Trendy

1 830 575 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

28 792 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

447 058 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 14.6.2007 Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 13000

Historické adresy

1.5.1992 - 14.6.2007 Benešov, Konopišťská 905

45272972

DIČ

od 1.1.1993

CZ45272972

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

rtadm8a

Historické názvy

1.5.1992 - 14.4.1994

Benešovská mlékárna, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1514

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2005

32 345 700 Kč

Historické jmění

23.9.2002 - 3.1.2005

323 457 000 Kč

27.12.1999 - 23.9.2002

324 311 000 Kč

1.6.1998 - 27.12.1999

328 640 000 Kč

17.9.1996 - 1.6.1998

328 640 000 Kč

9.12.1994 - 17.9.1996

311 000 000 Kč

31.5.1994 - 9.12.1994

249 184 000 Kč

28.6.1993 - 31.5.1994

194 936 000 Kč

3.11.1992 - 28.6.1993

145 956 000 Kč

1.5.1992 - 3.11.1992

116 272 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 2.7.2015

CZ6626000000002004380118

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Provozovny

od 1.8.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Dlouhém 90, 251 01, Říčany - Jažlovice

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. července 2014 : Na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 24. ledna 2014 mezi společností jako prodávajícím a Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 24. ledna 2014 mezi společností jako prodávajícím a Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00... Praha 1, IČ: 01893556, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 213091 jako kupujícím byla s účinností od 31. ledna 2014 na Schreiber Czech Republic s.r.o. převedena část obchodního závodu společnosti sestávající ze souboru jmění vztahující se k mlékárenskému závodu na adrese Konopišťská 905, 256 01 Benešov. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. září 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 22.8.2008 v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o změně podoby 323457 kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hod Jediný akcionář rozhodl dne 22.8.2008 v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o změně podoby 323457 kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hod...notě 100,-Kč ze zaknihované na podobu listinnou. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2002 : Valná hromada schvaluje změnu druhu akcií a to tak, že stávajícízaměstananecké akcie vydané v litinné podobě se mění na akciekmenové v zaknihované podobě. Toto rozhodnutí nabývá úč Valná hromada schvaluje změnu druhu akcií a to tak, že stávajícízaměstananecké akcie vydané v litinné podobě se mění na akciekmenové v zaknihované podobě. Toto rozhodnutí nabývá úč...innostidnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. Po zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo doporučenýmdopisem vyzve akcionáře, aby ve stanovené lhůtě odevzdalispolečnosti listinné akcie a zajistí registraci zaknihovanýchakcií.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k zajištěníveškerých úkonů směřujících k provedení výměny listinnýchzaměstnaneckých akcií za akcie kmenové v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1998 : Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím písemnýmsouhlasem představenstva.
 • 1. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 28. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. července 2014 - 23. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 30. července 2014 - 23. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 9. dubna 2008 - 12. srpna 2008 : Valná hromada společnosti Danone a.s., se sídlem Benešov, Konopišťská 905, IČ: 45272972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále j... en "Společnost"), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost Produits Laitiers Frais Est Europe société par actions simplifiée, se sídlem 17 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Paříži pod. č. B 444 219 125 RCS PARIS (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 317.969 kusů nekótovaných kmenových akcií, ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100,- Kč, SIN 770930003429, vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,30% (akcie vydané Společností dále jen jako "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů (dále jen "výpis z registru emitenta"), který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti a (ii) výpisu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady jakož i k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 317.969 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,30%, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonávat práva výkupu Akcií.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníkem budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 5.289,- Kč (slovy: pět tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých) za jednu Akcii (dále jen "protiplnění"). Navržená výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, resp. její přiměřenost, doložena znaleckým posudkem č. 67-1/2005 vypracovaným znaleckým ústavem, společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí:"Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Produits Laitiers Frais Est Europe société par actions simplifiée k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti Danone a.s. ve výši 5.289,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií".Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Protiplnění, resp. částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií, bude poskytnuta oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ: 00001350 (dále jen "Banka").Protiplnění bude oprávněným osobám zaplaceno prostřednictvím Banky bez zbytečného odkladu po dni zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to formou poštovních poukázek na jejich adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího též identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k Akciím, a to ke dni účinnosti přechodu Akcií na hlavního akcionáře, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2004 - 3. ledna 2005 : S částkou ve výši 291.111.300 Kč (dvěstědevadesátjednamilionůstojedenácttisíctřista korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že se rozdělí a vypla... tí jednotlivým akcionářům, a to v poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (tj. v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti). zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2004 - 3. ledna 2005 : Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je překapitalizace společnosti Danone a.s., t.j. přebytek volných finančních zdrojů, které má společnost Danone a.s. k dispozici a ... které nepotřebuje pro své podnikání. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze stávající jmenovité hodnoty 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) každé akcie na jmenovitou hodnotu 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) každé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2004 - 3. ledna 2005 : Řádná valná hromada společnosti Danone a.s. konaná dne 13.5.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Danone a.s. z původní částky 323.457.000 Kč (slovy: třistadvacet... třimilionůčtyřistapadesátsedmtisíc korun českých)na částku 32.345.700,- Kč (slovy: třicetdvamilonůtřistačtyřicetpěttísícsedmset korun českých), a to 318.097 (slovy: třistaosmnáctisícidevadesátisedmi) hlasy přítomných akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2001 - 23. září 2002 : Valná hromada rozhoduje z důvodu nesplnění povinnosti stanovenév § 161a Obchodního zákoníku prodat do 12 měsíců po jejich nabytízaměstnanecké akcie, o snížení základního kapitálu z... e stávajícívýše 324.311.000,-Kč o 854.000,-Kč na hodnotu základníhokapitálu 323.457.000,-Kč. Ke snížení základního kapitálupoužije společnost vlastních 854 ks zaměstnaneckých akcií najméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč; sníženízákladního kapitálu bude provedeno zničením těchto akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2001 - 23. září 2002 : Vzledem k tomu, že tato operace je účetního hlediska naprostoneutrální (tyto akcie nebyly společností prodány zaměstnancům),nevzniká žádná částka, se kterou by bylo třeba ve smyslu... §211odst. 1) písm. a)Obchodního zákoníku nakládat. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 1999 - 27. prosince 1999 : Valná hromada společnosti dne 30.6.1998 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 4.329.000,- Kč tak, že ke sníženízákladního jmění použije 4.329 ks zaměstnaneckých akcií na... jménoo jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Důvodem sníženízákladního jmění je povinnost snížit základní jmění podle § 161b) odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost neprodalazaměstnancům 4.329 ks zaměstnaneckých akcií v termínu do 12měsíců ode dne jejich nabytí, jak jí ukládá ustanovení § 161 a)obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 3. listopadu 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuBenešovská mlékárna, s.p.. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů