Trendy

119 352 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-2 928 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

168 309 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.3.2015 Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava

Historické adresy

30.7.2001 - 24.3.2015 Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 71607
28.4.1992 - 30.7.2001 Ostrava-Radvanice, Pikartská 7

45193380

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193380

Datová schránka

yr9cijr

Historické názvy

28.4.1992 - 19.8.1998

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 315

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.5.2002

200 715 000 Kč

Historické jmění

15.4.1997 - 6.5.2002

182 715 000 Kč

12.4.1996 - 15.4.1997

182 715 999 Kč

28.4.1992 - 12.4.1996

181 775 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

35- 3936400267 / 0100

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Provozovny

od 8.1.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Drahách 32, 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. dubna 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl...em v Praze 1, Gorkéhonám. 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. října 2005 - 24. února 2006 : Mimořádná valná hromada VVUÚ, a.s. konaná v sídle společnosti dne 16.9.2005 schválila toto usnesení:
 • 12. října 2005 - 24. února 2006 : 5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) o... bsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2005 - 24. února 2006 : 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců , ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným a... kciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněnce společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel.: 59 7575 118. Protiplnění bude akcionářům zasláno formou peněžní poukázky na adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2005 - 24. února 2006 : 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 313,-Kč (slovy: třistatřináct korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč (... slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č.57/2005 Ing. Radimem Dědicem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, čj. Spr 2790/2000, se sídlem ul. Mírová 18, 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že : "Zjištěná tržní hodnota akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti VVUÚ, a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 30.6.2005, činí 313,-Kč (slovy: třistatřináct korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody likvidační. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2005 - 24. února 2006 : 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odl... išných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2005 - 24. února 2006 : 1.Hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Petr Štroch, Ph.D., bytem Ostrava, Křístkova 24, PSČ 716 00, datum narození 23.11.1967 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Sp... olečnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 95,49 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, ze kterého vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady vlastníkem 173 674 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 1 ks zaknihované kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, dále bylo vlastnictví doloženo předložením hromadné listiny ke dni konání valné hromady nahrazující 18 000 ks jednotlivých listinných kmenových akcií Společnosti série a čísla A 000001- A 018000 na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 95,49 % a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 2002 - 6. května 2002 : Valná hromada svým usnesením ze dne 7. října rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu ze stávající částky 182,715.000,- Kč nacelkovou minimální částku 197,715.000,- Kč, tedy o částkum... inimálně 15,000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku15,000.000,- Kč se připouští až do výše 20,000.000,- Kč.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhokapitálu bude představenstvo. Upsání akcií bude splacenopeněžitými vklady, emisní kurs upisované akcie činí 1.000,- Kč.Akcie budou vydány jako kmenové v listinné podobě, znějící namajitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v počtu minimálně 15.000kusů, maximálně 20.000 kusů. Specifikace platí pro první i druhékolo upisování akcií. V prvním kole upisují akcie akcionáři nazákladě svého přednostního práva a akcie, které nebudou taktoupsány, budou nabídnuty ve druhém kole akcionáři DanešiZátorskému, r.č. 680401/1137, bytem Ostrava - Heřmanice,Parcelní 330/20. Upsání celé emise akcií na zvýšení základníhokapitálu společnosti se uskuteční v sídle společnosti VVUÚ,a.s., Ostrava-Radvanice, 716 07, Pikartská 1337/7, IČ: 45193380,v pracovních dnech od 08.00 hod do 16.00 hod v k tomu označenémístnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dní. Počátekprvního kola upisování akcií bude akcionářům oznámen uveřejněnímpočátku lhůty v deníku Slovo do 15 dnů ode dne právní mocirozhodnutí o povolení návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, želhůta pro upisování akcií začne běžet dnem následujícím po dniuveřejnění této informace. Na jednu dosavadní akcii společnostio jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá právo upsat na jedné novéakcii podíl ve výši 4000/36543 s tím, že lze upsat pouze celéakcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvýden lhůty pro upisování akcií v prvním kole. Počátek druhéhokola upisování akcií začne běžet dnem doručení návrhu smlouvy oupsání akcií předem určenému zájemci a lhůta pro upsání činí 15dní. Den doručení návrhu je dnem oznámení počátku lhůty kupisování. Společnost je povinna návrh smlouvy doručit předemurčenému zájemci do 3 dnů ode dne skončení prvního kola. Emisníkurs každé z upisovaných akcií činí částku 1.000,- Kč a každýupisovatel je povinen zaplatit 30 % upsaných akcií nejpozději velhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s.č.ú. 27-5538350267/0100. Pokud nebudou upsané akcie splaceny vuvedené lhůtě, je upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 13. července 1993 : J e d n á n í :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, anebo samo... statně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 13. července 1993 : Dozorčí rada:Ing. Josef B a r t o š , bytem Rodopská 3157, Praha 10Ing. Jaromír M o r a v e c , bytem Nádražní 75/2923, Ostrava 1Ing.Pavel G r o c h o l , bytem Fibichova 19, Ha... vířov-městoIng. Stanislav M a c k o , bytem Na Revine 15, BratislavaIng. Zdislav W a n t u l a , bytem Vítkovická 3078, Ostrava 1 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů