Trendy

29 690 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-18 970 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

63 434 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.10.2002 Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 79001

Historické adresy

25.3.1999 - 30.10.2002 Jeseník, Josefa Hory 679
15.5.1996 - 25.3.1999 Jeseník, Horova ul. 679
30.4.1992 - 15.5.1996 Jeseník, nám. Svobody 16

45192154

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192154

Datová schránka

waygby6

Historické názvy

30.4.1992 - 22.10.1993

Slezský průmysl kamene Jeseník a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 375

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.11.2006

156 425 000 Kč

Historické jmění

30.10.2002 - 15.11.2006

84 425 000 Kč

11.12.2000 - 30.10.2002

153 500 000 Kč

11.1.1995 - 11.12.2000

154 600 000 Kč

30.4.1992 - 11.1.1995

116 266 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jeseník

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

43- 5862350277 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 30.9.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 790 54, Černá Voda

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1 Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1..., Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 : Den vzniku: 1.5.1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. září 2006 - 15. listopadu 2006 : Valná hromada společnosti Slezský kámen a.s. dne 27.4.2006 přijala následující rozhodnutí:a) Základní kapitál obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hor... y 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 45192154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375 (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku ve výši 72,000.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů korun českých, na částku 156,425.000,- Kč, slovy: stopadesátšestmilionů čtyřistadvacetpět tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to:72 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč v listinné podobě, akcie nebudou kótované.c) Přednostní právo k upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku se v důležitém zájmu společnosti vylučuje, když účelem zvýšení základního kapitálu je zejména snížení závazků Společnosti v celkové hodnotě 72,000.000,- Kč.d) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti Jesenická těžební, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Denisova 492/1, PSČ 702 00, identifikační číslo 25360264.e) Všechny akcie lze upsat v sídle Společnosti na adrese Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí:1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč.g) Připouští se započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to:1) Pohledávky vyplývající ze skutečnosti, že mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 5.2.1996 rozhodla o vydání emise veřejně obchodovatelných dluhopisů v celkové nominální hodnotě 75,000.000,- Kč, slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých, s pevným ročním úrokem ve výši 10,125 %. Úročení dluhopisů počalo 27. června 1996 s tím, že úrokový výnos z dluhopisů bude hrazen 1x ročně pozadu k 27. červnu. Splatnost nominální hodnoty dluhopisů byla stanovena na den 27. června 2002. V roce 1999 se Společnost dostala do prodlení s úhradou úrokového výnosu z dluhopisů, a proto došla v souladu s emisními podmínkami dluhopisů k předložení všech dluhopisů vlastníkem dluhopisů Společnosti k zaplacení jejich nominální hodnoty včetně dosud naběhlého a neuhrazeného úrokového výnosu. Společnost je tedy od roku 1999 v prodlení s úhradou svých závazků z titulu vydání emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě 75,000.000,- Kč. Dne 9.7.2003 byl výše uvedený závazek nahrazen:- Dohodou o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti uzavřenou ve formě notářského zápisu Mgr. Petry Urbancové, notářky v Havířově, NZ 69/2003, kterou se Společnost zavázala uhradit částku ve výši 51,794.739,73 Kč, slovy: padesátjednamilionů sedmsetdevadesátčtyřitisíc sedmsettřicetdevět korun českých sedmdesáttři haléřů, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, splatných vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, přičemž první splátka byla splatná nejpozději dne 31.7.2003, slovy: třicátéhoprvního července roku dvatisícetři. Společnost se dále zavázala zaplatit z dlužné částky 46,000.000,- Kč, slovy: čtyřicetšestmilionů korun českých, úrok ve výši 1,75 % p.a., slovy: jedno celé sedmdesátpětsetin procenta, a to počínaje dnem 10.7.2003, slovy: desátého července roku dvatisícetři.- Dohodou o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti uzavřenou ve formě notářského zápisu Mgr. Petry Urbancové, notářky v Havířově, NZ 70/2003, kterou se Společnost zavázala uhradit částku ve výši 7,180.222,86 Kč, slovy: sedmmilionů stoosmdesáttisíc dvěstědvacetdva korun českých osmdesátšesthaléřů, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, splatných vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, přičemž první splátka byla splatná nejpozději dne 31.7.2003, slovy: třicátéhoprvního července roku dvatisícetři.K 31.3.2006, slovy: třicátémuprvnímu březnu roku dvatisícešest, činí celkový závazek Společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 54,528.919,39 Kč, slovy: padesátčtyřimilionů pětsetdvacetosmtisíc devětsetdevatenáct korun českých třicetdevěthaléřů, přičemž předmětem započtení bude část této pohledávky ve výši 54,000.500,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionů pětset korun českých.2) Pohledávky vyplývající ze skutečnosti, že dne 16.7.1996 uzavřela Společnost, jako dlužník s INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciová společnost, IČ: 45316619, jako věřitelem, Smlouvu o úvěru ve formě notářského zápisu č.j. N 147/96, NZ 140/96, sepsaného JUDr. Leonou Kolmašovou, notářkou v Olomouci, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného ve formě notářského zápisu č. NZ 184/97, N 191/97, sepsaného dne 17.12.1997 JUDr. Radmilou Krátkou, notářkou v Jeseníku.Na základě uvedené smlouvy o úvěru INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost poskytla Společnosti úvěr ve výši 50,000.000,- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých. K 31.3.2006 činí celkový závazek Společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 17,500.000,- Kč, slovy: sedmnáctmilionůpětsettisíc korun českých. Dohodou o narovnání ze dne 6.2.2006 byl závazek Společnosti nahrazen závazkem ve výši 17,500.000,- Kč, slovy: sedmnáctmilionůpětsettisíc korun českých.h) Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše specifikovaných pohledávek, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena ve lhůtě do třiceti dnů ode dne úpisu akcií. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Jesenická těžební, a.s. bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2006 - 14. srpna 2006 : Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Jeseníku ze dne 12.11.2003, č.j. 9 Nc 1564/2003-5, byla zastavena.
 • 2. prosince 2003 - 14. srpna 2006 : Usnesením Okresního soudu v Jeseníku ze dne 12.11.2003, č.j. 9 Nc 1564/2003-5 nařídil soud exekuci notářského zápisu sepsaného notářkou Mgr. Petrou Urbancovou, notářkou se sídlem v... Havířově, Na Nábřeží 79/654 dne 9.7.2003 pod zn. NZ 69/2003, N 80/2003 se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu k uspokojení pohledávky oprávněného VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7 ve výši 51.794.739,73 Kč a notářského zápisu sepsaného notářkou Mgr. Petrou Urbancovou, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov-Město dne 9.7.2003 pod zn. NZ 70/2003, N 81/2003 se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 7.180.222,86 Kč povinného Slezský kámen a.s. se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Jiří Král, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava se sídlem Ostrava, Poděbradova 41. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2002 - 30. října 2002 : Řádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti Slezský kámena.s., která se konala dne 26. 06. 2002, rozhodla o sníženízákladního kapitálu o 69.075.000,- Kč, tj. z 153.500.000,-... Kč na84.425.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedenosnížením jmenovité hodnoty všech stávajících 153.500 ks akcií z1.000,- Kč na 550,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu jeúhrada kumulované ztráty v celkové výši 70.244.965,43 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2000 - 11. prosince 2000 : Valná hromada společnosti dne 17.4.2000 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 1.100.000,-Kč, z dosavadní výše154.600.000,-Kč na částku 153.500.000,-Kč, které bude proved... enopodle ustanovení § 213 odst. 2 ObchZ, tj. podáním příkazu osobě,která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení1 100 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,-Kč, jež byly v době konání valné hromady v drženíspolečnosti. Důvodem snížení základního jmění společnosti jesplnění povinnosti zakotvené v ustanovení § 161b, odst. 4 a§ 161c, odst. 2 ObchZ, tj. splnění povinnosti snížit základníjmění o jmenovitou hodnotu akcií, nabytých společností, kterénebyly v zákonem stanovené lhůtě zcizeny. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1999 - 12. června 2000 : Valná hromada společnosti dne 27.6.1996 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 1,100.000,- Kč, které budeprovedeno stažením z oběhu 1 100 kusů akcií na jméno o jmenovitéh... odnotě 1.000,- Kč, jež byly v době konání valné hromady vdržení společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 1995 - 25. července 1995 : Akcie:147 687 ks akcií na majitele ve jm. hod. 1 000,-Kč6 913 akcií na jméno po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty z toho je1 100 akcií zaměstnaneckých.
 • 20. července 1994 - 11. ledna 1995 : Akcie:109 353 akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty6 913 akcií na jméno po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty z toho je1 100 akcií zaměstnaneckých.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů