4 133 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

721 tis. Kč

Zisk za rok 2008

22 310 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

19.3.2002 - 1.10.2012 Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 13000
3.2.1998 - 19.3.2002 Praha 3, Slezská 96, PSČ 13000
20.11.1991 - 3.2.1998 Praha 4, Jeremenkova 75, PSČ 14000

44266600

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2002 - 1.10.2012

CZ44266600

Datum vzniku

20. listopadu 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2012

Historické názvy

3.2.1998 - 1.10.2012

LCS Trading, a.s.

3.12.1993 - 3.2.1998

INVESTIČNÍ FOND CTP, a. s.

20.11.1991 - 3.12.1993

INVESTIČNÍ PRIVATIZAČNÍ FOND CTP, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1035

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.10.2003 - 1.10.2012

14 835 150 Kč

4.11.2002 - 22.10.2003

21 428 550 Kč

20.6.2000 - 4.11.2002

2 928 640 Kč

3.12.1993 - 20.6.2000

11 264 000 Kč

20.11.1991 - 3.12.1993

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2012 - 1. října 2012 : Společnosti, N-INŽENÝRING, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 608 27 459, LCS Trading, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 442 66 600 a ... LCS Servis, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 607 23 475, zanikly bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností NYCOM a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 452 71 607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1410, na niž přešlo veškeré jmění zanikajících společností, a to na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2012. zobrazit více skrýt více
  • 9. srpna 2003 - 22. října 2003 : Rozhodnutí o snížení základního kapitálu:Valná hromada společnosti rozhodla snížit základní kapitál společnosti z důvodu a způsobem úhrady ztrát společnosti z minulých let v celkov... é výši 4.512.808,22 kč, a dále pak z důvodu a způsobem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucích ztrát , a to v celkové výši 2.080.591,78 Kč. V této souvislosti se konstatuje, že částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10% základního kapitálu společnosti před jeho snížením.Celková výše snížení základního kapitálu představuje částku ve výši 6.593.400,-- Kč. Po snížení v rozsahu uvedeném v předchozí větě bude základní kapitál společnosti činit 14.835.150,-- Kč.Snížení základního kapitálu bude provedeno, ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 164.835 ks listinných akcií, a to z jmenovité hodnoty 130,-- Kč každé akcie na jmenovitou hodnotu 90,-- Kč každé akcie. Toto snížení bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních listinných akciích s podpisem dvou členů představenstva.Valná hromada ukládá představenstvu uveřejnit výzvu ve smyslu ustanovení § 213a odst. 2. akcionářům, aby předložili akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne zveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.Valná hromada dále rozhodla, u vědomí ustanovení § 173 odst. 2, tuto změnu promítnout v příslušných článcích stanov společnosti, a to v článku Základní kapitál společnosti (čl. 4 odst. 1) a v článku Akcie (čl. 5 odst. 1 a 2) s tím, že tato změna stanov nabude účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.V této souvislosti valná hromada pověřuje představenstvo, aby splnilo zákonné povinnosti společnosti spojené s tímto usnesením valné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2002 - 4. listopadu 2002 : Valná hromada společnosti rozhodla zvýšit základní kapitálspolečnosti upisováním nových akcií nepeněžitým vkladem aschvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitostizaps... ané na listu vlastnictví č.920 vedeným Katastrálním úřademPraha-město, a to budova čp.844 (objekt bydlení,pam.chrán.území) na pozemku parc.č.2907 (zastavěná plocha anádvoří, pam.chrán.území) v k.ú. Vinohrady, obec Praha, okresHl.m.Praha. Předmětný nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem, ktomuto účelu jmenovaným soudem, Ing.Vladimírem Pokorným ve výši18.500.000,- Kč.Celková částka o níž má být zvýšen základní kapitál společnostipředstavuje částku ve výši 18.449.910,- Kč. Po zvýšení v rozsahuuvedeném v předchozí větě by měl základní kapitál společnostičinit 21.428.550,- Kč s tím, že nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení.Valná hromada rozhodla, že upisované akcie budou vydány jakoakcie kmenové na majitele v počtu 142.307 ks, a to v listinnépodobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 130,- Kč se stejnýmiprávy jako dosud vydané akcie a tyto budou vydány za výšespecifikovaný nepeněžitý vklad. Společnost, jako eminent, vydálistinné akcie a hromadné listiny nahrazující akcie, a to v tétoskladbě: 7 ks akcií každá o jmenovité hodnotě 130,- Kč, 230 kshromadných listin každá zahrnující 10 ks jednotlivých akcií ojmenovité hodnotě 130,- Kč a 140 ks hromadných listin každánahrazující 1.000 jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 130,-Kč, a s náležitostmi stanovenými ustanovením § 155 zákonač.513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Majitel akcií vydaných jakohromadná listina má právo, aby mu společnost do tří měsíců oddoručení písemné žádosti vyměnila hromadnou listinu zajednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny s tím, že hromadnálistina může vždy nahrazovat buď 10 ks anebo 1.000 ksjednotlivých akcií. Náklady spojené s takovouto výměnou hradívždy majitel akcií vydaných jako hromadná listina.V souvislosti s rozhodnutím o upisování akcií nepeněžitýmvkladem budou akcie nabídnuty určitému zájemci, který jevýlučným vlastníkem nepeněžitého vkladu, a to obchodníspolečnosti LCS Intenational, a.s., IČ: 64949541, se sídlemPraha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00.Místem pro upisování akcií a pro splacení nepeněžitého vkladu jesídlo společnosti a lhůta stanovená pro upisování akcií a prosplacení nepeněžitého vkladu je do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím,že upisovateli určenému v předchozím odstavci bude oznámenpočátkem běhu této lhůty písemným dopisem doručeným na adresuZelený pruh 1560/99, Praha 4, PSČ 147 00. Emisní kurs každétakto upisované akcie se stanovuje ve výši 130,- Kč.Valná hromada zároveň rozhodla, že společnost použije rozdílmezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akciíčinící částku ve výši 90,- Kč na tvorbu rezervního fondu vesmyslu ust.§ 163a odst.3.V této souvislosti valná hromada pověřuje představenstvo, abysplnilo zákonné povinnosti společnosti spojené s tímto usnesenímvalné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 20. listopadu 1991 - 28. srpna 2002 : Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založenazakladatelským plánem ze dne 5/11/91. Zakladatel sepsal stanovy,jmenoval členy představenstva, dozorčí rady a revizora ... účtů. zobrazit více skrýt více
  • 20. listopadu 1991 - 28. srpna 2002 : Zakladatel společnosti a výše základního kapitálu:INVESTIČNÍ SPOLEČNOST CTP, a. s., Praha 4, Jeremenkova 75,zastoupená představenstvem ve složení: Ing. Gustav Svoboda,ing. Vladimír... David, Ing. Zdeněk BayerZákladní kapitál činí 100.000,- Kčs a byl v plné výši upsána splacen zakladatelem. zobrazit více skrýt více
  • 19. ledna 2000 - 19. června 2002 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 31.8.1999 o sníženízákladního jmění společnosti z důvodu úhrady ztráty společnostiz minulých let o částku 8.335.360,- Kč na částku 2.92... 8.640,- Kčsnížením jmenovité hodnoty akcií vedených jako zaknihované cennépapíry ve Středisku cenných papírů, a to z jmenovité hodnoty500,- Kč na jmenovitou hodnotu 130,- Kč každé akcie. zobrazit více skrýt více
posunout dolů