Základní údaje

Historické adresy

14.12.1995 - 30.6.2006 Ostrava - Kunčičky, Lihovarská 2
22.1.1992 - 14.12.1995 Ostrava - Kunčičky

45193240

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2006

CZ45193240

Datum vzniku

22. ledna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2006

Historické názvy

22.1.1992 - 30.6.2006

CEMOS Ostrava, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 298

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.6.2003 - 30.6.2006

342 941 000 Kč

3.4.1992 - 18.6.2003

342 941 000 Kč

22.1.1992 - 3.4.1992

167 941 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2006 - 30. června 2006 : Vymazává se ke dni 30.6.2006 z obchodního rejstříku obchodní společnost CEMOS Ostrava, a.s. se sídlem Lihovarská 2, Ostrava - Kunčičky, identifikační číslo 451 93 240.Právním důvod... em výmazu společnosti CEMOS Ostrava, a.s. je fúze sloučením s nástupnickou společností Cement Hranice, akciová společnost, IČ: 15504077 se sídlem Hranice I-město, Bělotínská 288, PSČ: 75339 na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 21.6.2006. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2005 - 30. června 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti CEMOS Ostrava, a.s., se sídlem na adrese: Ostrava - Kunčičky, Lihovarská 2, IČ: 451 93 240, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude... m v Ostravě, oddíl B, vl.č. 298, dále také jen "společnost", rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.1. Určení hlavního akcionářeUrčuje se, že Cement Hranice, akciová společnost, se sídlem na adrese: Hranice I - Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39, IČ: 155 04 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 140, dále také jen "hlavní akcionář", je hlavním akcionářem obchodní společnosti CEMOS Ostrava, a.s., neboť je vlastníkem 234 500 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1000,-- v listinné podobě (hromadná akcie ze dne 22. dubna 1997, č. 000001 -234500) a vlastníkem 94 410 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1000,-- v zaknihované podobě (ISIN CZ000843356), vydaných společností, což představuje 95,91 % podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno při prezenci na této mimořádné valné hromadě předložením listinné akcie a prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů.2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti CEMOS Ostrava, a.s., schvaluje podle ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, dále jen "den účinnosti přechodu akcií", na hlavního akcionáře. Ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 645,--, slovy: šestsetčtyřicetpětkorunčeských, za jednu akcii, dále také jen "protiplnění".Navržená výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. ÚOM VŠB-TUO-036/08/2005 vypracovaným Ústavem oceňování majetku při EkF VŠB - TU Ostrava, sídlo: Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, IČ: 61989100, dále také jen "znalecký posudek".V závěru znaleckého posudku se uvádí, že hodnota společnosti byla stanovena pomocí substanční metody s využitím likvidační hodnoty a odráží tak současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na trhu, způsob řízení, vývoj na kapitálovém trhu a současnou akcionářskou strukturu.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši Kč 645,-- za jednu kmenovou akcii společnosti CEMOS Ostrava, a.s., na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1000,-- v zaknihované podobě, vlastníkovi vykoupených akcií společnosti, resp. zástavnímu věřiteli, v souladu s ustanovením § 183m odst. 4 obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti dnů po zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo, nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak), dále také jen "oprávněné osoby".Hlavní akcionář zajistí výplatu protiplnění oprávněné osoby - právnické osoby a pro oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, kromě akcionářů s bydlištěm na území Slovenské republiky, převodem na účet oprávněné osoby, pro oprávněné osoby - fyzické osoby, včetně oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské republiky, formou výplatní poukázky. Oprávněné osoby - právnické osoby a oprávněné osoby zahraniční fyzické osoby, vyjma oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské republiky, jsou povinny společnosti nebo osobě pověřené výplatou protiplnění sdělit podklady k výplatě protiplnění. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na její náklady. Žádost o opakovanou výplatu protiplnění musí být doručena nejpozději do čtyř let ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zaplacení protiplnění promlčí v souladu s českým právem.5. PověřeníValná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy. Valná hromada dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.6. Informace představenstva o uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti sděluje, že v sídle společnosti je každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hod. k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 2. září 2005, který byl sepsán JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 1992 - 30. června 2006 : Den vzniku: 22. 1. 1992
  • 22. ledna 1992 - 30. června 2006 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č.513/91 Sb.
  • 14. prosince 1995 - 2. prosince 1997 : Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, předsoudy a před jinými orgány v celém rozsahupředstavenstvo, a to buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně ... dva členovépředstavenstva, nebo jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 1992 - 2. prosince 1997 : Názvy společnosti:anglicky: CEMOS Ostrava Ltd.německy: CEMOS Ostrava AGfrancouzsky: CEMOS Ostrava S.A.
  • 22. ledna 1992 - 14. prosince 1995 : Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, předsoudy a před jinými orgány v celém rozsahupředstavenstvo a to buď společně všichni členovépředstavenstva, nebo společně d... va členovépředstavenstva, nebo jeden člen představenstva,který byl k tomu písemně pověřen. zobrazit více skrýt více
posunout dolů