Trendy

260 774 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 788 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

451 651 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.1.2002 Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754

Historické adresy

1.5.1992 - 30.1.2002 Praha 4, K Ryšánce 16

45272387

DIČ

od 1.1.1993

CZ45272387

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

4kifr54

Historické názvy

1.5.1992 - 30.1.2002

PRAGOPROJEKT a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1434

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.11.2007

60 417 500 Kč

Historické jmění

18.1.1994 - 1.11.2007

120 835 000 Kč

1.5.1992 - 18.1.1994

117 588 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 31.5.2013

CZ5303000000000001454910

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 2.10.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dvořákova 623/10, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2016 : Změna stanov ke dni 21.6.2016.
 • 14. července 2015 : Změna stanov ke dni 29.6.2015.
 • 30. dubna 2015 : Valná hromada společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 10. 4. 2015 od 10:05 hodin ve velkém sále v 2. nadzemním podlaží budovy spolku Amicia na adrese Za síd Valná hromada společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 10. 4. 2015 od 10:05 hodin ve velkém sále v 2. nadzemním podlaží budovy spolku Amicia na adrese Za síd...lištěm 2177/1, Praha 4 Komořany, PSČ 143 00, rozhodující o návrhu na přechod účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti v souladu s ustanoveními § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích) přijala následující usnesení:Valná hromada rozhoduje takto:a)určuje, že dle výpisu z příslušného majetkového účtu příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 3. 3. 2015 dokládajícímu počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti PRAGOCONSULT spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 496 23 907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24766 (dále jen PRAGOCONSULT), je společnost PRAGOCONSULT hlavním akcionářem Společnosti s počtem 111 910 zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 92,61 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 92,61 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa);b)konstatuje a osvědčuje, že společnost PRAGOCONSULT je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo požadovat svolání valné hromady Společnosti, které bude předložen ke schválení nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, a že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, požádal o svolání takové valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 4. 3. 2015;c)osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, PSČ 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen CYRRUS), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hromady hlavní akcionář Společnosti předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. částku ve výši 16 785 963,28 Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set osmdesát pět tisíc devět set šedesát tři korun českých a dvacet osm haléřů), této pověřené osobě za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 388 a 389 zákona o obchodních korporacích;d)rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, tj. všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT, v celkovém počtu 8 925 (slovy: osm tisíc devět set dvacet pět) o souhrnné jmenovité hodnotě 4 462 500 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát dva tisíc pět set korun českých) na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích;e)určuje, že výše protiplnění za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých) činí částku 1 880 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát korun českých) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1/753/2015 ze dne 26. 2. 2015 vypracovaným dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společností TPA Horwath Valuation Services s.r.o., znalecký ústav zapsaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151055;f)určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společností CYRRUS do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 7 kalendářních dní ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke všem zaknihovaným akciím Společnosti, které přešly na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,16 % p. a. a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti. Bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené lhůty pro výplatu vrátí pověřená osoba společnost CYRRUS zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem, jež nebyly vyplaceny oprávněným osobám zejména z důvodu absence potřebného bankovního spojení identifikovaného ve smyslu usnesení valné hromady uvedeném pod písm. h), hlavnímu akcionáři dle ustanovení § 378 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Po tomto okamžiku mohou oprávněné osoby ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatňovat nárok na zaplacení protiplnění přímo u hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT, který vyplatí protiplnění ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby, jež bude ve formě uvedené v usnesení valné hromady dle písm. h); g)konstatuje, že oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanoveními § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcii Společnosti; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT zaniklo; h)určuje, že pověřená osoba společnost CYRRUS vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla Společnosti K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54 Praha 4, nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Uvedené sdělení musí být vyhotoveno v souladu se vzorem sdělení bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění za nucený přechod akcií, který je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese: www.pragoprojekt.cz. U vlastníků zaknihovaných akcií Společnosti, kteří jsou oprávněnými osobami ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a kteří nesdělí bankovní účet pro účely výplaty protiplnění dle výše uvedeného, avšak mají ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, zapsán bankovní účet vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., provede pověřená osoba, společnost CYRRUS výplatu protiplnění na tento bankovní účet. Po dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu usnesení valné hromady dle tohoto písm. h) identifikován bankovní účet oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, není hlavní akcionář PRAGOCONSULT, Společnost ani pověřená osoba společnost CYRRUS v prodlení s poskytnutím výplaty protiplnění oprávněné osobě a po tuto dobu prodlení s identifikací bankovního účtu rovněž nevzniká oprávněné osobě právo na obvyklý úrok ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;i)pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada Společnosti dále pověřuje představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s nuceným přechodem akcií Společnosti na hlavního akcionáře, včetně součinnosti potřebné v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2014 : Nové znění stanov ze dne 25.6.2014.
 • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 22. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 22. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 1. listopadu 2007 : Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434, se Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434, se... rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti NMS, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ 28161173.Na novou společnost NMS, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 11.9.2007. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 1995 : Změna stanov ze dne 12.6.1995.
 • 25. února 1994 : Zapisuje se změna stnov ze dne 27.7.1993.
 • 4. února 1994 : Zapisuje se změna stanov ze dne 27.7.1993.
 • 18. ledna 1994 : Zapisuje se změna stanov ze dne 1.7.1992.
 • 1. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPRAGOPROJEKT, s.p. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. prosince 1995 - 1. listopadu 2007 : Změna stanov ze dne 12.12.1995. Akcie jsou obchodovatelnéa převoditelné po předchozím souhlasu představenstva.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů