Trendy

624 443 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

44 747 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

440 141 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.10.2013 Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Historické adresy

5.3.2002 - 10.10.2013 Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 73801
15.12.1999 - 5.3.2002 Frýdek-Místek, Politických obětí 2238
30.4.1992 - 15.12.1999 Frýdek-Místek, Ostravská 264

45192073

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192073

Datová schránka

p5rdmki

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 368

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.10.2016

2 027 243 Kč

Historické jmění

2.9.1993 - 19.10.2016

88 141 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Bankovní účty

zvěřejněno 6.12.2016

CZ3101000000193755660297

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 9.3.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nová 223, 753 01, Hranice - Hranice I-Město

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. října 2016 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 17.10.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto:a)důvodem snížení základního kapitálu je budo Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 17.10.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto:a)důvodem snížení základního kapitálu je budo...ucí zaknihování akcií,b)účelem snížení základního kapitálu je úspora nákladů v souvislosti se zaknihováním akcií c)základní kapitál se snižuje z dosavadních 88.141.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 2.027.243,- Kč, tj. o částku ve výši 86.113.757,- Kč d)O částku, o niž se snižuje základní kapitál, budou navýšeny kapitálové fondy Společnosti e)snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech vydaných akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na novou jmenovitou hodnotu 23,- Kč, f)lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty se stanoví na třicet dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek lhůty oznámí představenstvo jedinému akcionáři písemně. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. dubna 1992 : Den vzniku: 1. 5. 1992
  • 30. dubna 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s...ídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. září 2005 - 10. října 2013 : Mimořádná valná hromada ČSAD Frýdek - Místek a.s. se sídlem Frýdek - Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01, IČ: 45192073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem... v Ostravě v oddíle B, vložka 368 (dále jen "Společnost"), konaná v sále společnosti ČSAD Frýdek - Místek a.s. ve Sviadnově, ul. Ostravská 264 dne 13.9.2005, schválila toto usnesení:1.) Určení Hlavního akcionáře:Valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ČSAD Karviná a.s., se sídlem Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ: 45192090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce číslo 370 (v předchozím textu a dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady činí Kč 84.164.000,- a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši devadesát pět procent čtyřicet osm setin procenta (95,48 %). Vlastnictví akcií společnosti Hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo vedle fyzické kontroly předložených listinných akcií (hromadných listin) osvědčeno prostřednictvím prohlášení učiněného Hlavním akcionářem dne 9.8.2005, z něhož vyplývá, že Hlavní akcionář vlastnil ke dni nabytí účinnosti zákona č. 216/2005 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 513/1991 Sb., ObchZ, a ke dni 9.8.2005, tj. k datu podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle ust. § 183i) ObchZ, celkem 84164 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (hromadných listin nahrazujících celkem 84164 kusů kmenových akcií) emitovaných v listinné podobě. Tato skutečnost byla dále osvědčena prohlášením učiněným Hlavním akcionářem dne 13.9.2005 ve formě notářského zápisu pod č.j. Nz 325/2005.2.) Osvědčení společnosti ČSAD Karviná a.s. jako Hlavního akcionáře:Valná hromada tímto bere na vědomí údaje osvědčující, že společnost ČSAD Karviná a.s. je ve smyslu ust. § 183i odst. 1) písm. c) obchodního zákoníku Hlavním akcionářem, tj. osobou oprávněnou převzít ostatní účastnické cenné papíry od všech vlastníků účastnických cenných papírů (akcionářů) odlišných od jeho osoby, tj. bere na vědomí údaje o Hlavním akcionáři uvedené v článku 1 rozhodnutí.3.) Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a určení dne účinnosti přechodu:Valná hromada společnosti rozhodla o schválení přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře za podmínek stanovených v § 183i až 183n ObchZ ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a to s účinností ke dni po uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře, tj. dojde k přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů.4.) Určení výše protiplnění za přechod ostatních účastnických cenných papírů a závěry znaleckého posudku:Valná hromada rozhodla, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši Kč 1.088,- (slovy: jeden tisíc osmdesát osm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 232-47/05 ze dne 3. srpna 2005, zpracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., Okrouhlá 6, 625 00 Brno, soudní znalkyní z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry a oceňování podniku, jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000, přičemž z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že přiměřené protiplnění za jeden kus akcie Společnosti se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti je po zaokrouhlení 1.088,- Kč. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků, která nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku byla stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii a při stanovení výsledné ceny akcie bylo dále přihlédnuto i k ceně dosažené při prodeji akcií ve veřejné dražbě. Hodnota Společnosti výnosovou metodou byla stanovena postupem, který se v maximální možné míře přikláněl k vyšším hodnotám jednotlivých složek majetku a k realistickým variantám možného vývoje, přičemž postup byl zvolen s ohledem na účel posudku jako nejvýhodnější pro minoritní akcionáře.5.) Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky:Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží akcie v sídle Společnosti do třiceti dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k těmto akciím na Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastník akcií předá účastnické cenné papíry akcie osobně Společnosti na adrese Ostravská 264, Sviadnov, v kanceláři č. 214 každý pracovní den od 8.00 hod do 14.00 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku akcií potvrzení o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla Společnosti, kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost o způsobu poskytnutí protiplnění Hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlastníka cenných papírů na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto formou poštovní poukázky. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických cenných papírů, bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Společnost bez zbytečného odkladu předá Hlavnímu akcionáři údaje pro poskytnutí protiplnění.6.) Lhůta pro poskytnutí protiplnění:Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění ve stanovené výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předložení akcií dosavadními akcionáři Společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.7.) Sdělení představenstva:Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady konané dne 13.9.2005, jehož přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění, bude uložen v kanceláři č. 214 na adrese Ostravská 264, Sviadnov, k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 ObchZ., a to každý pracovní den v době od 08:00 do 14:00 hodin. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 1992 - 2. září 1993 : Základní jmění: 85 411 000,- Kčs
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů