Trendy

8 963 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-22 787 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

93 970 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 7.9.2015 Solní 278/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

Historické adresy

18.6.2002 - 7.9.2015 Plzeň, Solní 278/4, PSČ 30100
10.4.1997 - 18.6.2002 Plzeň, Guldenerova 5, okres Plzeň-město, PSČ 30100
10.1.1992 - 10.4.1997 Hradec Králové, Nerudova 37, PSČ 50101

44444133

DIČ

od 1.2.1998

CZ44444133

Datová schránka

hujcv3b

Historické názvy

10.4.1997 - 5.1.2011

ARKUS, akciová společnost

11.5.1993 - 10.4.1997

Agrofond Hradec Králové, akciová společnost, investiční fond

10.1.1992 - 11.5.1993

Agrofond Hradec Králové, investiční privatizační fond, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 481

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.1.2016

14 268 920 Kč

Historické jmění

3.8.2005 - 21.1.2016

178 361 500 Kč

31.8.1995 - 3.8.2005

187 296 000 Kč

22.7.1993 - 31.8.1995

149 850 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

112185169 / 0300

Provozovny

od 28.2.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Solní 278/4, 301 00, Plzeň - Vnitřní Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2011 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15. prosince 2010 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 1. ledna 2011.

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. září 2015 - 21. ledna 2016 : Usnesení valné hromady ze dne 01.09.2015 o snížení základního kapitálu Společnosti:1. Důvod sníženíDůvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že Společnost byla s účinností... ke dni 01.01.2011 zrušena s likvidací, jsou tedy činěny pouze úkony související s likvidací a Společnost nepotřebuje ke své činnosti základní kapitál v současné výši. Účelem snížení základního kapitálu Společnosti je tak optimalizace základního kapitálu vzhledem k likvidaci Společnosti a umožnění výplaty nepotřebné finanční částky akcionářům Společnosti.2. Rozsah sníženíZákladní kapitál Společnosti se snižuje z částky 178.361.500,- Kč o částku 164.092.580,- Kč na částku 14.268.920,- Kč, a to poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že u každé akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč dojde ke snížení její jmenovité hodnoty na 40,- Kč.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nové jmenovité hodnoty na dosavadních akciích Společnosti. Druh a forma akcií se nemění.3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitáluČástka 164.092.580,- Kč, o kterou bude snížen základní kapitál, bude v plné výši vyplacena akcionářům Společnosti podle výše jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.4. Lhůta pro předložení listinných akciíLikvidátor vyzve způsobem stanoveným v § 526 zákona č. 91/2012 Sb. akcionáře, kteří vlastní akcie Společnosti, aby je předložili k vyznačení nové jmenovité hodnoty. Akcionáři jsou povinni předložit akcie Společnosti k vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy budou písemně vyzváni k předložení akcií. Tuto výzvu akcionářům likvidátor Společnosti učiní bezodkladně, nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu snížení základního kapitálu na částku 14.268.920,- Kč do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 3. června 2008 - 8. října 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, IČ 444 44 133, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B... , vložka 668 (dále jen "společnost") konaná dne 27.5.2008,1) určuje:Hlavním akcionářem společnosti ARKUS, akciová společnost je pan Josef Chvojka, bytem Plzeň, Bělohorská 6, PSČ 301 64, rodné číslo 31 06 24/049 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 15.4.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 344.563 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 500,- Kč, emitovaných společnosti ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ 444 44 133, v listinné podobě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. obch. zák.2) schvaluje:Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3) konstatuje a osvědčuje:Hlavní akcionář společnosti, poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 243,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, vydanou společností ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ 444 44 133, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 668. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 070 ze dne 3.3.2008, který vypracoval Ing. Petr Šmíd - znalec z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a kapitálový trh.Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 070 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: "Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie společnosti ARKUS a.s. na 48,53% nominální hodnoty, což představuje částku: 243,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři koruny české) za akcii o nominální hodnotě 500,- Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společnosti stanovena metodou majetkového ocenění - stanovení substanční hodnoty.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti M e r x a.s, IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 22.5.2008.Pan Josef Chvojka, bytem Plzeň, Bělohorská 6, PSČ 301 00, rodné číslo 31 06 24/049, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném znění.Notářský zápis NZ 111/2008, N 119/2008 ze dne 27.05.2008, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude po jeho vyhotovení k nahlédnutí v sídle společnosti.Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183 m) do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568 423 014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. Společnost Merx a.s. poskytuje protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
  • 7. února 2005 - 3. srpna 2005 : Usnesení mimořádně valné hromady, konané dne 16.12.2004. 1. Základní kapitál společnosti, který činí 187 296 000,- Kč se snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti,... které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 20 000 000,- Kč což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 167 296 000,- Kč - dolní hranice snížení základního kapitálu. 2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující:- částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií,- částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. 4. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč série A. 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 40 000 kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obch. zákoníku a jejich zničením nebo zrušením či jejich prohlášením za neplatné. 6. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 50,- Kč. 7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 2123c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapitálu až do výše stanovené v odst. 1. tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy. 8. Vzhledem k tomu, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních postředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy, pověřuje se představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto prostředků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici. 9. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení o přijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která nabídku přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížený o výsledek zaokrouhlování. 10. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním platných stanov společnosti (článek č. 29 "Oznamování"), formou veřejného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií. 11. Představenstvo může, nad rámec článku 10, pro lepší informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snižení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením valné hromady zaslat akcionářům osobní dopis s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti. 12. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, valná hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícím. 13. Představenstvo zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí - ust. § 183a obch. zákoníku se využijí podle ustanovení § 213c obch. zákoníku pouze přiměřeně. Představenstvo může využít v rámec potvrzení přijetí nabídky ust. § 183a, odt. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností. 14. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhů jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání 60 (šedesáti) kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do 3 (tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhrady kupní ceny (např. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře. 15. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo. zobrazit více skrýt více
  • 30. října 1992 - 22. července 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 300.000,--.
  • 10. ledna 1992 - 30. října 1992 : Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí Kčs 100.000,--. Je rozdělen na100 akcií nominální hodnoty Kčs 1.000,--. Akcie znějí na jméno.Dle potvrzení Agrobanky, Hradec Král... ové, a.s. bylo na účetspolečnosti č. 13302-534 složeno Kčs 100.000,--. zobrazit více skrýt více
  • 10. ledna 1992 - 10. ledna 1992 : Zastupování a podepisování:Společnost navenek zastupuje představenstvo společnosti a dálestatutární zástupci společnosti:- předseda představenstva společnosti- čelnové správy spole... čnosti- za společnost podepisují - předseda představenstva sám- nebo místopředseda a další člen představenstva zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů