Základní údaje

Historické adresy

18.6.2003 - 31.12.2004 Praha 1, Klimentská 46, PSČ 11002
21.11.2001 - 18.6.2003 Praha 1, Opatovická 1661/2, PSČ 11000
1.10.1992 - 21.11.2001 Praha 2, Na Rybníčku 18
26.4.1988 - 1.10.1992 Praha 1, Nekázanka 4

00407232

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2004

CZ00407232

Datum vzniku

26. dubna 1988

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2004

Historické názvy

21.11.2001 - 31.12.2004

TOURINVEST a.s. Praha

26.4.1988 - 21.11.2001

TOURINVEST a.s. Praha, něm.-TOURINVEST AG Prag,angl.-TOURINVEST Inc.Prague,fran.-TOURINVEST S.A.Prague

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 88

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.8.2003 - 31.12.2004

150 000 000 Kč

24.6.2002 - 27.8.2003

150 100 000 Kč

27.6.2001 - 24.6.2002

150 000 000 Kč

8.6.2000 - 27.6.2001

420 500 000 Kč

22.7.1999 - 8.6.2000

270 500 000 Kč

28.3.1994 - 22.7.1999

270 500 000 Kč

14.5.1993 - 28.3.1994

184 500 000 Kč

1.10.1992 - 14.5.1993

80 000 000 Kč

22.6.1992 - 1.10.1992

50 000 000 Kč

26.4.1988 - 22.6.1992

150 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2004 - 31. prosince 2004 : Společnost TOURINVEST a.s. Praha se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 88, z důvodu zániku rozdělením sloučením s nástupnickými... společnostmi Quinn Hotels Praha, a.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ: 26504430, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7489, a Shamrock Investment Properties Praha, a.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ: 26486989, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7390. Veškeré obchodní jmění společnosti TOURINVEST a.s. Praha, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnické společnosti Quinn Hotels Praha, a.s. a Shamrock Investment Properties Praha, a.s. dle Smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění ze dne 17. prosince 2004. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 31. prosince 2004 : Společnost je právním nástupcem společnosti EBONA, a.s. (IČO 2573 13 51) v důsledku sloučení těchto společností.
 • 2. února 1998 - 31. prosince 2004 : omezení převoditelnosti akcií na jméno - předkupní právoakcionářů majících akcie na jméno
 • 5. dubna 1993 - 31. prosince 2004 : Údaje o zřízení: na valné hromadě konané dne 15.12.1992přijala společnost nové stanovy.
 • 1. října 1992 - 31. prosince 2004 : Údaje o zřízení: dne 10.10.1990 schválila valná hromadanové stanovy.
 • 26. dubna 1988 - 31. prosince 2004 : Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla zřízena podle zák.č. 243/1949 Sb.a zakládá se na státním povolení udělené dopisy ministraobchodu ČSR ze dne 2.2.1988 č.j. 182/88... a ze dne 2.3.1988č.j. 359/1988, dále na stanovách tímže ministerstvemschválených dne 2.2.1988 na usnesení ustavující valné hromadyze dne 13.4.1988 osvědčené notářským zápisem ze dne 13.4.1988č.j. 1 N 83/88 a 1 NZ 90/88 zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 5. března 2004 : Jediný akcionář: Highridge B.V., Locatellikade 1, 1076AZAmstrdam, Nizozemí
 • 28. prosince 2002 - 27. srpna 2003 : Jediný akcionář učinil dne 8.10. 2002 toto rozhodnutí o sníženízákladního kapitálu:a) důvod snížení základního kapitálu:-důvodem snížení základního kapitálu je plnění smluvních záv... azkůvyplývajících zejména z dohody o restrukturalizaci dluhuuzavřené dne 21.3.2001;způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženízákladního kapitálu:- celá částka odpovídající snížení základního kapitáluspolečnosti bude společností zcela vyplacena jedinému akcionářipoté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodníhorejstříku,b) rozsah snížení základního kapitálu:-dosavadní výše základního kapitálu 150.100.000,-Kč (jedno stopadesát miliónů sto tisíc korun českých) se snižuje o pevnoučástku ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) nanovou výši základního kapitálu 150.000.000,-Kč (jedno stopadesát miliónů korun českých),c) způsob provedení snížení základního kapitálu:-jediná kmenová listinná akcie znějící na jméno akcionářeHighridge B.V. ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíckorun českých) nebude společností vydána (vzhledem k tomu, žedoposud nebyla akcionářem vydána), tento způsob je ekvivalentníbezplatnému vzetí této akcie z oběhu,d) lhůta k předložení listinné akcie v důsledku sníženízákladního kapitálu a účel jejího předložení:-tato lhůta a účel předložení není stanoven s ohledem naskutečnosti uvedené pod bodem c) tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : Jediný akcionář učinil dne 23.10.2001 toto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu:1. základní kapitál společnosti ve výši 150,000.000,-Kč (slovy:jedno sto padesát miliónů korun če... ských), který byl v plnémrozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichžemisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : ¨g) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shorauvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůčispolečnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka ... jenižší než výše emisního kursu upisovaných akcií, je tentoakiconář povinen oznámit tuto skutečnost společnosti nejpozdějido jednoho měsíce ode dne, kdy se této skutečnosti dozvěděl, asplatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho částnejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsánínových akcií, na zvláštní účet společnosti, který za tímto účlemzřídí představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : f) připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžitépohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávcespolečnosti, vůči akcionáři na splacení emisního kurzu současn... ěpřipouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akciízapočtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřenasoučasně se smlouvou o úpisu akcií, nejpozději však před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejíúčinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě tétodohody, a tím ke splacení závazku ke zvýšení vkladu, má-liakcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůčiakcionáři na splacení emisního kurzu, a to pohledávky vzni... klé nazákladě "dohody uzavřené za účlem stanovení podmínek a určenínové splatnosti finančního závzaku ve smyslu § 570 občanskéhozákoníku" uzavřené původně mezi Českou republikou (Ministerstvemfinanccí ČR) jako věřitelem a společností TOURINVEST a.s. Prahajako dlužníkem, dne 28.4.1998, jak je tato pohledávkaspecifikována v dohodě uzavřené mezi společností Highridge B.V.a TOURINVEST a.s. Praha dne 16.10.2001, a která na základě tétodohody činí 2.862.157.350,-Kč (slovy. dvě miliardy osm setšedesát dva miliónů jedno sto padesát sedm tisíc tři sta padesátkorun českých), tato dohoda je připojena jako příloha číslo pětnotářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře,existence této pohledávky, její výše a skutečnost, že je vedenav účetnictví společnosti vyplývá z přílohy Zprávy nezávislýchauditorů a účetní závěrky ze ke dni 31.12.2000 vyhotovenéspolečností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Praha 2,Kateřinská 40, dne 28.3.2001,jejíž částečná kopie je připojenajako příloha číslo šest notářského zápisu o tomto rozhodnutíjediného akcionáře, zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : d) pokud nebudou všechny akcie, resp. jediná nová akcie, upsánys využitím přednostního práva nejpozději do jednoho měsíce odedne, kdy bylo možno naposledy upisovat nově vydané akci... e,považuje se upisování těchto akcií, resp. této akcie, zaneúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : c) všechny nové akcie , resp. jediná nová akcie, budou upsány svyužitím přednostního práva jediného akcionáře dle ust. § 204aobchodního zákoníku s těmito údaji:- místem pro vykonán... í přednostního práva je sídlo společnosti,tj. Praha 2, Na Rybníčku 18,- lhůta pro vykonání přednostního práva bude činit čtrnáct dnů,počátek běhu této lhůty bude uveřejněn, resp. jedinému akcionářioznámen, představenstvem způsobem určeným stanovami pro svolánívalné hromady, nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byljedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání nových akciíobsahující náležitosti stanovené v § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručenítohoto návrhu, a to v tomto oznámení určených prostoráchspolečnosti,- úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutíjeidného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledažeby smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- na 15 (patnáct) dosavadních akcií (každá o jmenovité hodnotě10.000.000,-Kč(deset miliónů korun českých) lze upsat 1 (jednu)novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých), a to jednu akcii kmenovou, znějící najméno, v listinné podobě, a která není registrovaným účastnickýmcenným papírem,- emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního právačiní 2.862.157.350,-Kč (slovy: dvě miliardy osm set šedesát dvamiliónů jedno sto padesát sedm tisíc tři sta padesát korunčeských), emisní ážio činí 2.862.057.350,-Kč (slovy: dvěmiliardy osm set šedesát dva miliónů padesát sedm tisíc tři stapadesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : b) celkový počet upisovaných akcií činí 1 (slovy: jeden) kus,jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých),druh - akcie , s nimiž nejs... ou spojena žádná zvláštní práva -kmenovéforma - znějící na jméno,podoba všech upisovaných akcií: listinná,žádná z nově upisovaných akcií nebude registrovaným účastnickýmcenným papírem, zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2002 - 24. června 2002 : a) zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 100.000,-Kč(slovy: jedno sto tisíc korun českých), zároveň určuje, že senepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základníka... pitál zvyšuje, zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2000 - 27. června 2001 : Valná hromada společnosti TOURINVEST a.s. Praha konaná dne30.8.2000 rozhodla o snížení základního jmění následujícímzpůsobem:1) Základní jmění společnosti TOURINVEST a.s. Praha se ... snižuje o270,500.000,- Kč na 150,000.000,- Kč.Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že společnost máod 13.6.2000 ve svém majetku 541 ks akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 500.000,- Kč každá, tedy o celkové hodnotě 270,500.000,-Kč, když tyto akcie přešly do majetku společnosti v souladu sust. § 161b odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku v souvislosti suniverzálním právním nástupnictvím po společnosti EBONA a.s. vdůsledku sloučení společnosti TOURINVEST a.s. Praha sespolečností EBONA a.s., která byla (jediným) akcionářemspolečnosti TOURINVEST a.s. Praha. Vzhledem k tomu, žespolečnost TOURINVEST a.s. Praha nehodlá vlastní akcie ve svémmajetku dále držet ani je prodat třetí osobě, ani je jinýmzpůsobem zcizit, budou z majetku společnosti vyřazeny tak, že jespolečnost použije na snížení základního jmění.2) Ke snížení základního jmění bude použito všech vlastníchakcií, které jsou v majetku společnosti, tedy :- 160 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá,emise 01, akcie č. 01 - 160,- 209 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá,emise 02, akcie č. 161 - 369,- 172 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá,emise č. 01 - 172,celkem tedy 541 ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 270.500,-Kč.3) Po snížení základního jmění budou tyto vlastní akcie, kteréjsou v majetku společnosti, zničeny.4) V souvislosti se snížením základního jmění nebude nikomuposkytnuta žádná náhrada za zničené akcie. Vzhledem k tomu senijak nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnostiTOURINVEST a.s. Praha.5) Vzhledem k tomu, že všechny akcie, kterými se snižujezákladní jmění, jsou v držení společnosti, nestanovuje se lhůtapro jejich předložení. zobrazit více skrýt více
 • 26. dubna 1988 - 8. února 1995 : Představenstvo společnosti se skládá ze sedmi členů.
 • 9. září 1988 - 1. října 1992 : Ředitel: Konstatin Pleský, Ke Kamence 564/17, Praha 6
posunout dolů