Trendy

8 663 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-66 968 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

303 662 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.10.2001 Praha 4 - Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 14016

Historické adresy

16.2.1999 - 17.10.2001 Praha 2, Trojanova 5, PSČ 12000
5.6.1996 - 16.2.1999 Praha 2, Šafaříkova 7, PSČ 12000
20.1.1992 - 5.6.1996 Liberec, tř. l.máje 52, PSČ 46174

44520000

DIČ

od 1.10.1999

CZ44520000

Datum vzniku

20. ledna 1992

Datová schránka

766c635

Historické názvy

31.5.1993 - 19.6.1997

BOHEMIA CRYSTAL, investiční fond a.s.

20.1.1992 - 31.5.1993

BOHEMIA CRYSTAL IPF, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 196

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.12.2017

293 589 135 Kč

Historické jmění

2.6.1995 - 13.12.2017

958 658 400 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 4703860267 / 0100

Historické provozovny

17.5.1999 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ctiradova 508/1, 140 00, Praha - Nusle

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. ledna 2016 : Valná hromada společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 14016, IČ: 44520000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Valná hromada společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 14016, IČ: 44520000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ...Praze, oddíl B, vložka 4284 (není-li uvedeno jinak, dále jen "BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s." nebo "Společnost") přijala dne 22.1.2016 toto rozhodnutí:"Valná hromada se usnáší na následujících rozhodnutích: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. (dále jen "Společnost") je společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno, IČ 045 91 674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90747 (dále jen "hlavní akcionář" či "Escondida").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1 172 402 ks (jednoho milionu jednoho sta sedmdesáti dvou tisíc čtyř set dvou kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč (osm set korun českých). Z uvedeného vyplývá, že společnost Escondida je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 937.921.600 Kč (devět set třicet sedm milionů devět set dvacet jeden tisíc šest set korun českých), což představuje podíl ve výši 97,84 % (devadesát sedm celých osmdesát čtyři setiny procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 25 921 ks (dvacet pět tisíc devět set dvacet jeden kus) akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno, IČO 045 91 674, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90747. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 67,37 Kč (šedesát sedm korun českých a třicet sedm haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 800 Kč (osm set korun českých), emitovanou společností BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 416-2095/2015 ze dne 15. 12. 2015, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisals, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ: 28933362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup majetkový a jako pomocnou metodu tržní kapitalizace. Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. majetkové metody na principu tržních hodnot a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deset) dní, po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. e) Informace o uložení usnesení - veřejné listiny Valná hromada informuje, že veřejná listina - stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 hodin. Termín nahlédnutí je možné také dojednat předem na akciebcg@seznam.cz." zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. ledna 1992 : Údaje o založení:BOHEMIA CRYSTAL IPF, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelským plánem akciové společnosti SKLOEXPORT se sídlem vLiberci, tř. l.máje 52, ze dne 25. Údaje o založení:BOHEMIA CRYSTAL IPF, akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelským plánem akciové společnosti SKLOEXPORT se sídlem vLiberci, tř. l.máje 52, ze dne 25....ll.l99l a se souhlasemministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČRze dne l6.l2.l99l č.j. 2O/88/9l. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. června 1997 - 17. října 2014 : Rozhodnutím Ministerstva financí ČR ze dne 7.5.1997 bylorozhodnuto o odejmutí povolení ke vzniku investičního fondu.
 • 19. června 1997 - 17. října 2014 : Mimořádná valná hromada dne 24.5.1996 rozhodla o změně stanovspolečnosti.
 • 12. září 1996 - 17. října 2014 : Obchodní společnost BOHEMIA CRYSTAL, investiční fond a.s. sezapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodnímsoudem v Praze do oddílu B, vložky 4284.
 • 7. července 1995 - 17. října 2014 : Valná hromada dne 24.3.1995 schválila změny stanov akciovéspolečnosti a jejich úplné nové znění jako součást notářs-kého zápisu ze dne 24.3.1995 je založeno ve spise obchodní-ho re... jstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1995 - 2. června 1998 : JUDr. Jiří C e h á k, bytem Generála Svobody 788, Nový Bor
 • 18. března 1994 - 2. června 1998 : Dozorčí rada společnosti:
 • 18. března 1994 - 2. června 1998 : Ing. Hubert V r c h o v e c k ý, Liberec, U obrázku 386
 • 18. března 1994 - 2. června 1998 : Ing. Jaroslav N o v o t n ý, Světlá n.S., Na bradlích 946
 • 2. června 1995 - 7. července 1995 : JUDr. Jiří C e h á k, bytem Nový Bor, Svojsíkova 752
 • 20. února 1995 - 7. července 1995 : Valná hromada dne 6.10.1993 schválila změny stanov akciovéspolečnosti a jejich úplné nové znění je založeno ve spiseobchodního rejstříku.
 • 18. března 1994 - 2. června 1995 : Jiří Z e m a n, Nový Bor, Sadová 749
 • 18. března 1994 - 2. června 1995 : Ing. Jaroslav L y s, Liberec 14, Konopná 636
 • 18. března 1994 - 2. června 1995 : JUDr. Slávka V i e w e g h o v á, Sázava, Pod čihadlem 386
 • 25. srpna 1993 - 2. června 1995 : Ing. Zdeněk Fiala , bytem Máchova 450/45, Liberec 7
 • 25. srpna 1993 - 2. června 1995 : Základní jmění : 883 716 000,-- Kč.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :1 104 645 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 800,-- Kč.
 • 31. května 1993 - 2. června 1995 : Jednání jménem společnosti :Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatněnebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samos-tatně jeden člen představenstva, ... který k tomu byl předsta-venstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, žek názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojísvůj podpis dle vzoru zaneseného do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1993 - 20. února 1995 : Valná hromada dne 10.6.1993 schválila změny stanov akciovéspolečnosti, změna stanov jako součást notářského zápisuz 10.6.1993 je založena ve spise obchodního rejstříku.
 • 31. května 1993 - 20. února 1995 : Valná hromada dne 2.2.1993 schválila změny stanov akciovéspolečnosti, a jejich úplné nové znění je založeno ve spiseobchodního rejstříku.
 • 25. srpna 1993 - 18. března 1994 : Dozorčí rada společnosti :Ing. František Arnošt , bytem Brigádníků 62, Nový Bor
 • 25. srpna 1993 - 18. března 1994 : Ing. Radim Nešpor , bytem Kodaňská 48, Praha 10 - Vršovice
 • 31. května 1993 - 25. srpna 1993 : Základní jmění : 29 500 000,-- Kč.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií :295 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč.
 • 20. ledna 1992 - 25. srpna 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. František A r n o š t , bytem Brigádníků 62, Nový Bor,Ing. Milan K o š e c k ý , bytem Gogolova 6, Trenčianské Teplice,Ing. Radim N e š p o r , bytem ... Kodaňská 48, Praha lO - Vršovice. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 1992 - 31. května 1993 : Jednání statutárního orgánu:Členové představenstva za společnost jednají svým osobnímprohlášením nebo tím, že k vytištěnému názvu společnosti připojísvůj podpis dle vzoru zanesenéh... o do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 1992 - 31. května 1993 : Základní jmění společnosti činí l mil. Kčs. Je rozděleno na lOOOakcií znějících na majitele s jmenovitou hodnotou lOOO,-Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů