Základní údaje

Historické adresy

14.4.2010 - 30.9.2011 Praha 13, Siemensova 2716/2, PSČ 15500
3.1.2005 - 14.4.2010 Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
20.12.2001 - 3.1.2005 Praha 1, Na Poříčí 1076/5, PSČ 11174
1.5.1992 - 20.12.2001 Praha 1, Na Poříčí 5 - 7

45273324

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.9.2011

CZ45273324

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2011

Historické názvy

28.12.2006 - 30.9.2011

Siemens Engineering a.s.

15.9.2003 - 28.12.2006

VA TECH EZ a.s.

16.12.1998 - 15.9.2003

EZ Praha a.s.

1.5.1992 - 16.12.1998

Elektromontážní závody Praha a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1489

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.5.1993 - 30.9.2011

143 569 000 Kč

1.5.1992 - 17.5.1993

138 893 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. září 2011 - 30. září 2011 : Jediný akcionář společnosti Siemens Engineering a.s., se sídlem Praha 13, Siemensova 2716/2, PSČ 155 00, IČ 45273324, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B...  vložka 1489 ( zanikající společnost ) , rozhodl o fúzi sloučením bez likvidace se společností Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 002 68 577, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625 ( nástupnická společnost ) s tím, že jmění zanikající společnosti přejde na nástupnickou společnosti v důsledku fúze sloučením ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2010 - 30. září 2011 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.11.2010 prodala společnost Siemens Engineering a.s., IČ 452 73 324,ke dni 1.12.2010 část podniku s názvemSwitchboard and Transf... ormer Production společnosti ETS Teplice s.r.o., se sídlem Teplice, Riegrova 1874, PSČ 415 01, IČ 482 07 926, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17149. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2010 - 30. září 2011 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.7.2010 prodala společnost Siemens Engineering a.s. ke dni 1.9.2010 část podniku s názvem Facility Management společnosti SKE FM... , s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, PSČ 120 00, IČ 256 02 179, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53933. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 22. prosince 2009 : Mimořádná valná hromada přijala následující usnesení o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných Společností, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře Společnost... i na Hlavního akcionáře Společnosti postupem dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku:1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Siemens Engineering a.s., se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 45 27 33 24 (dále jen "Společnost SENG"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ: 160 00, IČ: 002 68 577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 (dále jen "Hlavní akcionář"), neboť vlastní celkem 1 385 318 ks zaknihovaných akcií na majitele Společnosti SENG, registrovaných ve Středisku cenných papírů Praha (ISIN: CS 0005020858), ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady dne 19.5.2009 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady činí 96,49% základního kapitálu Společnosti SENG a s nimiž je ve stejné výši spojen i podíl na hlasovacích právech ve Společnosti SENG.Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti SENG ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, vyplývají i z výpisu z účtu majitele cenných papírů , vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů, vyhotoveného ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady, tj. ke dni 19.5.2009, i vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady Společnosti SENG, tj. k 22.6.2009.Vzhledem k tomu, že Hlavní akcionář překročil 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti SENG a požádal v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku představenstvo Společnosti SENG o svolání valné hromady, je osobou oprávněnou uplatnit právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionářeMimořádná valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím emitovaným Společností SENG, ISIN: CS 0005020858, ve vlastnictví akcionářů Společnosti SENG odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím emitovaným Společností SENG přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti SENG, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za přechod akcií Společnosti SENG peněžité protiplnění ve výši 263,-- Kč za 1 ks zaknihované akcie Společnosti SENG na majitele ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (dále jen "Protiplnění").Přiměřenost výše Protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 159-12/09 ze dne 18.5.2009, vypracovaným znaleckým ústavem KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 00553115 (dále jen "Znalecký posudek" a "Znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části Znaleckého posudku vyplývá, že výše Protiplnění je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti SENG.4. Poskytnutí ProtiplněníHlavní akcionář poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku práva na výplatu protiplnění podle ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však do 15 pracovních dnů od vzniku práva a poskytne oprávněným osobám úrok dle ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů Společnosti SENG na Hlavního akcionáře. Výplata Protiplnění bude provedena na náklady Hlavního akcionáře.Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti SENG, aby zabezpečilo výpis z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost SENG Střediskem cenných papírů obsahující i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti SENG (dále jen "Oprávněné osoby"), a to ke dni účinnosti přechodu akcií (dále jen "Seznam"), a předá jej bez zbytečného odkladu - nejpozději do dvou pracovních dnů, Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí Protiplnění Oprávněným osobám prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.Výplatou Protiplnění Oprávněným osobám dle ustanovení § 183m obchodního zákoníku pověřil Hlavní akcionář společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen "Česká spořitelna"). Valná hromada konstatuje, že Hlavní akcionář v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku před konáním mimořádné valné hromady předal České spořitelně peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění a doložil tuto skutečnost potvrzením České spořitelny.Česká spořitelna se zavázala zajistit výplatu Protiplnění Oprávněným osobám následovně:a) Oprávněným osobám - fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky uvedeným v Seznamu bude zaslán oslovovací dopis, a to obyčejnou poštovní zásilkou na adresu vlastníka uvedenou v Seznamu. Oprávněné osobě, která písemnou formou zažádá o bezhotovostní převod Protiplnění na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky a sdělí zúčtovací údaje (název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a případně specifického symbolu) a své rodné číslo, bude Protiplnění převedeno na takto sdělený účet. Pravost podpisu Oprávněné osoby na žádosti musí být úředně ověřena. V hotovosti si Oprávněná osoba Protiplnění vyzvedne osobně na kterékoliv pobočce České spořitelny po předložení průkazu totožnosti. Zástupci Oprávněné osoby bude Protiplnění vyplaceno na základě předložení průkazu totožnosti a plné moci s úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby. V případě, že podle informací uvedených v Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na akcii zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a Protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli.b) Oprávněné osoby- právnické osoby se sídlem na území České republiky uvedené v Seznamu budou osloveny dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky zaslaným na adresu uvedenou v Seznamu a vyzvány k zaslání zúčtovacích údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy a čísla účtu včetně variabilního a případně specifického symbolu). Účet musí být veden u peněžního ústavu se sídlem nebo pobočkou v České republice. Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních orgánů, resp. členů statutárních orgánů Oprávněné osoby. Zároveň připojí originál výpisu z obchodního rejstříku, resp. z jiného odpovídajícího rejstříku, ne starší než 3 měsíce, popř. jeho úředně ověřenou kopii. Po obdržení všech údajů Česká spořitelna provede výplatu Protiplnění bezhotovostním převodem na takto sdělený účet. V případě, že podle informací uvedených ve výpisu ze Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na akcii zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli.c) Oprávněné osoby - fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky uvedené v Seznamu budou oslovovacím dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky vyzvány ke sdělení zúčtovacích údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy, čísla a názvu účtu včetně variabilního a případně specifického symbolu, IBAN, směrový kód banky - BIC), dle kterých bude Protiplnění převedeno. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána Oprávněnou osobou a její podpis musí být úředně ověřen s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. V hotovosti si Oprávněná osoba - fyzická osoba s trvalým pobytem v zahraničí může vyzvednout Protiplnění osobně na výše uvedené pobočce České spořitelny za stejných podmínek jako Oprávněné osoby - fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice. V případě, že podle informací uvedených v Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na akcii zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli.d) Oprávněné osoby - právnické osoby se sídlem mimo území České republiky uvedené v Seznamu budou oslovovacím dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky vyzvány ke sdělení zúčtovacích údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy, čísla a názvu účtu včetně variabilního a případně specifického symbolu, IBAN, směrový kód banky - BIC), dle kterých bude Protiplnění převedeno. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat Protiplněním na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či příslušného úřadu nebo soudu a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. V případě, že podle informací uvedených v Seznamu a současně dle informací poskytnutých v souladu s ustanovením § 183j odst. 5 obchodního zákoníku a předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na akcii zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a Protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek příslušnému zástavnímu věřiteli.5. Sdělení Hlavního akcionářeNotářský zápis o výše uvedeném rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti SENG je k nahlédnutí v sídle Společnosti SENG v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin, a to ode dne uveřejnění usnesení této mimořádné valné hromady ve smyslu ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku.6. Závěry znaleckého posudkuZnalec uvedl ve Znaleckém posudku tento závěr:?Na základě provedené analýzy, přijatých předpokladů a použité metodologie jsme ke dni 31. března 2009 stanovili hodnotu jedné akcie na majitele společnosti Siemens Engineering a.s. ve jmenovité hodnotě 100,- Kč na 263,- Kč. Tuto hodnotu považujeme za přiměřenou kompenzaci minoritních akcionářů podle § 183i) a následujících Obchodního zákoníku.? Znalec tedy na základě své přezkumné činnosti a interních kalkulací hodnoty společnosti dospěl k závěru, že navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.7. Pokyn představenstvuValná hromada ukládá představenstvu Společnosti SENG, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do Obchodního rejstříku, dále aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti SENG pro svolání valné hromady a současně aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle Společnosti SENG k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 17. května 1993 - 22. prosince 2009 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině a v audit. ocenění ze dne30... .04.1992. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 22. prosince 2009 : Zložení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, ... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 18. října 2006 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 22.04.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 15. září 1995 - 22. prosince 2003 : Společnost bude v obchodním styku užívat zkratku obchodníhojména: EZ Praha a.s.
 • 1. listopadu 1994 - 17. března 1998 : Obchodní jméno:Elektromontážní závody Praha, joint - stock - company -- v jazyce anglickémElektromontážní závody Praha AG - v jazyce německém
 • 1. listopadu 1994 - 15. září 1995 : Obchodní jméno:zkratka EZP a.s.Elektromontážní závody Praha, joint - stock company -v jazyce anglickémElektromontážní závody Praha AG - v jazyce německém
 • 1. května 1992 - 17. května 1993 : Základní jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 138.893.000,- Kčs (slovy:stotřicetosmmilionůosmsetdevadesáttřitisíce). Zakladatel splatil100 %základního jmění společnos... ti, které je představováno cenouvkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku Elektromontážnízávody Praha. s.p. zobrazit více skrýt více
posunout dolů