Základní údaje

Sídlo

od 20.3.2015 30. dubna 635/35, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

28.5.2013 - 20.3.2015 30. dubna 635/35, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
31.7.2002 - 28.5.2013 Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30.dubna čp. 635, PSČ 70200
17.6.1993 - 31.7.2002 Ostrava, ul. 30.dubna č. 35, PSČ 70200
13.8.1991 - 17.6.1993 Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30 dubna 35

41034261

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

83jck4d

Historické názvy

15.11.1993 - 20.5.2003

Union banka, a.s.

17.6.1993 - 15.11.1993

Union banka, akciová společnost Ostrava                      /zkráceně: Union banka, a.s. Ostrava/

17.6.1993 - 15.11.1993

Union banka, akciová společnost Ostrava /zkráceně: Union banka, a.s. Ostrava/

13.8.1991 - 17.6.1993

UNION banka, akciová společnost, Ostrava

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 220

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.1.2003

2 248 848 000 Kč

Historické jmění

26.4.1999 - 27.1.2003

2 444 400 000 Kč

28.12.1998 - 26.4.1999

2 134 000 000 Kč

11.11.1997 - 28.12.1998

1 940 000 000 Kč

25.11.1996 - 11.11.1997

1 340 000 000 Kč

27.12.1995 - 25.11.1996

1 390 000 000 Kč

5.1.1995 - 27.12.1995

1 050 000 000 Kč

11.1.1993 - 5.1.1995

300 000 000 Kč

13.8.1991 - 11.1.1993

73 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. května 2003 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.5.2003 sp. zn.28 Cm 51/2003, které nabylo právní moci dne 19.5.2003, bylaobchodní společnost Union banka, a.s., se sídlem Ostrava -Mora Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.5.2003 sp. zn.28 Cm 51/2003, které nabylo právní moci dne 19.5.2003, bylaobchodní společnost Union banka, a.s., se sídlem Ostrava -Mora...vská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00,identifikační číslo 41034261, zrušena s likvidací. Likvidátoremspolečnosti byla jmenována společnost VALUE ADDED, s.r.o., sesídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, identifikační číslo26130521. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 1991 : Den vzniku: 13. srpna 1991.
 • 13. srpna 1991 : Způsob založení: Jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb. a to nazákladě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 27.3.1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. ledna 2003 - 27. ledna 2003 : c) snížení základního kapitálu společnosti bude provedenosnížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že původníjmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie ve výši 1 000,- Kč(slo... vy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o částku 80,- Kč(slovy: osmdesát korun českých), takže jmenovitá hodnota tétoakcie bude po snížení základního kapitálu činit 920,- Kč (slovy:devětsetdvacet korun českých), původní jmenovitá hodnota každéjednotlivé akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jednosto korunčeských) bude snížena o částku 8,- Kč (slovy: osm korunčeských), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 92,- Kč (slovy: devadesátdva korunčeských), původní jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie vevýši 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých) bude snížena očástku 6,40 Kč (slovy: šest korun českých čtyřicet haléřůčeských), takže jmenovitá hodnota této akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 73,60 Kč (slovy: sedmdesáttři korunčeských šedesát haléřů českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 27. ledna 2003 : Řádná valná hromada společnosti Union banka, a.s. schválilasnížení základního kapitálu společnosti Union banka, a.s. způvodní výše základního kapitálu 2 444 400 000,- Kč (slovy:dvě... miliardyčtyřistačtyřicetčtyřimiliónůčtyřistatisíc korunčeských) o částku ve výši 195 552 000,- Kč (slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korun českých)na částku ve výši 2 248 848 000,- Kč (slovy:dvěmiliardydvěstěčtyřicetosmmiliónůosmsetčtyřicetosmtisíc korunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 27. ledna 2003 : a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti Union banka,a.s. je úhrada ztráty společnosti v rozsahu 195 552 000,- Kč(slovy:jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc k... orunčeských), vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2001 v celkovévýši 211 812 211,81 Kč (slovy:dvěstějedenáctmiliónůosmsetdvanácttisícdvěstějedenáct korunčeských osmdesátjeden haléř český); částka odpovídající sníženízákladního kapitálu bude použita na úhradu části ztráty za rok2001; zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 27. ledna 2003 : b) základní kapitál bude snížen v rozsahu 195 552 000,- Kč(slovy: jednostodevadesátpětmiliónůpětsetpadesátdvatisíc korunčeských);
 • 15. dubna 1997 - 9. srpna 1999 : Omezení převoditelnosti akcií:Je omezena převoditelnost akcií na jméno podle platných stanovspolečnosti, která spočívá v udělení předchozího písemnéhosouhlasu představenstva ke smu... vnímu převodu této formy akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : 1) Zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti se zvyšuje o 310.400.000,-Kč (slovy:třista deset milionů čtyřista tisíc korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií... nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění společnosti. Na zvýšení základního jměníspolečnosti bude vydáno 3 880 000 ks kmenových akcií jmenovitéhodnoty 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) znějících namajitele v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : 2) Časový harmonogram úpisu akciíÚpis akcií bude proveden ve dvou kolech.1. koloV prvním kole, které započne 3. pracovní den po zveřejněnítohoto usnesení přijatého mimořádnou valno... u hromadou Unionbanky, a.s. dne 18.12.1998 a bude ukončeno 15. pracovní den podni započetí 1. kola, mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a,odst. (1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jakorealizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahujejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku vrámci přednostního práva se stanoví t a k t o : zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kčkaždá,
