Trendy

2 058 143 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 939 504 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

1 748 211 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

29.1.2007 - 17.5.2016 Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 74221
1.4.1992 - 29.1.2007 Kopřivnice, Štefánikova 1163, okres Nový Jičín

45193444

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 10.9.2014

CZ45193444

Datum vzniku

1. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. května 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. května 2016

Datová schránka

gpachyi

Historické názvy

1.4.1992 - 17.5.2016

TATRA, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 309

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.2.2002 - 17.5.2016

2 069 752 600 Kč

7.8.2000 - 14.2.2002

5 174 381 500 Kč

25.5.1998 - 7.8.2000

1 104 513 750 Kč

21.1.1993 - 25.5.1998

4 418 055 000 Kč

1.4.1992 - 21.1.1993

4 343 664 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kopřivnice

Provozovny

od 11.5.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Areál Tatry 1450/1, 742 21, Kopřivnice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 17. května 2016 - 17. května 2016 : Právní důvod výmazu:Navrhovatel TATRA TRUCKS a.s., IČ 014 82 840, je akciovou společností, jejíž podnikání je neodmyslitelně spjato s vozidly značky TATRA. Navrhovatel je zavedeným... výrobcem vozidel této značky, zejména těžkých nákladních off-road automobilů a automobilů pro kombinovanou přepravu terén-silnice. Tuto výrobu provozuje nepřetržitě s velkým úspěchem a označení těchto vozidel je i součástí firmy navrhovatele. Navrhovatel však není jediným subjektem, jehož obchodní firma obsahuje slovo TATRA. Navrhovatel má na mysli zejména společnost TATRA a.s., IČO: 451 93 444, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice (dále jen společnost Tatra), jejíhož výmazu se navrhovatel domáhá. Na majetek společnosti Tatra byl usnesením Krajského soud v Ostravě ze dne 4. 8. 2014, č.j. KSOS 39 INS 13616/2014-B1, prohlášen konkurs, který byl nedávno zrušen z důvodu, že majetek této společnosti je pro uspokojení věřitelů zcela nedostačující, tedy dle § 308 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) (viz usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2015, č.j. KSOS 39 INS 13616/2014-B42). Tento důvod zrušení konkursu je dle § 312 odst. 3 insolvenčního zákona podkladem pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Dle § 11 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon), musí být návrh na zápis (kterým se rozumí i změna, či výmaz zápisu) podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, kterou se v posuzovaném případě rozumí nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2015, č.j. KSOS 39 INS 13616/2014-B42, o zrušení konkursu na majetek společnosti Tatra. Předmětné rozhodnutí nabylo právní moci. Představenstvo společnosti Tatra, na které zrušením konkursu ve smyslu § 312 odst. 1 insolvenčního zákona přešla zpět funkce statutárního orgánu, je však v tomto ohledu nečinné. Navrhovatel je proto dle § 11 odst. 3 rejstříkového zákona oprávněn podat návrh na výmaz společnosti Tatra z obchodního rejstříku, přičemž svůj právní zájem odůvodňuje následovně. Navrhovatel je úspěšnou obchodní společností, která svým podnikáním v nezanedbatelné míře přispívá k ekonomickému růstu v Moravskoslezském kraji, když je jedním z největších zaměstnavatelů v tomto regionu. Ve vztahu ke společnosti Tatra je naopak nutné s ohledem na výsledky konkursu konstatovat, že tato společnost neprosperovala a jako důsledek toho ani nedokázala dostát svým závazkům. Z důvodu podobnosti firmy navrhovatele a společnosti Tatra (a dále i např. stejného sídla a právní formy) dochází k záměně těchto dvou subjektů v očích veřejnosti, přičemž skutečnost, že společnost Tatra prošla konkursem, má negativní dopad na budování dobrého obchodního jména navrhovatele, neboť vzbuzuje pochybnosti o věrohodnosti a spolehlivosti navrhovatele jako obchodního partnera. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 17. května 2016 : Zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky, se sídlem v Praze 1, Gorkého nám... . č.32. