1 747 983 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

78 865 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 144 472 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

21.11.2005 - 31.12.2009 Vlašim, Lidická 667, PSČ 25813
19.10.2005 - 21.11.2005 České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37136
13.12.2001 - 19.10.2005 Vlašim, Lidická 667, okres Benešov, PSČ 25813
1.5.1992 - 13.12.2001 Vlašim, Lidická 667

45147523

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2009

CZ45147523

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2009

Historické názvy

26.11.1997 - 31.12.2009

Sellier    & Bellot  a.s.

23.1.1996 - 26.11.1997

Sellier a Bellot  a.s.

30.8.1994 - 23.1.1996

Sellier a Bellot Vlašim a.s.

1.5.1992 - 30.8.1994

Sellier a Bellot, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1424

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.5.2007 - 31.12.2009

340 000 000 Kč

2.11.2006 - 21.5.2007

700 000 000 Kč

11.7.2005 - 2.11.2006

700 000 000 Kč

25.7.1996 - 11.7.2005

1 009 000 000 Kč

22.6.1992 - 25.7.1996

776 743 000 Kč

1.5.1992 - 22.6.1992

776 740 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2009 - 31. prosince 2009 : Společnost zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společností CBC Czech Republic a.s. se sídlem Vlašim, Lidická 667, IČ 28428251, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským s... oudem v Praze, oddíl B, vložka 14458, s přechodem jmění na nově založenou společnost Sellier & Bellot a.s., se sídlem Vlašim, Lidická 667, PSČ 25813. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2005 - 31. prosince 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti, svolaná na žádost hlavního akcionáře, přijala dne 29. 7. 2005 toto usnesení: Na hlavního akcionáře, tj. na Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, s... e sídlem Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice, vlastníka 669 236 ks akcií, ohledně nichž prokázal své vlastnictví předložením inventury cenných papírů emitenta Sellier & Bellot a.s. ke dni 30. 6. 2005 a čestným prohlášením, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, přechází akcie ostatních akcionářů společnosti. Tyto akcie ostatních, tj. menšinových akcionářů, přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Menšinoví akcionáři jsou povinni předložit své akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k nim na hlavního akcionáře a obdrží za ně protiplnění ve výši 412,- Kč za každou z nich, když tato výše byla stanovena znaleckým posudkem soudního znalce ing. Zbyňka Ziby, č. 224-23-2005, ze dne 29. června 2005. Protiplnění je splatné bez zbytečného odkladu po odevzdání akcií. Nebudou-li akcie vráceny ani v dodatečné lhůtě, nikoli kratší než 14 dnů, budou prohlášeny za neplatné. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2004 - 21. listopadu 2005 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 30.9.2004 o snížení základního kapitálu takto:I. Snižuje se základní kapitál společnostiDůvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastní... ho kapitálu ( " překapitalizace"), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět akcionářům.Snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 309,000.000,- Kč.Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům.Vzetí akcií z oběhu je úpltné a za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude poskytnuta úplata ve výši 320,- Kč.Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do jednoho týdne po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady.Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návrh, uspokojen poměrně.II. Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářů, který zní:Mimořádná valná hromada Sellier & Bellot a.s., IČ 451 47 523, se sídlem ve Vlašimi, Lidická 667, PSČ 258 13 ( dále jen společnost) rozhodla dne 30.9.2004 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, o pevnou částku 309,000.000,- Kč. Společnost nemá ve svém vlastnictví žádné své vlastní akcie.Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 320,- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč branou z oběhu. Tento návrh se vztahuje na veškeré akcie společnosti, tj. na kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 309.000.000,- Kč, bude společnost postupovat podle ust. § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b) obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením.Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli ( společnosti) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení ( u fyzické osoby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu; k účinnosti akceptu veřejného návrhu je doručení akcií, jichž se akcept týká, do sídla společnosti ve lhůtě pro přijetí návrhu. Každý akceptant může svůj akcept do uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do dvaceti dnů po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma.Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet akceptantem v akceptu určený. Úplata za akcie brané z oběhu bude financována z vlastních disponibilních zdrojů společnosti." zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2001 - 21. listopadu 2005 : Základní kapitál společnosti 1 009 000 000,- Kč je rozdělen na1 009 000 ks kmenových akcií znějících na majitele. Každá akciemá jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč. Akcie jsou vydány v l... istinnépodobě a nejsou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 21. listopadu 2005 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Blanické strojírny Selliera Bellot ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 90/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 21. listopadu 2005 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuBlanické strojírny Sellier a Bellot. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 21. listopadu 2005 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 25. července 1996 - 24. dubna 2001 : Základní jmění společnosti 1009000000,-Kč je rozděleno na1009000 ks akcií na majitele po 1000,-Kč jmenovité hodnoty vzaknihované podobě, akcie jsou veřejně obchodovatelné.
 • 12. června 1996 - 23. října 1998 : anglicky - Sellier a Bellot Vlašim, Joint-stock company
 • 30. srpna 1994 - 23. října 1998 : francouzsky - Sellier a Bellot Vlašim, Société Anónyme
 • 30. srpna 1994 - 23. října 1998 : rusky - Sellier a Bellot Vlašim, akcioněrnoje obšestvo
 • 30. srpna 1994 - 23. října 1998 : španělsky - Sellier a Bellot Vlašim, Sociedad Anónima
 • 30. srpna 1994 - 23. října 1998 : německy - Sellier a Bellot Vlašim, Aktiengesellschaft
 • 30. srpna 1994 - 25. července 1996 : 1 akcie na jméno jmenovité hodnoty 1.000,-Kč je akcie sezvláštními právy státu.
 • 30. srpna 1994 - 12. června 1996 : anglicky - Sellier a Bellot Vlašim, Company Limited
 • 22. června 1992 - 30. srpna 1994 : Základní jmění: 1 akcie se zvláštními právy státuo jmenovité hodnotě 1.000,-Kčs.
 • 1. května 1992 - 22. června 1992 : Základní jmění: 1 akcie se zvláštními právy státu o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kčs.
posunout dolů