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá,
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč lze upsat 2000 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá.
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava,Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstna... nceemitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy vpracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá, znějící na majitele, vzaknihované podobě, v emisním kursu 80,-Kč každá.
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu.
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného ve... Středisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícílistinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžikuúpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřeved... ltoto právo na jinou osobu. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostníprávo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupenípřednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku.
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : 2. koloAkcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a to společnostiForesbank, a.s., se sídlem Zlín, Přílucká 360, identi... fikačníčíslo 46 99 48 31. Pro druhé kolo upisování akcií společnostiurčitým zájemcem Foresbank, a.s. je místem pro upisování akciípracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro,dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendyakcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. aod 13.00 do 15.00 hod. Zahájení 2. kola bude 2. pracovní den pozahájení 2. kola upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : 3) Emisní kursEmisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole jeshodný a činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jednuakcii.
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : 4) Způsob upisování a spláceníÚpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.Upisovatel je povinen splat... it při úpisu 100 % jmenovité hodnoty(emisního kursu) upsaných akcií. Splacením se rozumí připsánípříslušné částky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený uUnion banky, a.s.K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemskýupisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemskýupisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatelpředloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisováníakcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné vobou kolech pouze peněžité vklady.Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I. patro,dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedením agendyakcionářů, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. aod 13.00 do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : 5) Informace o přednostním právuMístem pro vykonání přednostního práva je pracoviště emitentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví, Ostrava,Gorkého ul. 2, PSČ 702 00, I... . patro, dveře č. 103 u zaměstnanceemitenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to vždy vpracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu.Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kola úpisu akcií)započne 3. pracovní den po zveřejnění tohoto usnesení přijatéhomimořádnou valnou hromadou dne 18.12.1998 a bude ukončena 15.pracovní den po započetí 1. kola.Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta vedeného veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu.Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícílistinné akcie na jméno, má ten akcionář, který bude k okamžikuúpisu veden v seznamu akcionářů Union banky, a.s. a nepřevedltoto právo na jinou osobu.Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostníprávo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupenípřednostního práva podle § 156a, obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 80,-Kčkaždá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat 200 ks nových akcií o jmenovité hodnotě80,-Kč každá. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč, lze upsat 2000 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 80,-Kč každá.Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitouhodnotu 80,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou vzaknihované podobě.Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitímpřednostního práva činí 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých)za jednu akcii.S využitím přednostního práva lze upsat 3 880 000 ks kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě 80,-Kč každá znějících na majitele vzaknihované podobě v emisním kursu 80,-Kč každá. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : 6) Identifikace upisovateleUpisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platnýmprůkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dálejen "průkaz totožnosti").V p... řípadě, kdy bydliště (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou vprůkazu totožnosti zaznamenány, uvede upisovatel při úpisu dolistiny upisovatelů údaje o svém bydlišti a rodném čísle.Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Středisku cenných papírů,na který mají být upisovateli jím upsané akcie při jejich vydánípřipsány, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě, kdyse upisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilýmzmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnceplatným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účeluupisovatelem vystavené plné moci obsahující kroměidentifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště(adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a čísloúčtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie přijejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele natakovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstří... ku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň osobní identifikace, a to platným průkazemtotožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu ve Střediskucenných papírů, na který mají být upisovateli - právnické osobějím upsané akcie při jejich vydání připsány. Výpis z obchodníhorejstříku se upisovateli nevrací. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti a... výpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo(adresa zapsaná vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány. Plnámoc musí být podepsána způsobem, který je uveden propodepisování za upisovatele ve výpisu z obchodního rejstříku.Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí být učiněn osobamik tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebo notářskyověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými a každý podpismusí být úředně ověřen. Plná moc ani další listiny se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžaduje se kjejí identifikaci předložení týchž dokumentů a v téže formě,jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnické... osoby. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cennýchpapírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union banka,a.s... . oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovatplnou moc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předá "Smlouvu opostoupení přednostního práva na upisování akcií" podle ust. §156a obchodního zákoníku (dále jen smlouva). Smlouva mezi... převodcem (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí býtuzavřená po dni zapsání tohoto usnesení přijatého mimořádnouvalnou hromadou Union banky, a.s. dne 18.12.1998 do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě (dle ust. § 203,odst.(4) obchodního zákoníku). Nabyvatel uvedený ve smlouvě,případně jeho zmocněnec, svou identifikaci provede stejnýmzpůsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněnec a doloží dokladyprokazující oprávněnost osob jednajících za převodce k podpisusmlouvy. Podpisy na smlouvě, osob jednajících za převodce, musíbýt úředně ověřeny. Smlouva o postoupení přednostního práva seupisovateli nevrací. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazujet a k t o :
 • 26. února 1999 - 26. dubna 1999 : Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů -zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejichzmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogicky (co ... doobsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladůpožadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců.Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úřednímpřekladem do českého jazyka. Plná moc ani další důkazní listinyse v případě zápisu do listiny upisovalů zmocněnci nevrací. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : 6. Identifikace upisovatele
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Upisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaciplatným průkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytuv ČR (dále jen "průkaz totožnosti"). V případě, kdy bydliště... (adresa a PSČ) nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnostizaznamenány, uvede upisovatel při úpisu do listiny upisovatelůúdaje o svém bydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvedečíslo účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají býtupisovateli jím upsané akcie při jejich vydání připsány,případně předloží výpis z tohoto účtu a udělí emitentovi plnoumoc k provedení pokynu ve Středisku cenných papírů k připsáníupsaných akcií na uvedený účet upisovatele. V případě, kdy seupisovatel nechá při úpisu zastoupit k tomu způsobilýmzmocněncem, vyžaduje se kromě identifikace takového zmocněnceplatným průkazem totožnosti zároveň originál k tomuto účeluupisovatelem vystavené plné moci obsahující kroměidentifikačních údajů o zmocněnci i jméno, příjmení, bydliště(adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jeho rodné číslo a čísloúčtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být akcie přijejich vydání připsány. Podpis upisovatele - zmocnitele natakovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc se v případězápisu do listiny upisovatelů zmocněnci nevrací. --------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhor... ejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavenstva a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platnýmprůkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli -právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány audělí emitentovi plnou moc k provedení pokynu ve Střediskucenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účetupisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovatelinevrací. --------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- V případě, kdy se upisovatel - právnická osoba nechá přiúpisu zastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožn... osti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsaná vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány aoprávnění udělit emitentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účetupisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který jeuveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodníhorejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí býtučiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebonotářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými akaždý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc, ani další důkaznílistiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická osoba, vyžadujese k její identifikace předložení týchž dokumentů a v téžeformě, jak je v této informaci stanovena pro upisovatele -právnické osoby. ----------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak odupisovatelů - zahraničních fyzických nebo právnických osob,popřípadě jejich zmocněnců, se bude vyžadovat předloženíanalogický... ch (co do obsahu, data vystavení a formy) písemností adokladů požadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejichzmocněnců. Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí býtopatřeny úředním překladem do českého jazyka. ------------------ zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, seprokazuje takto: -----------------------------------------------
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží"Smlouvu o postoupení přednostního práva na upisování akcií"podle ust. § 156a obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem... (akcionářem společnosti) a nabyvatelem musí být platná auzavřená po zapsání rozhodnutí představenstva ze dne 29.9.1998do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.Nabyvatel uvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svouidentifikaci provede stejným způsobem jako upisovatel, resp.jeho zmocněnec a doloží doklady prokazující oprávněnost osobjednajících za převodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvěosob jednajících za převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva opostoupení přednostního práva se upisovateli nevrací. ---------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Střediskucenných papírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu, je Union ban... ka, a.s.oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnoumoc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem. ------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : Usnesení o zvýšení základního jmění:1. Zvýšení základního jmění----- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 194.000.000,- Kč(slovy: jednosto devadesát čtyři miliónů korun českých)... s tím,že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti. Na zvýšení základníhojmění společnosti bude vydáno 1.940.000 ks kmenových akciíjmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých)znějících na majitele v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : 2. Časový harmonogram úpisu akcií----- Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech. ---------------------- 1. kolo ------------------------------------------------------- V prvním kole... , které započne 3. pracovní den po zveřejněnírozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnostiupisováním akcií na základě § 203 odst. (4) obchodního zákoníku,a bude ukončeno 15. pracovní den po dni započetí 1. kola, mohouupisovat ve smyslu ustanovení § 204a odst. (1) obchodníhozákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svéhopřednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných kezvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílů nazákladním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostníhopráva se stanoví takto: --------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč, -----------------------------------------------------... ------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100,- Kč, -------------------------------------------------... ----- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč lze upsat 1000 ks nových akcií o jmenovitéhodnotě 100,- Kč. ----------------------------------------------
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracovištěemitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví,Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I.patr... o, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedenímagendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00hod. ----------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějících namajitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každ... á.--- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------... ------ zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta veden... ého veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu,nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která seprokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156aobchodního zákoníku. ------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- 2. kolo ------------------------------------------------------- Akcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty ve druhé kole určitému zájemci, a to sp... olečnostiUnion Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35, identifikačníčíslo 64609952. Pro druhé kolo upisování akcií společnostiurčitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30. dubna 35,identifikační číslo 64609952, je místem pro upisování akciípracoviště emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00do 15.00 hod. Zahájení 2. kola je 2. pracovní den po ukončení 1.kola. Ukončení 2. kola bude 2. pracovní den po zahájení 2. kolaupisování akcií. ----------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : 3. Emisní kurs
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : -----Emisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1. a 2. kole jeshodný a činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korun českých) zajednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jedno sto k... orunčeských) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korunčeských) emisní ážio. ------------------------------------------ zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : 4. Způsob upisování a splácení