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 24. září 2009 : Řádná valná hromada společnosti TATRA, a.s., se sídlem vKopřivnici, Štefánikova 1163, PSČ 742 21, IČO: 45 19 34 44konaná dne 18.6.2001 rozhodla o snížení základního kapitáluspolečn... osti, a to takto:Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu TATRA, a.s.,z důvodu úhrady ztrát z minulých období, a to ze základníhokapitálu ve výši 5 174 381 500,-Kč o 3 104 628 900,-Kč nazákladní kapitál ve výši 2 069 752 600,-Kč, přičemž částkaodpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhraduztrát z minulých období. Snížení základního kapitálu seuskuteční snížením jmenovité hodnoty akcií, a to z původníjmenovité hodnoty ve výši 250,-Kč každé akcie o 150,-Kč na novoujmenovitou hodnotu ve výši 100,-Kč každé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2000 - 24. září 2009 : Dne 01.07.2000 uzavřela společnost TATRA, a.s., se sídlem vKopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 45 19 34 44, jako prodávajícísmlouvu o prodeji části podniku podle ustanovení § 476 a ... násl.zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchzměn a doplňků, se společností Slévárna TATRA, a.s., se sídlem vKopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 61 97 46 68, jako kupujícím.Čast podniku je definována článkem I. smlouvy s tím, že se jednáo soubor složek organizačně a finančně začleněných uprodávajícího do odboru laboratoří - nákladového střediska č.2809. Smlouva nabyla účinnosti dne 01.07.2000. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Výše ocenění předmětu nepeněžitého vkladu, to jest výšeuvedených pohledávek, jejich nominální hodnotou, tj. celkovoučástkou nejvýše 4.069.867.750,-Kč, byla určena posudky znalců at... o:a) znaleckým posudkem č. 61-5/00 ze dne 9.6.2000 podanýmDoc.Ing. et Ing. Miroslavem Nováčkem, Brno, Pšeník 1, jakoznalcem jmenovaným rozhodnutím Ministryně spravedlnosti Českérepubliky ze dne 17.7.1997, č.j. M-590/97 pro znaleckou činnosts rozsahem znaleckého oprávnění v oboru ekonomika, odvětvířízení, plánování a organizace ekonomiky, odvětví správanárodního majetku a odvětví účetní evidence. Tento znaleckýúkon je zapsán pod pořadovým číslem 61-5/00 znaleckého deníku,b) znaleckým posudkem č. 1204-42/00 ze dne 9. června 2000podaným AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., Ptašínského 4, 60200 Brno, IČO: 416 01 416, jako znaleckým ústavem kvalifikovanýmpro výkon znalecké činnosti, jmenovaným podle ustanovení § 6odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů,Ministerstvem spravedlnosti ČR, č.j. 712/92/OOD a 148/96-OOD,pro znaleckou činnost s rozsahem znaleckého oprávnění v oborudoprava, ekonomika, stavebnictví, strojírenství a zemědělství.Tento znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1204-42/00znaleckého deníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou dále uvedené pohledávky nebočásti pohledávek v celkové výši 4.069.867.750,-Kč, vždy oceněnypodle ustanovení § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 obcho... dnízákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, jejich nominálníhodnotou. Pohledávky jsou ve vlastnictví společnostiKRAS, akciová společnost, Brno, se sídlem Bělidla 6, Brno, IČO:00 01 34 55. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemipůvodními, s výjimkou veřejné obchodovatelnosti.
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Nepeněžitý vklad bude splacen v plné výši uzavřením smlouvynebo smluv o postoupení pohledávek mezi upisovatelem, jakopostupitelem, a společností, jako postupníkem, a to v kanceláři... generálního ředitele společnosti v sídle společnosti ve lhůtě 30dnů od upsání akcií. Vklady, a tedy i upsané akcie, budousplaceny ke dni účinnosti smlouvy nebo smluv o postoupenípohledávek. K témuž dni zaniknou pohledávky a jim odpovídajícídluhy.Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitouhodnotou akcie, tj. 250,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Akcie budou upisovány v sekretariátu finančního ředitele v sídlespolečnosti ve lhůtě 30 dnů, která začíná běžet pátým dnem pozveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Ostrav... ě ozápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Akcie budou nabídnuty společnosti KRAS, akciová společnost,Brno, se sídlem Bělidla 6, Brno, PSČ 603 71, IČO:00 01 34 55,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním sou... demv Brně v oddílu B, vložka 399. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akciíse splácením emisního kursu nepeněžitými vklady ve forměkapitalizace pohledávek. S ohledem na zvýšení základního jmě... nínepeněžitým vkladem je přednostní právo akcionářů na upisováníakcií vyloučeno ze zákona (§ 204a odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků). zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Upisováno bude 16.279.471 ks kmenových zaknihovaných akcií namajitele, které nebudou veřejně obchodovatelné. Jmenovitáhodnota každé jedné nové akcie činí 250,-Kč.
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Mimořádná valná hromada schválila zvýšení základního jměníspolečnosti o 4.069.867.750,-Kč, tedy z původního základníhojmění ve výši 1.104.513.750,-Kč na základní jmění ve výši5.174... .381.500,-Kč. Upisování nad schválenou částku zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2000 - 7. srpna 2000 : Pohledávky:a) peněžitá pohledávka za TATRA, a.s. vzniklá z úvěrové smlouvyč. A 00573-00 uzavřené dne 12.8.1993 mezi Komerční banka, a.s. aTATRA, a.s., (v plné výši včetně příslušen... ství, tj.2.517.330.316,98 Kč),b) peněžitá pohledávka za TATRA, a.s., vzniklá z úvěrové smlouvyč. A 00793-00 uzavřené dne 27.7.1993 mezi Komerční banka, a.s. aTATRA, a.s. (v plné výši včetně příslušenství, tj.52.550.333.,33 Kč),c) peněžitá pohledávka za TATRA, a.s. vzniklá z úvěrové smlouvyč. 318-4002156-808 uzavřené dne 4.8.1993 mezi Česká spořitelna,a.s. a TATRA, a.s. (v plné výši včetně příslušenství, tj.114.705.777,80 Kč),d) peněžitá pohledávka za TATRA, a.s. vzniklá z úvěrové smlouvyč. 3324-4002156-808 uzavřené dne 31.5.1993 mezi Českáspořitelna, a.s. a TATRA, a.s. (v plné výši včetněpříslušenství, tj. 346.558.333,30 Kč),e) peněžitá pohledávka za TATRA, a.s. vzniklá z úvěrové smlouvyč. 45/OÚ/T/01 uzavřené dne 30.11.1995 mezi Československáobchodní banka, a.s. a TATRA, a.s. (v plné výši včetněpříslušenství, tj. 199.458.153,96 Kč),f) peněžitá pohledávka za TATRA, a.s. vzniklá ze smlouvy opůjčce č. 2 uzavřené dne 27.6.1997 mezi ŠKODA, a.s. a TATRA,a.s. (v plné výši jistiny a části příslušenství, tj.91.842.508,26 Kč),g) část peněžité pohledávky za TATRA, a.s., vzniklé z dohody opodřízení závazkových vztahů vzniklých před 1.1.1992 na základěhospodářských smluv o úvěru právnímu režimu obchodníhozákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a onarovnání vzájemných vztahů uzavřené dne 24.4.1995 meziKonsolidační banka Praha, s.p.ú., a TATRA, a.s. (ve výši747.422.326,37 Kč) zobrazit více skrýt více
 • 16. října 1997 - 25. května 1998 : Řádná valná hromada TATRA, a.s. konaná dne 25.8.1997 rozhodla osnížení základního jmění společnosti z důvodu krytí ztrát zminulých období ze základního jmění ve výši 4 418 055 000 ... Kčo 3 313 541 250 Kč na základní jmění ve výši 1 104 513 750 Kč.Snížení základního jmění se provádí snížením jmenovité hodnotyvšech akcií společnosti, a to z původní jmenovité hodnoty každéjedné akcie 1 000 Kč na jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 250Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 1996 - 16. října 1997 : Rozhodnutím mimořádné valné hromady TATRA, a.s. ze dne 29.2.1996o snížení základního jmění společnosti z 4 418 055 000,-Kč o3 313 541 250,-Kč, t.j. na novou hodnotu základního jmě... níspolečnosti ve výši 1 104 513 750,-Kč, a to snížením jmenovitéhodnoty akcie z původní nominální hodnoty jedné každé akcie1 000 Kč na novou nominální hodnotu jedné akcie 250 Kč z důvodůkrytí ztrát z minulých období. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 6. září 1993 : Obchodní jména společnosti:v jazyce anglickém: TATRA, Joint Stock Company (J.S.C.)v jazyce německém: TATRA, Aktiengesellschaft (A.G.)v jazyce francouzském: TATRA, Societé An... onyme (S.a.)v jazyce italském: TATRA, Sociedad Anonima (S.p.a.)v jazyce ruském: TATRA, akcioněrnoe obščestvo (a.o.)v jazyce španělském: TATRA, Sociedad Anonyma (S.a.) zobrazit více skrýt více
posunout dolů