13 671 tis. Kč

Zisk za rok 2008

304 087 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

22.12.2009 - 1.9.2013 Ostrava - Hrabová, Paskovská 181/227, PSČ 72000
6.9.2000 - 22.12.2009 Olomouc, Balbínova 15
23.8.1993 - 6.9.2000 Olomouc, Vejdovského 4
30.4.1992 - 23.8.1993 Olomouc, Dimitrovova 4

45192308

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.9.2013

CZ45192308

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2013

Historické názvy

22.12.2009 - 1.9.2013

BEST-BETA, a.s.

30.4.1992 - 22.12.2009

BETA Olomouc a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 391

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.4.1993 - 1.9.2013

88 790 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Historické provozovny

10.2.2003 - 1.9.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Chrudimská 1555, 535 01, Přelouč

... více provozoven (celkem 58) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2013 - 1. září 2013 : Společnost BEST-BETA, a.s., IČ 451 92 308, se sídlem Ostrava - Hrabová, Paskovská 181/227, PSČ 720, zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností BEST, a.s., IČ 252 01 859, se ... sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51. V důsledku této fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti BEST-BETA, a.s. na nástupnickou společnost BEST, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2008 - 1. září 2013 : Na společnost BETA Olomouc a.s., se sídlem Olomouc, Balbínova 15, IČ: 451 92 308, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnos... ti BETA LOGOS s.r.o., se sídlem Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00, IČ: 651 39 691. Smlouva o fúzi byla mezi zúčastněnými společnostmi uzavřena 14.7.2008 s rozhodným dnem fúze dne 1.4.2008. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. září 2013 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č . 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se s... ídlem v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. září 2013 : Den vzniku:01.05.1992
 • 26. srpna 2005 - 13. září 2006 : 1. Určení hlavního akcionáře - mimořádná valná hromada určuje, že dle seznamu akcionářů společnosti BETA Olomouc a.s. je společnost BETA LOGOS s.r.o. se sídlem Olomouc, Urxova 2, ... PSČ 772 00, identifikační číslo 65139691, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 14538, hlavním akcionářem společnosti BETA Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Balbínova 15, identifikační číslo 45192308, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 391 s podílem na hlasovacích právech společnosti BETA Olomouc a.s. ve výši 93,49% (slovy Devadesáttřicelých a čtyřicetdevětsetin procenta), neboť vlastní účastnické cenné papíry společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 83,009.000,-Kč (slovy Osmdesáttřimilionůdevěttisíc korun českých) Osvědčení BETA LOGOS s.r.o. jako hlavního akcionáře valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář BETA LOGOS s.r.o. se sídlem Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00, identifikační číslo 65139691, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14538 je ve smyslu ustanovení § 183i odstavec 1 písmeno c) ObchZ hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ObchZ Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře- mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ? akcií ? takto: všechny listinné akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy Jedentisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře BETA LOGOS s.r.o. se sídlem Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00, identifikační číslo: 65139691, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14538, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n; Určení výše protiplnění- mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 351,-Kč(slovy Třistapadesátjedna korun českých) za každou jednu listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy Jedentisíc korun českých), a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Josefa Přikryla, Skřípov 179, Konice ze dne 30.06.2005 (slovy Třicátého června roku dvatisícepět), který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 033-05/2005; Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům- vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy Jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; Způsob, místo a lhůta pro předání- předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do 30 (slovy Třiceti) dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (akciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti v kanceláři právníka společnosti, a to každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva, v pracovní době od 8.00 do 12.00 hodin. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických cenných papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění; Lhůta pro poskytnutí protiplnění mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě 10 (slovy Deseti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 ObchZ, to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odstavce 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním ? předložením společnosti, nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do 1 (slovy Jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 (slovy Čtrnáct) dní, bude postupováno dle § 214 odstavce 1 až 3 ObchZ; Zmocnění představenstvu- mimořádná valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 23. srpna 1993 : J e d n á n í :Společnost zastupuje bůči třetím osobám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, nebo anebo... samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 23. srpna 1993 : Dozorčí rada:Ing. Pavel J o h n , bytem Trnkova 8, OlomoucMiluše A u g u s t i n o v á , bytem Nešporova, OlomoucIng. Jiří C h y t i l , bytem Soukupova 1, Olomouc
 • 30. dubna 1992 - 6. dubna 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 88.554.000,- Kčs (slovy:osmdesátosmmilionůpětsetpadesátčtyřitisice korunčeskoslovenských)a je rozděleno na 88.554 akcií na majitele p... o 1000,- Kčsjmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů