Trendy

109 406 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 551 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

109 486 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

7.11.2001 - 18.6.2014 Brodek u Přerova, Tovární č.p. 192, PSČ 75103
30.4.1992 - 7.11.2001 Brodek u Přerova, Tovární 192

45193720

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 18.6.2014

CZ45193720

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

18. června 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

18. června 2014

Historické názvy

1.12.1997 - 18.6.2014

Hanácké závody, a.s.

30.4.1992 - 1.12.1997

Hanácké drůbežářské závody, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 353

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.6.2003 - 18.6.2014

69 600 000 Kč

29.8.2002 - 5.6.2003

69 600 000 Kč

4.2.2002 - 29.8.2002

69 600 000 Kč

7.11.2001 - 4.2.2002

34 800 000 Kč

14.9.1992 - 7.11.2001

34 800 000 Kč

30.4.1992 - 14.9.1992

34 486 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Historické provozovny

5.8.1993 - 11.6.1998

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární 192, 751 03, Brodek u Přerova

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 18. června 2014 - 18. června 2014 : Valná hromada společnosti Hanácké závody, a.s. konaná dne 20.5.2014 rozhodla o schválení projektu převzetí jmění a o zániku společnosti Hanácké závody, a.s. bez likvidace převodem ... jmění této společnosti na přejímajícího akcionáře společnost Hanácká kyselka s.r.o., se sídlem Horní Moštěnice č.p. 547, PSČ 751 17, IČ: 465 80 824.Rozhodnutím jediného společníka společnosti Hanácká kyselka s.r.o. ze dne 20.5.2014 byl schválen projekt převzetí jmění a rozhodnuto o převzetí jmění bez likvidace zanikající společnosti Hanácké závody, a.s. Rozhodný den: 1.1.2014. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 18. června 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva.Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve nežpředstavenstvo udělí souhl... as.Souhlas představenstva je nutný též k zastavení akcií na jméno.Smlouva o zastavení akcií nemůže nabýt účinnosti dříve nežpředstavenstvo udělí souhlas k jejich zastavení. K prodejizastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva sesouhlas představenstva nevyžaduje. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 18. června 2014 : Den vzniku: 1.5.1992
 • 30. dubna 1992 - 18. června 2014 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork... ého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 11. dubna 2002 : Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se společností.a) Místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti Hanácké záv... ody, a.s., Tovární 192, Brodek uPřerova. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního právaje 15 dní. Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcůmz řad akcionářů oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Do konce této lhůty musí akcionář (předem určený zájemce) upsatakcie, resp. doručit společnosti podepsanou smlouvu o upsáníakcií s úředně ověřenými podpisy.b) Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva tito předem určení zájemci upisují v poměru jmenovitýchhodnot svých akcií.6) Zvláštní účet, který společnost na své jméno otevřela zaúčelem splacení emisního kursu upsaných akcií je vedený uKomerční banky Přerov, číslo účtu 86-7146370217/0100.7) Lhůta v níž je upisovatel povinen na tento účet splatitalespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií je 30 dnů poskončení lhůty pro upisování akcií, jinak je jeho upsáníneúčinné. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.Zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií, je upisovatel povinensplatit na tento účet do 1 roku od zápisu zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.8) Celková lhůta pro proces upisování nových akcií je 60 dní odedne nabytí právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku KS vOstravě.9) Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky vůčispolečnosti nebo její části proti pohledávce na splaceníemisního kursu při zvyšování základního kapitálu společnosti.Pohledávky, které mají být započteny jsou pohledávky věřitelespolečnosti Hanácká kyselka s.r.o. se sídlem v Horní Moštěnici,IČ: 465 808 24 celkové výši 34 800 000,- Kč. Pohledávka ve výši21 000 000,- Kč vznikla z titulu poskytnutí půjčky dlužníkovispolečnosti Hanácké závody, a.s. dle Smlouvy o půjčce ze dne20.12.2000 za účelem splacení krátkodobého provozního úvěruposkytnutého bankou a pohledávka ve výši 13 800 000,- Kč vzniklaz titulu neuhrazení kupní ceny za dodané zboží - sirupy provýrobu minerálních vod s příchutí, které věřitel Hanácká kyselkas.r.o. dodal dlužníkovi Hanácké závody, a.s.dle Kupní smlouvy zedne 1.4.2001. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 11. dubna 2002 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1) Valná hromada akcionářů společnosti Hanácké závody, a.s.schvaluje zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií.2) Základní kapitá... l společnosti bude navýšen o 34 800 000,- Kčpeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3) Nově upsané akcie budou stejného druhu, podoby, formy ajmenovité hodnoty jako stávající akcie. Předmětem úpisu bude 34800 ks kmenových akcií každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč vlistinné podobě znějící na jméno.4) Základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady dosavadníchakcionářů, kteří využijí svého přednostního práva, tj. akciebudou upsány s využitím přednostního práva.a) Místo pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiHanácké závody, a.s., Tovární 192, Brodek u Přerova. Lhůta provykonání přednostního práva je 15 dní. Počátek běhu této lhůtybude akcionářům oznámen po nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu vOstravě vyvěšením na informační desce na vrátnici v sídlespolečnosti Hanácké závody, a.s. a současně uveřejněním oznámenív Hospodářských novinách.b) Na jednu dosavadní akcii lze s využitím přednostního právaupsat jednu novou akcii.c) Nově upsané akcie s využitím přednostního práva budoustejného druhu, podoby, formy a jmenovité hodnoty jakostávající akcie, tj. předmětem úpisu budou kmenové akcie každá ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě znějící na jméno.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě.5) Nedojde-li k upsání celé výše navrhovaného navýšení základníhokapitálu s využitím přednostního práva, zbytek akcií mohou upsatpředem určení zájemci z řad akcionářů, kterým je:- Hanácká kyselka s.r.o. se sídlem v Horní Moštěnici 547, PSČ:751 17, IČ: 465 808 24 zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 11. dubna 2002 : Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení jsounásledující:* musí jít o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení,kterou lze uplatnit u soudu, lze započíst i pohledávkunesp... latnou* musí jít o pohledávku, kterou lze postihnout výkonemrozhodnutí* dohoda o započtení musí být uzavřena písemně do 30 dnů poskončení lhůty pro upisování akcií, avšak před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku* v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky -jejich výše a důvod, okamžik zániku vzájemných pohledávek* dohoda bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž třiobdrží společnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana zobrazit více skrýt více
 • 6. září 1999 - 7. listopadu 2001 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva.Pokud je smlouva o převodu akcií uzavřena bez souhlasupředstavenstva, tato smlouva je nepla... tná, ledaže souhlas kpřevodu udělí představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co seo jejím uzavření dozvědělo. zobrazit více skrýt více
posunout dolů