Základní údaje

Historické adresy

6.5.1992 - 1.9.2009 Říčany, Černokostelecká 1621, PSČ 25101

45148422

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.9.2009

CZ45148422

Datum vzniku

6. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2009

Historické názvy

6.5.1992 - 1.9.2009

SANITAS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1582

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.10.2005 - 1.9.2009

2 333 603 Kč

12.10.2005 - 25.10.2005

2 333 603 Kč

30.7.2003 - 12.10.2005

37 337 652 Kč

15.11.2002 - 30.7.2003

746 753 040 Kč

25.4.1995 - 15.11.2002

345 719 000 Kč

24.1.1994 - 25.4.1995

283 178 000 Kč

3.8.1993 - 24.1.1994

246 174 000 Kč

11.5.1993 - 3.8.1993

191 674 000 Kč

6.8.1992 - 11.5.1993

440 674 000 Kč

6.5.1992 - 6.8.1992

94 260 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2009 - 1. září 2009 : Společnost SANITAS, a.s., se sídlem Říčany, Černokostelecká 1621, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1582, se vymazává z ... obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 1582. Právním důvodem výmazu je zánik společnosti SANITAS, a.s. v důsledku jejího sloučení s nástupnickou společností IOG Sanitas Management s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 4/1031, PSČ 110 00, IČ 275 83 406, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 115144, přičemž současně došlo k sloučení druhé zanikající společnosti Sanitas Business Park a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8477, s nástupnickou společností IOG Sanitas Management s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2006 - 1. září 2009 : Rozhodnutí o přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti SANITAS, a.s., se sídlem v Říč... anech, Černokostelecká 1621, IČ 45184422 (dále jen "společnost"), na svém jednání konaném dne 24. listopadu 2005:1. Konstatuje, že společnost Mayfield Říčany a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00, IČ: 270 67 947, vlastní 327.071 zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 3,13 Kč (bez zaokrouhlení 3,125 Kč) každé z nich a 345.719 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 3,63 Kč (bez zaokrouhlení 3,625 Kč) každé z nich, tzn. že jeich souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,5% základního kapitálu společnosti a určuje, že společnost Mayfield Říčany a.s. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem. Toto určení se opírá o údaje ve výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných papírů (dále jen "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této valné hromady, o závěry rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/138/2005/2 ze dne 23.11.2005 a o prohlášení o úschově hromadné listinné akcie předloženého před zahájením této valné hromady.2. Rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj.. 18.648 zaknihovaných akcií na majitele o nominální hodnotě 3,13 Kč (bez zaokrouhlení 3,125 Kč) každé z nich, ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost Mayfield Říčany a.s. za protiplnění ve výši 124,30 Kč za jednu akcii.3. Hlavní akcionář Mayfield Říčany a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti, či jiným oprávněným osobám (dále jen "oprávněné osoby") protiplnění ve výši 124,30 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3,13 Kč (bez zaokrouhlení 3,125 Kč). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla ve smyslu ustanovení § 183j odst. 6 obchodního zákoníku doložena posudkem znaleckého ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost INFO 7 - znalecké organizace s.r.o. č.j. 823-50/2005 ze dne 1:9.2005, ve znění dodatku ze dne 21.11.2005. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti projednalo opakovaně přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, že zda považuje výši protiplnění určenou za spravedlivou tak, že výše protiplnění určená hlavním akcionářem je spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 obchodního zákoníku.4. Určuje lhůtu a podmínky pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet hlavního akcionáře ve SCP, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Peněžní prostředky k výplatě protiplnění v celkové výši 2.318.000,- Kč jsou hlavním akcionářem deponovány na účet Volksbank CZ, a.s., pobočka Praha-Lazarská, Lazarská 8, Praha 2, IČ: 25 08 33 25, číslo účtu 4200067451/6800. Protiplnění bude vyplaceno oprávněným osobám depozitářem za podmínek ve smyslu ust. § 183m obchodního zákoníku osobně v hotovosti nebo formou bankovního převodu na základě písemné žádosti oprávněné osoby, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, k nimž na hlavního akcionáře přešlo vlastnické právo v SCP. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku. Žádost musí být doručena depozitáři prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k akciím, k nimž na hlavního akcionáře přešlo vlastnické právo v SCP. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, v případě právnické osoby musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a přílohou této žádosti musí být výpis z obchodního rejstříku oprávněné osoby ne starší tří měsíců. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 1. září 2009 : Valná hromada společnosti SANITAS, a.s. se sídlem v Říčanech, Černokostelecká 1621, PSČ 251 01, IČ 45184222 schválila dne 30.6.2004 snížení základního kapitálu společnosti za těcht... o podmínek:a) důvod snížení a způsob, jak bude naloženo s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu: uvolnění finančních prostředků pro jejich výplatu akcionářům a zajištění této výplaty;b) rozsah snížení základního kapitálu: snížení o 35.004.049,- Kč (tčicet pět milionů čtyři tisíce devět korun českých) z částky 37.337.652,- Kč (třicet sedm milionů tři sta třicet sedm tisíc šest set padesát dva korun českých) na 2.333.603,- Kč (dva miliony tři sta třicet tři tisíc šest set tři korun českých);c) způsob snížení základního kapitálu: snížením jmenovité hodnoty u všech akcií společnosti na 6,25% jejich dosavadní jmenovité hodnoty;d) lhůta k předložení listinných akcií: po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva v deníku Lidové noviny." zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2003 - 1. září 2009 : Valná hromada společnosti SANITAS, a.s. se sídlem v Říčanech, Černokostelecká 1621, IČ 45 14 84 22, na svém jednání konaném dne 27. června 2003 schvaluje snížení základního kapitál... u společnosti za těchto podmínek:a) důvod snížení: snížení kumulované ztráty společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu kumulované ztráty společnosti,b) rozsahu snížení základního kapitálu: snížení o 709.415.338,-Kč (sedm set devět milionů čtyři sta patnáct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých)z částky 746.753.040,-Kč (sedm sed čtyřicet šest milionů sedm set padesát tři tisíc čtyřicet korun českých).c) způsob snížení základního kapitálu: snížením nominální hodnoty u všech akcií společnosti na 5 % (pět procent) jejich dosavadní nominální hodnoty,d) lhůra k předložení listinnýc akcií: po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva v deníku Lidové noviny. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1992 - 1. září 2009 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady, konané dne13.10.1992, snížit základní jmění společnosti z částky440.674.000,-- Kčs (slovy čtyřistačtyřicetmilionůšestsetsetsedmdesátčtyřitisíc... ekorun) na částku 191.674.000,-- Kčs(slovy jednostodevadesátjedenmilionšestsedmdesátčtyřitisícekorun). zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 1. září 2009 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSANITAS s.p. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 1. září 2009 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku SANITAS s.p. ve smyslupar. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 1. září 2009 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 5.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 9. března 2006 - 9. března 2006 : Rozhodnutí o přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti SANITAS, a.s., se sídlem v Říč... anech, Černokostelecká 1621, IČ 45184422 (dále jen "společnost"), na svém jednání konaném dne 24. listopadu 2005:1. Konstatuje, že společnost Mayfield Říčany a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00, IČ: 270 67 947, vlastní 327.071 zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 3,13 Kč (bez zaokrouhlení 3,125 Kč) každé z nich a 345.719 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 3,63 Kč (bez zaokrouhlení 3,625 Kč) každé z nich, tzn. že jeich souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,5% základního kapitálu společnosti a určuje, že společnost Mayfield Říčany a.s. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem. Toto určení se opírá o údaje ve výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných papírů (dále jen "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této valné hromady, o závěry rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/138/2005/2 ze dne 23.11.2005 a o prohlášení o úschově hromadné listinné akcie předloženého před zahájením této valné hromady.2. Rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj.. 18.648 zaknihovaných akcií na majitele o nominální hodnotě 3,13 Kč (bez zaokrouhlení 3,125 Kč) každé z nich, ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost Mayfield Říčany a.s. za protiplnění ve výši 124,30 Kč za jednu akcii.3. Hlavní akcionář Mayfield Říčany a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti, či jiným oprávněným osobám (dále jen "oprávněné osoby") protiplnění ve výši 124,30 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3,13 Kč (bez zaokrouhlení 3,125 Kč). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla ve smyslu ustanovení § 183j odst. 6 obchodního zákoníku doložena posudkem znaleckého ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost INFO 7 - znalecké organizace s.r.o. č.j. 823-50/2005 ze dne 1:9.2005, ve znění dodatku ze dne 21.11.2005. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti projednalo opakovaně přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, že zda považuje výši protiplnění určenou za spravedlivou tak, že výše protiplnění určená hlavním akcionářem je spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2002 - 15. listopadu 2002 : Valná hromada rozhodla o zvýšení záladního kapitálu společnostiupsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen peněžitýmvkladem o částku 401.034.040,-Kč. Upisování akcií nad čás... tku401.034.040-Kč se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, podoba a forma akcií:Bude uspáno 345.719 ks kmenových akcií na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 1.160 Kč každá. Emisní kurs jednéakcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 1.160,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2002 - 15. listopadu 2002 : Úpis nových akcií:Všechny nově upisované kmenové akcie znějící na majitele vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 1.160,-Kč na akcii budouupsány peněžitým vkladem.Úpis bude probíhat ... ve dvou upisovaných kolech:V prvním kole mohou akcionáři uplatnit přednostní právo v sídlespolečnosti na adrese Černokostelecká 1621, Říčany v pracovnídny od 9,00 do 16,00 hodin ve lhůtě 2 týdnů počínaje 3.pracovním dnem ode dne zveřejnění oznámení informace opřednostním právu akcionářů. Představenstvo je povinno zveřejnita akcionářům oznámit počátek této lhůty v Obchodním věštníku a vdeníku Lidové noviny, zanikne-li uvedený deník, pak v deníkuPrávo do 3 týdnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadníakcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč leze upsat jednu novoukmenovou akcii znějící na majitele v listinné podobě o nominálníhodnotě 1.160,-Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva je dne, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií na účet č.0101490187/1900 vedený u banky SOCIÉTÉ GENERALE, pobočka Prahave lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2002 - 15. listopadu 2002 : V druhém upisovacím kole akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva v prvním upisovacím kole, budou všechnynabídnuty určitému zájemci, a to společnosti DELTA ACQUISIT... IONSLIMITED se sídlem Le Quesne Chambers, 9 Burrard Street, St.Helier, Jersey, Channel Islands, reg. č. 75703. Předem určenýzájemce upíše v sídle společnosti na adrese Černokostelecká1621, Říčany v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin ve lhůtě 14dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předemurčenému zájemci. Předem určenému zájemci bude počátek běhu tétolhůty a emisní kurs upisovaných akcií oznámen v průvodním dopisedoručeném spolu návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcí.představenstvo je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akciíspolu s průvodním dopisem předem určenému zájemci do 2 týdnů odskončení prvního upisovacího kola, a to v případě, že nebudouupsány všechny akcie již v prvním kole. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2002 - 15. listopadu 2002 : Předem určený zájemce DELTA ACQUISITIONS LIMITED se sídlem LeQuesne Chambers, 9 Burrard Street, St. Helier, Jersey, ChannelIslands, reg. č. 75703 započte svou peněžitou pohledávku ... vůčispolečnosti vzniklou ze smlouvy o úvěru ze dne 20.12.1999uzavřené mezi společností Pharmacia Corporation (dříve MonsantoCompany) se sídlem 1209 Orange Street, Corporation Trust Center,Wilmington, DE 19801, USA a společností SANITAS, a.s. ve zněnídodatků ve výši 401.034.040,-Kč proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kursu, a to ve výši, ve které se pohledávkyvzájemně kryjí, tj. pohledávka nebo její část bude započtena vevýši rovnající se emisnímu kursu akcií upsaných předem určenýmzájemcem. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisníkurs - uzavřít smlouvu o započtní ve lhůtě 14 dnů ode dne upsáníakcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů