Základní údaje

Sídlo

od 13.4.2018 Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

17.9.2003 - 13.4.2018 Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
28.11.2001 - 17.9.2003 Praha l, Spálená 75/16, okres Praha 1, PSČ 11304
28.11.2001 - 28.11.2001 Praha l, Spálená 75/16, okres Praha 1
1.5.1992 - 28.11.2001 Praha l, Spálená l6

Adresa z obchodního rejstříku

od 3.8.2015 Spálená 75/16, 113 04 Praha, 113 04 Praha 1
od 10.1.2011 Praha 1, Spálená 16, PSČ 11304

45272956

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2008

CZ45272956

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

v93dkf5

Historické názvy

15.8.1997 - 17.11.1997

Česká pojišťovna, a.s.

14.12.1995 - 15.8.1997

Česká pojišťovna, akciová společnost, ve zkratce Česká pojišťovna a. s.

27.7.1994 - 25.4.1996

Česká pojišťovna a. s.

1.5.1992 - 14.12.1995

Česká pojišťovna a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1464

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.8.2006

4 000 000 000 Kč

Historické jmění

25.6.2004 - 15.8.2006

2 980 963 000 Kč

2.6.2003 - 25.6.2004

3 412 391 000 Kč

16.5.1997 - 2.6.2003

3 412 391 000 Kč

15.12.1994 - 16.5.1997

2 274 927 000 Kč

5.10.1993 - 15.12.1994

1 749 944 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 6083) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. září 2006 : U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Hom U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Hom...e Credit Grand Holding a.s.,se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČ : 27585492 na níž přešla odštěpená část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená v Projektu rozdělení.Společnost Home Credit Grand Holding a.s. je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10997 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. srpna 2014 - 31. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. srpna 2014 - 31. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 2. června 2003 - 16. října 2006 : Obchodní firma společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock ... company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones" zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 2006 - 1. září 2006 : U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Hom... e Credit Grand Holding a.s.,se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČO : 27585492 na níž přešla odštěpná část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená v Projektu rozdělení.Společnost Homa Credit Grand Holding a.s. je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10997 zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2005 - 21. března 2006 : 1.Valná hromada společnosti Česká pojišťovna a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnos... ti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Cespo B.V., se sídlem Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, reg. č. 34124688 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 18.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář vlastní 997 469 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, ISIN: CZ0008017688 a 1 914 841 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ0008002755, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 97,7 % na základním kapitálu společnosti.2.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 21 288,- Kč (slovy: dvacetjedentisícdvěstěosmdesátosm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 15/1113917/05 zpracovaným E & Y Valuations, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, IČ: 16190581 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část znaleckého posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 30.6.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Česká pojišťovna a.s., navrhne výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 21 288,- Kč ("dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát osm korun") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1 000 Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti(tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den splatnosti"). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4.Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 2003 - 25. června 2004 : 3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 431.428.000,- Kč, o niž se základní kapitál společnosti snižuje, bude naloženo v souladu s § 211 ost. 1 písm. a) obchodního zák... oníku tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 431.428.000,- Kč. O rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií ve výši 431.428.000,- Kč a jejich pořizovací cenou ve výši 1.778.117.087,40 Kč bude snížen zákonný rezervní fond vytvořený v souladu s § 161d odst. 2 obchodního zákoníku a následně bude nevyčerpaný zůstatek zákonného rezervního fondu ve výši 431.428.000,- Kč převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 2003 - 25. června 2004 : 2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni roz... hodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku celkem 431.428 kusů akcií, a to:a) 349.988 kusů zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, ab) 81.440 kusů původních zaměstnaneckých akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, k jejichž změně na kmenové akcie znějící na majtele došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 28.11.2001, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 28.6.2001, když tatáž valná hromada společnosti rozhodl také o změně podoby těchto akcií; změna podoby těchto akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5.5.2003, avšak ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu dosud nedošlo k zaknihování těchto akcií v zákonné evidenci zahnihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů Praha. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 2003 - 25. června 2004 : 1. Základní kapitál se snižuje ze stávající výše 3.412.391.000,- Kč o 431.428.000,- Kč na novou výši 2.980.963.000,- Kč.
 • 17. září 2003 - 25. června 2004 : 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech 431.428 kusů akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku, a to takto:a) vlastní akcie společno... sti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku listinnou podobu, budou společností zničeny, přičemž doje-li před jejich zničením k jejich zaknihování, bude dán příkaz Středisku cenných papíru Praha, jakožto osobě vedoucí zákonnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, k jejich zrušení;b) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zaknihovanou podobu, budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediském cenných papírů Praha na základě příkazu spoolečnosti k jejich zrušení. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 2003 - 25. června 2004 : 5. Ke snížení základního kapitálu společnosti je nezbytný dle § 9 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, předchozí souhlas Ministerstva financí České republiky. Tento so... uhlas byl udělen dne 13.5.2003 pod č.j. 322/42183/2003, přičemž příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.5.2003. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1997 - 2. června 2003 : Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock ... company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones" zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 1997 - 2. června 2003 : Názvy v cizím jazyce:
 • 16. května 1997 - 2. června 2003 : Základní jmění je zcela splaceno.
 • 1. května 1992 - 2. června 2003 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmeno-vání členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 1997 - 15. května 2002 : Akcie:
 • 15. srpna 1997 - 15. května 2002 : K platnosti převodu kmenových akcií na jméno se vyžaduje souhlasdozorčí rady společnosti. Dozorčí rada je povinna doručitakcionáři oznámení o tom, zda udělila či odmítla udělit sou... hlask převodu kmenových akcií na jméno do třiceti (30) dnů oddoručení jeho písemné žádosti, nedoručí-li dozorčí rada totooznámení na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vestanovené lhůtě platí, že souhlas k převodu příslušnýchkmenových akcií na jméno udělila. zobrazit více skrýt více
 • 7. ledna 1998 - 28. listopadu 2001 : Akcie :kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 0... 00,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1994 - 24. února 1998 : Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod mezinárodních pojištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce anglickém: Če... ská pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou) zobrazit více skrýt více
 • 16. května 1997 - 7. ledna 1998 : Akcie :kmenové akciemi na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1... 000,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 1997 - 17. listopadu 1997 : Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock ... company"b) jazyka francouzského jako "societe anonymme"c) jazyka německého jako "Aktiengesselschaft"d) jazyja ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones" zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 1995 - 15. srpna 1997 : Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna... , sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akcioněrnoje obščestvo (psánoazbukou) - rusky zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1996 - 16. května 1997 : Dne 5.9.1996 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšenízákladního jmění společnosti peněžitými vklady z dosavadních2 274 927 000,-Kč o 1 137 464 000,-Kč na 3 412 391 000,-Kč.Ke zvý... šení dojde upsáním nových akcií, a to 1 137 464 kszaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 14. prosince 1995 : Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna... , sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akciová společnostrusky - psáno v azbuce zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1993 - 15. prosince 1994 : Základní jmění společnosti činí 1 749 944 000,- Kča je rozděleno na1 749 944 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčz čehož314 990 ks akcií zní na majitele1 434 954 ks akcií zní na jm... éno, z tohoto počtu je87 497 ks akcií zaměstnaneckých zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1994 - 22. listopadu 1994 : Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce a... nglickém: Česká pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou) zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 22. listopadu 1994 : Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Direktion für Auslandsund Rückversicherungv jazyce... anglickém: Česká pojišťovna a. s. Foreign Insurance andReinsurance Managementv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. Direktion desAssurances Extérieures et des Réassurancesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. Direccion de SegurosExtranjeros y de Ressegurov jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. (psáno azbukou) zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 5. října 1993 : Základní jmění společnosti činí Kč 1 749 944 000,-a je rozděleno na 1 749 944 akcií o jmenovité hodnotěKč 1 000,-, z čehož 314 990 kusů akcií zní na doručitele1 434 954 kusů akcií ... zní na jméno, z tohoto počtu je87 497 akcií zaměstnaneckých. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 11. února 1993 : Základní jmění společnosti činí 1.637.748.000,-Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného ... v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Česká pojišťovna, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 1.261 akciína jméno po 1.000.000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 376.748 akciína jméno po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů