1 349 654 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

3 506 tis. Kč

Zisk za rok 2008

788 269 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

5.5.1992 - 1.11.2010 Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 28401

45148376

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.11.2010

CZ45148376

Datum vzniku

5. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2010

Historické názvy

24.7.2002 - 1.11.2010

Obila, a.s.

31.8.1997 - 24.7.2002

Obila a.s.

5.5.1992 - 31.8.1997

OBILA Kutná Hora, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1574

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.6.2010 - 1.11.2010

143 994 000 Kč

31.8.1997 - 30.6.2010

287 988 000 Kč

21.3.1994 - 31.8.1997

189 723 000 Kč

5.5.1992 - 21.3.1994

178 728 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2010 - 1. listopadu 2010 : Společnost Obila, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 45148376, se vymazává z obchodního rejstříku, neboť spolu s další zanikající společnosíi Zemědělské zásobov... ání a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 276 01, IČ 45274061, zanikla sloučením s nástupnickou společnosti Výkrm Kutnohorsko, s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 27435148. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2010 - 1. listopadu 2010 : Společnost Obila, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 451 48 376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1574, se rozděli... la rozštěpením sloučením tak, že tři odštěpené části jejího jmění, definované projektem rozdělení odštěpením sloučením schváleným dne 31.5.2010, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, přešly na jednotlivé nástupnické společnosti, a to na společnost ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 496, na společnost Primagra, a.s. se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ 451 48 155, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1538, a na společnost ZZN Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ 451 48 210, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1547. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2003 - 1. listopadu 2010 : Na společnost Obila, a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo z důvodu fúze formou sloučení jmění zanikající společnosti OBILA-SERVIS, s.r.o. se sídlem Malešov 217, PSČ 285 41, ... identifikační číslo 61 67 95 42, včetně práv a povinnostíz pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2002 - 1. listopadu 2010 : Na společnost Obila, a.s. jako na nástupnickou společnost přešloz důvodu fúze formou sloučení jmění zanikající společnostiO - R E A L a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, identi... fikačníčíslo 61 67 22 89, včetně práv a povinností z pracovněprávníchvztahů. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1997 - 1. listopadu 2010 : Na základě rozhodnutí valných hromad ze dne 30.6.1997 byla sespolečností Obila a.s. sloučena společnost Zemědělské zásobovánía nákup Zdislavice a.s., identifikační číslo 46 35 70 9... 2, sesídlem ve Zdislavicích. Společnost Obila a.s. je na základěuvedeného sloučení právním nástupcem společnosti Zemědělskézásobování a nákup Zdislavice a.s. Dnem zániku společnostiZemědělské zásobování a nákup Zdislavice jejím sloučením sespolečností Obila a.s. (dříve OBILA Kutná Hora, a.s.) jeden 31.8.1997. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 - 1. listopadu 2010 : Akciová společnost byla založena podle par.172Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32... , na který přešel majetek státního podnikuZemědělské zásobování a nákup Kutná Hora ve smyslu par.11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2006 - 16. července 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 26. září 2006 toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova... 1535/4, PSČ 11376, IČ 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B , vložce 4501 (dále jen ,, hlavní akcionář´´), je hlavním akcionářem společnosti Obila, a.s. (dále jen ,, společnost´´) ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akciíí společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena:a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě, osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to 24 (dvacetčtyři) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilionů Kč), 12 (dvanáct) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč), 7 (sedm) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc Kč) a 46.963 (čtyřicetšesttisícdevětsetšedesáttři) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč),b) prohlášením představenstva společnosti z 26.9.2006, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku,c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze 14.8.2006, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 276.181.500,- Kč a představují 95,9 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, a že hranici 90% (devadesát procent) podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti překročil dne 29.5.2006, čímž nabyl rozhodný podíl podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku,d) stanovami společnosti, podle jejichž článku 4. odst. 3. je s každými 500,- Kč (pětset Kč) jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 95,9,%.2. Přechod akciíVšechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejtříku.3. Výše protiplněnía) Výše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za akcie přecházející podle tohoto rozhodnutí je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena tak, že za každou kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- kč (pětset Kč), jíž se přechod týká, náleží protiplnění ve výši 325,- Kč (třistadvacetpět Kč).b) Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Pelce, PhD., Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, č. 01-01a/06 ze dne 1.8.2006, s dodatkem ze dne 4.8.2006, jímž je zjištěna hodnota akcie, jíž se přechod týká,shodná s uvedenou výší protiplnění 325,- Kč (třistadvacetpět Kč).c) Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N89/2006/3/2006/5654/540 ze dne 4.8.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve shodné výši 325,- Kč (třistadvacetpět Kč).4. Předložení akcií a poskytnutí protiplněnía) K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 63907020 (dále jen ,,obchodník s cennými papíry´´).b) Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 7.674.225,- Kč (sedmmilionůšetsetsedmdesátčtyřitisícedvěstědvacetpět Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 22.9.2006.c) Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 183l odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní vlastníci akcií společnosti vykoupených podle tohoto rozhodnutí (dále jen ,,dosavadní akcionáři´´), kteří mají tyto listinné akcie v držení, uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou), pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč (pěttisíc Kč), může být výplata provedena na místě v hotovosti. Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.d) Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zybtečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2. obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzniku práva.e) Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 24. července 1997 - 31. srpna 1997 : Základní jmění je splaceno v plné výši.
 • 12. prosince 1994 - 31. srpna 1997 : Změna stanov společnosti dne 26. 5. 1994
 • 5. května 1992 - 31. srpna 1997 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve-deno v zakalatelské listině. Ocenění tohoto majetku je o... bsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku Zemědělskézásobování a nákup Kutná hora. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 - 31. srpna 1997 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 4.5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
posunout dolů