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Úpis může upisovatel provést pouze osobně neboprostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem doupisovací listiny. ---------------------------------------
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Upisovatel je povinen splatit při úpisu 30 % jmenovitéhodnoty a celkovou hodnotu emisního ážia upsaných akciíjednorázově zaplacením. Splacením se rozumí připsání příslušnéčát... ky ve prospěch účtu č. 8050000005/3400, vedený u Union banky,a.s. ----------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Upisovatel je povinen splatit zbývajících 70 % jmenovitéhodnoty akcií, které upsal, nejpozději do 1 roku ode dne zápisuvýše základního jmění do obchodního rejstříku (§ 206 ob... chodníhozákoníku). ----------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolutuzemský upisovatel - právnická osoba identifikační číslo,tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraničníupisova... tel předloží doklad pro identifikaci platby při úpisu.Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti jsoupřípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. ----------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti emitenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ... 702 00, I. patro, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00do 15.00 hod. -------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : 5. Informace o přednostním právu
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Místem pro vykonání přednostního práva je pracovištěemitenta Union banka, a.s., úsek investičního bankovnictví,Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I.patr... o, dveře č. 103 u zaměstnance emitenta pověřeného vedenímagendy akcionářů, a to od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00hod. ----------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářůmajících zaknihované akcie je den, kdy mohlo být toto právovykonáno poprvé, tj. první den 1. kola úpisu. ------------... ------ zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kolo úpisuakcií) započne 3. pracovní den po zveřejnění rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění upisováním akciíspolečnos... ti na základě ust. § 203 odst. (4), obchodního zákoníkua bude ukončena 15. pracovní den po započetí 1. kola. ---------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Přednostní právo upsat, pokud se jedná o akcionáře majícízaknihované akcie na majitele, má ten akcionář, který bude krozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta veden... ého veStředisku cenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu,nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která seprokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156aobchodního zákoníku. ------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč lze upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité h... odnotě100.000,- Kč lze upsat 100 ks nových akcií o jmenovité hodnotě100,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, lze upsat 1000 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 100,- Kč. ------------------------------------ zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Akcie upisované s využitím přednostního práva majíjmenovitou hodnotu 100,- Kč, jsou kmenové, znějí na majitele ajsou v zaknihované podobě. -----------------------------------... - zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- Emisní kurs akcií společnosti upisovaných s využitímpřednostního práva činí 110,- Kč (slovy: jednosto deset korunčeských) za jednu akcii, z toho činí 100,- Kč (slovy: jednost... okorun českých) jmenovitá hodnota a 10,- Kč (slovy: deset korunčeských) emisní ážio. ----------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 28. prosince 1998 : ----- S využitím přednostního práva lze upsat 1.940.000 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá znějící namajitele v zaknihované podobě v emisním kursu 110,- Kč každá.... -- zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 11. listopadu 1997 : Usnesení o zvýšení základního jmění:--1) Zvýšení základního jměníZákladní jmění společnosti se zvyšuje o 600.000.000,-Kč (slovy:šestsetmiliónů korun českých) s tím, že se nepřipou... ští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníspolečnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno600.000 ks kmenových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kč(slovy:jedentisíc korun českých) znějících na majitele vzaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 11. listopadu 1997 : --Osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno, se prokazujetakto:Upisovatel jako nabyvatel přednostního práva předloží "Smlouvouo postoupení přednostního práva na upisování ak... cií" podle ust. §156a, obchodního zákoníku. Smlouva mezi převodcem (akcionářemspolečnosti) a nabyvatelem musí být platná a uzavřená pozapsání usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997 do obchodníhorejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Nabyvateluvedený ve smlouvě, případně jeho zmocněnec, svou identifikaciprovede stejným způsobem jako upisovatel, resp. jeho zmocněneca doloží doklady prokazující oprávněnost osob jednajících zapřevodce k podpisu smlouvy. Podpisy na smlouvě osob jednajícíchza převodce musí být úředně ověřeny. Smlouva o postoupenípřednostního práva se upisovateli nevrací.V případě, že upisovatel nemá otevřen účet ve Středisku cennýchpapírů, splní podmínky úpisu obsažené v této informaci apožaduje při úpisu otevření takového účtu , je Union banka, a.s.oprávněna kromě písemností uvedených shora navíc požadovat plnoumoc k otevření takového účtu. Plná moc pro tyto účely všaknebude považována za podmínku úpisu a otevření takového účtu veStředisku cenných papírů bude sjednáno zvlášť mezi Union bankou,a.s. a upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 11. listopadu 1997 : - 6) Identifikace upisovateleUpisovatel - fyzická osoba provede svoji identifikaci platnýmprůkazem totožnosti, resp. platným povolením k pobytu v ČR (dálejen "průkaz totožnosti"). ... V případě, kdy bydliště (adresa a PSČ)nebo rodné číslo nejsou v průkazu totožnosti zaznamenány, uvedeupisovatel při úpisu do listiny upisovatelů údaje o svémbydlišti a rodném čísle. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli jímupsané akcie při jejich vydání připsány, případně předloží výpisz tohoto účtu a udělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedenýúčet upisovatele. V případě, kdy se upisovatel nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnostizároveň originál k tomuto účelu upisovatelem vystavené plné mociobsahující kromě identifikačních údajů o zmocněnci i jméno,příjmení, bydliště (adresy včetně PSČ) upisovatele, dále jehorodné číslo a číslo účtu ve Středisku cenných papírů, na kterýmají být akcie při jejich vydání připsány. Podpis upisovatele -zmocnitele na takovéto plné moci musí být úředně ověřen. Plnámoc se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací.Upisovatel - právnická osoba provede svoji identifikacioriginálem, případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodníhorejstříku ne starší 90 dnů (dále jen "výpis z obchodníhorejstříku"). V případě, kdy se k úpisu dostaví členovéstatutárního orgánu (nebo prokuristé) oprávněni podle údajůuvedených ve výpisu z obchodního rejstříku nebo podle údajůuvedených v úředně ověřeném opisu (částečném opisu) příslušnéhodokumentu (usnesení valné hromady, jmenování za náhradního členapředstavensta a.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušnéosoby k samostatnému zastupování za takovouto právnickou osobunebo společně ti členové statutárního orgánu (nebo prokuristé),kteří jsou oprávněni podle údajů uvedených ve výpisu zobchodního rejstříku nebo podle údajů uvedených v úředněověřeném opisu (částečném opisu) příslušného dokumentu (usnesenívalné hromady, jmenování za náhradního člena představenstvaa.s., apod.) osvědčujícího oprávnění příslušných osob kespolečnému zastupování za takovouto právnickou osobu, bude přiúpisu vyžadována kromě identifikace právnické osoby, za kteroujednají, zároveň jejich osobní identifikace, a to platnýmprůkazem totožnosti. Zároveň upisovatel uvede číslo účtu veStředisku cenných papírů, na který mají být upisovateli -právnické osobě jím upsané akcie při jejich vydání připsány audělí eminentovi plnou moc k provedení pokynu ve Střediskucenných papírů k připsání upsaných akcií na uvedený účetupisovatele. Výpis z obchodního rejstříku se upisovatelinevrací.V případě, kdy upisovatel - právnická osoba nechá při úpisuzastoupit k tomu způsobilým zmocněncem, vyžaduje se kroměidentifikace takového zmocněnce platným průkazem totožnosti avýpisu z obchodního rejstříku upisovatele - právnické osobyzároveň originál k tomuto účelu upisovatelem - právnickou osobouvystavené plné moci obsahující kromě identifikačních údajů ozmocněnci i úplné obchodní jméno a sídlo (adresa zapsána vobchodním rejstříku včetně PSČ) upisovatele - právnické osoby,dále jeho identifikační číslo a číslo účtu ve Středisku cennýchpapírů, na nějž mají být akcie při jejich vydání připsány aoprávnění udělit eminentovi plnou moc k provedení pokynu veStředisku cenných papírů k připsání upsaných akcií na účetupisovatele. Plná moc musí být podepsána způsobem, který jeuveden pro podepisování za upisovatele ve výpisu z obchodníhorejstříku. Podpis upisovatele na takovéto plné moci musí býtučiněn osobami k tomu podle výpisu z obchodního rejstříku nebonotářsky ověřeného usnesení orgánu společnosti oprávněnými akaždý podpis musí být úředně ověřen. Plná moc ani další důkaznílistiny se v případě zápisu do listiny upisovatelů zmocněncinevrací. V případě, kdy je zmocněncem právnická opsoba, vyžadujese k její identifikaci předložení týchž dokumentů v téže formě,jak je v této informaci stanovena pro upisovatele - právnickéosoby.Nevyplývá-li z předchozích odstavců jinak, pak od upisovatelů -zahraničních fyzických nebo právnických osob, popřípadě jejichzmocněnců, se bude vyžadovat předložení analogických (co doobsahu, data vystavení a formy) písemností a dokladůpožadovaných od tuzemských upisovatelů, resp. jejich zmocněnců.Veškeré takovéto písemnosti a doklady musí být opatřeny úřednímpřekladem do českého jazyka. Union banka, a.s. upozorňujeupisovatele, kteří jsou zahraničními subjekty, že jsou podlezákona č.21/1992 Sb. o bankách povinni před provedením úpisueminentovi předložit potvrzení České národní banky o udělenísouhlasu ke vzniku majetkového podílu upisovatele na eminentovi. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 11. listopadu 1997 : -5) Informace o přednostním právuMístem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul.... 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I. patro, dveře č.117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedenímagendy akcionářů, to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo zveřejněno usnesení valnéhromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka,a.s., jehož součástí je, ve smyslu ust. § 204a, odst. 2,obchodního zákoníku, informace o přednostním právu.Lhůta pro vykonání přednostního práva započne v 1. koleupisování akcií 3. den po zveřejnění usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění upisováním akcií společnosti na základěust. § 203, odst. 4, obchodního zákoníku a bude ukončena 16. denpo započetí 1. kola.Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Střediskucenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osobana kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokážesmlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a,obchodního zákoníku.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] novýchakcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, nahrazenouzatímním listem, lze upsat [0,447761194*1000] nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva,vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5včetně nahoru.Akcie upisované s využitím přednostního práva mají jmenovitouhodnotu 1.000,-Kč, jsou kmenové, znějí na majitele a jsou vzaknihované podobě.Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí1.000,-Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 11. listopadu 1997 : -4) Způsob upisování a spláceníÚpis může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.Upisovatel je povinen spla... tit při úpisu celý emisní kursupsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokáže předloženímpříslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána ve prospěchúčtu č. 8010000326/3400, vedený u Union banky, a.s..K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemskýupisovatel - právnická osoba identifikační číslo, tuzemskýupisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatelpředloží doklad pro identifikaci platby při úpisu. Při upisováníakcií na zvýšení základního jmění společnosti jsou přípustné vevšech třech kolech pouze peněžité vklady.Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášenéve výzvě k upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií výše navrhovaného základního jmění, ledaže akciechybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsányzakladateli nebo některými z nich.Informace o průběhu upisování akcií budou poskytovány napracovišti eminenta Union banka, a.s., úsek investičníhobankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okresOstrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 u zaměstnanceeminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1997 - 11. listopadu 1997 : -3) Emisní kursEmisní kurs akcií společnosti upisovaných v 1.,2., a 3. koleje shodný a rovná se jmenovité hodnotě akcie společnosti a činí1000,-Kč za jednu akcii.
 • 12. srpna 1997 - 11. listopadu 1997 : -2) Časový harmonogram úpisu akciíÚpis akcií bude proveden ve třech kolech1. koloV prvním kole, které započne 3.den po zveřejnění usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění s... polečnosti upisováním akciína základě § 203, odst.4, obchodního zákoníku, a bude ukončeno16. den po jeho započetí, mohou upisovat ve smyslu § 204a, odst.1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizacisvého přednostního práva upsat nové akcie společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahujejich podílů na základním jmění společnosti. Výše nároku vrámci přednostního práva se stanoví takto:a) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat [0,447761194] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč,b) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-Kč lze upsat [0,447761194*100] nových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč,c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč, nahrazenou zatímním listem, lze upsat[0,447761194*1000] nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Nárok na úpis nových akcií na základě přednostního práva,vypočtený výše, se zaokrouhluje na celá čísla, a to od 0,5včetně nahoru.Místem pro vykonání přednostního práva je pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I.patro, dveře č. 117 u zaměstnance eminenta pověřeného vedenímagendy akacionářů, a to od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do15,00 hod.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valnéhromady společnosti na základě § 203, odst. 4, obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Union banka,a.s., jehož součástí je ve smyslu ust. § 204a, odst. 2,obchodního zákoníku, informace o přednostním právu.Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registru eminenta vedeného ve Střediskucenných papírů a nepřevedl toto právo na jinou osobu, nebo osobana kterou bylo přednostní právo převedeno a která prokážesmlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a,obchodního zákoníku.2. koloAkcie, jež nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty ve druhém kole určitému zájemci, a tospolečnosti Union Group, a.s. se sídlem Ostrava, 30. dubna 35,identifikační číslo 6460 9952. Pro druhé kolo upisování akciíspolečnosti určitým zájemcem Union Group, a.s., Ostrava, 30.dubna 35, identifikační číslo 64 60 99 52, je místem proupisování akcií pracoviště eminenta Union banka, a.s., úsekinvestičního bankovnictví a řízení divizí, Ostrava, Gorkéhoul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00, I. patro, dveře č. 117 uzaměstnance eminenta pověřeného vedením agendy akcionářů, a tood 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Zahájení 2. kolaje 3. den po ukončení 1. kola. Ukončení 2. kola: 5. den pozahájení 2. kola upisování akcií.3. koloAkcie, jež nebyly upsány v prvním ani ve druhém kole, budounabídnuty na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve třetímkole, které započne 16. den po zveřejnění veřejné výzvy kupisování akcií a prospektu cenného papíru. Místem pro upisováníakcií společnosti ve veřejném úpisu bude pracoviště eminentaUnion banka, a.s., úsek investičního bankovnictví a řízenídivizí, Ostrava, Gorkého ul. 2, okres Ostrava-město, PSČ 702 00,I. patro, dveře č. 117, u zaměstnance eminenta pověřenéhovedením agendy akcionářů, a to od 8,00 do 12,00hod. a od 13,00do 15,00 hod. Ukončení 3. kola upisování bude 7. den po jehozapočetí. zobrazit více skrýt více
 • 17. června 1993 - 15. listopadu 1993 : Obchodní jméno:- v jazyce německém: Union bank, Aktiengesellschaft Ostrava/zkráceně: Union bank, AG Ostrava/- v jazyce anglickém: Union Bank, Joint Stock Company Ostrava/zkráceně: ... Union Bank S.C. Ostrava/ zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů