájemce, a že k uzavření Smlouvy o upsání Nových akcií může dojít též zmocněncem jednajícím za Určeného zájemce. (vii)Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií bude splacen peněžitými vklady. (viii)Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti, která ke dni rozhodnutí Valné hromady činí celkem 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 26.1.2015 (slovy: dvacáté-ho šestého ledna roku dva tisíce patnáct) mezi Určeným zájemcem jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem upisovaných akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky (resp. její části) je Určený zájemce. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o za-počtení, -Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu všech Nových akcií; -uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných Určeným zájemcem; (ix)Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem. (x)Emisní kurs všech Nových akcií upsaných Určeným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen, tj. uzavřena smlouva o započtení, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 10. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. července 2014 - 23. července 2014 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady, a to úpisem nových akcií o částku 43,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů korun českých). Nepřipouští se upisován... í akcií nad tuto částku. 2. Na základě upsaného a splaceného zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 43 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000, Kč, (dále jen "Nově upisované akcie"). 3. Určuje se, že všechny Nově upisované akcie v celkové jmenovité hodnotě 43,000.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti Radek Moric, nar. 22.03.1981, bytem Polešovice 711, PSČ 687 37 (dále jen "Jediný akcionář"). Nejedná se tedy o upisování akcií na základě veřejné nabídky. 4. V souladu s ust. § 485 odst. 2 ZOK není v tomto rozhodnutí nutné uvádět údaje dle ust. § 475 písm. c) ZOK, tedy údaje pro využití přednostního práva. 5. Všechny Nově upisované akcie ke zvýšení základního kapitálu ve jmenovité hodnotě 43,000.000,- Kč musí Jediný akcionář upsat v sídle Společnosti na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 ZOK, kterou Jediný akcionář uzavře se Společností ve lhůtě do 3 dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Návrh Smlouvy o upsání akcií byl Jedinému akcionáři předložen dnešního dne. Připouští se, aby pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií ve výši 43,000.000,- Kč byla z důvodu snížení vnějších zdrojů v majetku Společnosti započtena proti jistinám níže uvedených peněžitých pohledávek Jediného akcionáře (dále jen "Pohledávky Jediného akcionáře"), které má vůči Společnosti z titulu poskytnutých půjček, a to: ze dne 27.01.2012 ve výši 1,600.000,- Kč; ze dne 26.04.2012 ve výši 2,000.000,- Kč; ze dne11.05.2012 ve výši 280.000,- Kč; ze dne 04.06.2012 ve výši 700.000,- Kč; ze dne 20.06.2012 ve výši 7,950.000,- Kč; ze dne 16.01.2013 ve výši 20,970.000,- Kč;ze dne 27.12.2013 ve výši 9,500.000,- Kč. 6. S ohledem na to, že pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií ve výši 43,000.000,- Kč bude splacena započtením peněžitých Pohledávek Jediného akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 43,000.000,- Kč, stanoví se pro uzavření smlouvy o započtení (dále jen "Smlouva o započtení") tato pravidla: - Návrh Smlouvy o započtení, připravený Společností byl dnešního dne za účelem seznámení se s jejím obsahem předložen Jedinému akcionáři. - Smlouva o započtení bude mezi Společností a Jediným akcionářem uzavřena v den, kdy bude mezi Společností a Jediným akcionářem uzavřena Smlouva o upsání akcií. - Vklad ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude Jediným akcionářem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení, tímto dnem zcela zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení. - Smlouva o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií proti Pohledávkám Jediného akcionáře specifikovaných pod bodem 5. tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů