Trendy

59 374 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-61 952 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

362 976 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

26.11.2015 - 20.12.2016 Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
21.4.2006 - 26.11.2015 Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221
25.11.2004 - 21.4.2006 Frýdek - Místek, Na Příkopě 1221
23.4.1992 - 25.11.2004 Frýdek-Místek, Na příkopě 1221

45193371

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 19.12.2016

CZ45193371

Datum vzniku

23. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. prosince 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. prosince 2016

Datová schránka

aw5ccma

Historické názvy

23.4.1998 - 20.12.2016

SLEZAN Frýdek - Místek a. s.

23.4.1992 - 23.4.1998

SLEZAN, FRÝDEK MÍSTEK a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 313

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.5.2012 - 20.12.2016

353 217 654 Kč

30.6.1995 - 18.5.2012

806 433 000 Kč

23.4.1992 - 30.6.1995

736 803 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Provozovny

od 1.10.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 542 23, Mladé Buky 51

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 2016 - 20. prosince 2016 : Na základě projektu fúze ze dne 15. 09. 2016 došlo k fúzi sloučením kapitálových společností SLEZAN Frýdek - Místek a. s. se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ: 451 93 371, ... vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 313, jakožto zanikající společnosti, a TEXTIL INVEST GROUP a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12, PSČ: 110 00, IČ: 242 29 709, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17954, jakožto nástupnické společnosti. Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2014 - 20. prosince 2016 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B216 ze dne 5.9.2014 byl insolvenční správce Ing. Jiří Hanák zproštěn funkce.
 • 19. května 2014 - 20. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. května 2014 - 20. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 30. června 1995 - 20. prosince 2016 : Na základě smlouvy o sloučení ze dne 16.6.1995 je Slezan,Frýdek-Místek a.s ke dni 1.7.1995 právním nástupcem zrušenéspolečnosti bez likvidace Tiskárna textilu Frýdlant, akciováspol... ečnost se sídlem Frýdlant, Tovární ul. 669, jenž bylazapsána u Okresního soduu v Ústí nad Labem v oddíle B, č.vl.220. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1992 - 20. prosince 2016 : Den vzniku: 1.5.1992
 • 23. dubna 1992 - 20. prosince 2016 : Způsob založení:Akciová společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. /dále jen"společnost"/ byla založena jednorázově Fondem národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého n... ám. 32 /dále jenzakladatel/, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelskélistiny /obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení§ 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb., obchodníhozákoníku /ze dne 17.4.1992 ve formě notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2013 - 19. května 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 28. srpna 2013 přijala následující rozhodnutí:"A. Vyslovuje se souhlas s přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papí... rům emitovaným společností (dále též jen „akcie“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost GANERO a.s. se sídlem Brno, náměstí Svobody 93/22, PSČ: 602 00, IČ: 291 87 273, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5960 (dále též jen „hlavní akcionář“), na hlavního akcionáře, přičemž:1. vlastnické právo přechází uplynutím jednoho /1/ kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku;2. na hlavního akcionáře ke dni zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcionáři“);3. ostatní akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti do třiceti /30/ dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie.B. Za akcie ostatních akcionářů poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to:1. částku 161,- Kč (slovy: jednostošedesátjedna korun českých) za každou jednu /1/ kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 438,- Kč (slovy: čtyřistatřicetosm korun českých);2. částku 80,50 Kč (slovy: osmdesát korun českých, padesát haléřů) za každou jednu /1/ kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 219,- Kč (slovy: dvěstědevatenáct korun českých);přičemž přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 90/150/2013, zpracovaným dne dvacátéhopátého června roku dvoutisícíhotřináctého /25. 06. 2013/ znaleckým ústavem Dědic & partneři a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Mírová 18, IČ: 253 64 391, zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č.j.: 191/2007-ODS-ZN/08, vykonávajícím znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací, mimo jiné, na oceňování podniků a cenných papírů, který je nedílnou součástí a přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu.C. Převzetí akcií a výplata protiplnění bude probíhat v pobočce obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 09.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, počínaje nejbližším takovým dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, přičemž:1. oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt +420 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplacení protiplnění; 2. obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře; 3. právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; 4. obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě deseti /10/ pracovních dnů po předání akcií.D. Bere se na vědomí, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni dvacátéhoosmého srpna roku dvoutisícíhotřináctého /28. 08. 2013/, vlastníkem sedmisettřicetiosmitisícsedmisetdvacetičtyři kusů /738724 ks/ kmenových akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. ve formě na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 438,- Kč (slovy: čtyřistatřicetosm korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 323.561.112,- Kč (slovy: třistadvacettřimiliónů- pětsetšedesátjednatisícjednostodvanáct korun českých), což představuje devadesátjedna celých a šedesát setin procenta (91,60 %) základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž:1. shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti; 2. výše uvedené doložil hlavní akcionář předložením těchto akcií při zápisu do listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě a také svým písemným čestným prohlášením předloženým této valné hromadě; 3. této valné hromadě byl rovněž předložen zápis o předložení akcií hlavním akcionářem představenstvu společnosti ze dne dvacátéhodruhého července roku dvoutisícíhotřináctého /22. 07. 2013/, kdy byla Společnosti doručena žádost hlavního akcionáře o svolání této valné hromady, který dokládá, že hlavní akcionář byl vlastníkem těchto akcií, resp., že výše podílu hlavního akcionáře na základním kapitálu Společnosti i podílu na hlasovacích právech přesahovala devadesát procent (90 %), i ke dni podání uvedené žádosti;4. Společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele.E. Bere se na vědomí, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie, tj. ve výši minimálně 10.901.149,- Kč (slovy: desetmiliónůdevětsetjednatisícjednostočtyřicetdevět korun českých), a to obchodníkovi s cennými papíry, tj. obchodní společnosti Amidea, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Husova 240/5, PSČ: 110 00, IČ: 476 73 206, který bude provádět výplatu protiplnění, přičemž předání peněžních prostředků hlavní akcionář doložil Společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne dvacátéhodruhého srpna roku dvoutisícíhotřináctého /22. 08. 2013/, které bylo předloženo i této valné hromadě." zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2012 - 18. května 2012 : Valná hromada společnosti konaná dne 8. března 2012 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 453.215.346,-Kč ze současné výše 806.433.000,-Kč na částku 353.217.6... 54,-Kč.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000,-Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 438,-Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 500,-Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 219,-Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je částečné snížení ztráty společnosti minulých let ve výši 453.215.346,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita přímo na částečnou úhradu ztráty společnosti minulých let, a to vypořádáním přímo s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.V souvislosti se snížením základního kaptálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.Dosavadní listinné akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny či prohlášeny za neplatné. Lhůta pro předložení listinných akcií o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie o nových jmenovitých hodnotách činí 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů