3 295 809 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

142 084 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 881 130 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

10.12.2001 - 1.10.2012 Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 10000
13.3.2001 - 10.12.2001 Praha 10, Dubečská 45
27.5.1997 - 13.3.2001 Praha 1, U radnice 5
6.5.1992 - 27.5.1997 Praha, U radnice 5

45273910

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 21.10.2012

CZ45273910

Datum vzniku

6. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2012

Historické názvy

10.12.2001 - 1.10.2012

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

6.5.1992 - 10.12.2001

Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1518

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.10.2009 - 1.10.2012

500 000 000 Kč

22.3.2006 - 7.10.2009

430 000 000 Kč

18.2.2004 - 22.3.2006

400 000 000 Kč

16.12.2002 - 18.2.2004

370 000 000 Kč

3.5.1993 - 16.12.2002

325 000 000 Kč

6.5.1992 - 3.5.1993

238 498 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Historické provozovny

17.12.1992 - 1.10.2012

Parcela č. 281

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2012 - 1. října 2012 : Společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., zanikla v důsledku fúze sloučením se společností Porr(Česko) a.s., IČ 430 05 560, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavs... ké náměstí 837/11, PSČ 110 00, jako společností nástupnickou. Na společnost Porr (Česko) a.s. přešlo ke dni zápisu fúze a výmazu zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., z obchodního rejstříku veškeré obchodní jmění zanikající společnosti. Rozhodným dnem fúze byl1. leden 2012. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2005 - 1. října 2012 : "Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odstavec 1) zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "obchodní zákoník" ) o přechod... u všech ostatních účastnických cenných papírů - zaknihovaných akcií společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., ISINCZ0005111500, to je těch účastnických cenných papírů - zaknihovaných akcií společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., ISINCZ0005111500, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře - společnosti TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Absberggasse 47, 1103 Wien, Rakouská republika, zapsané v Knize firem vedené u Obchodního soudu ve Vídni pod číslem FN 118596g (dále též "Hlavní akcionář"), na tuto osobu Hlavního akcionáře. Určuje se, že společnost TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft je Hlavním akcionářem společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., neboť dlouhodobě vlastní 377.414 kusů účastnických cenných papírů - zaknihovaných akcií společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., ISINCZ0005111500, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,35 procenta základního kapitálu společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 94,35 procent. Toto určení Hlavního akcionáře je doloženo výpisy z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, identifikační číslo 481 12 089, společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. ze dnů 10. 05. 2005, 04. 07. 2005, 14.07.2005 a 08. 08. 2005. Výše protiplnění určená Hlavním akcionářem činí 1.287,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých) za každou jednu akcii společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., ISIN CZ0005111500. Přiměřenost určené výše protiplnění byla Hlavním akcionářem - společností TEERAG - ASDAG Aktiengesellschaft doložena Znaleckým posudkem ze dne 4.7.2005 o stanovení hodnoty přiměřeného protiplnění za účastnické cenné papíry - akcie - společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., který vypracoval Consulting České spořitelny, a.s., sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, IČ 630 79 798, znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 7.3.1997 pod č.j. 43/97 - OOD a zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.Na zasedání konaném dne 11. 07. 2005 přijalo představenstvo společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. rozhodnutí, že považuje Hlavním akcionářem určenou výši protiplnění 1.287,- Kč za každou jednu akcii společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., ISIN CZ0005111500, za spravedlivou. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené protiplnění v rozsahu jejich nároků tak, že do tří dnů ode dne vzniku práva na zaplacení protiplnění dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů - akcií ve smyslu ustanovení § 183m odstavec 2) obchodního zákoníku, to je ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře na majetkovém účtu vedeném k předmětným vykupovaným zaknihovaným akciím v příslušné evidenci Střediskem cenných papírů, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, identifikační číslo 481 12 089, dá Hlavní akcionář příkaz peněžnímu ústavu k poukázání příslušných částek protiplnění oprávněným osobám na jejich adresy uvedené ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům - akciím - v registru emitenta společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Na žádost oprávněné osoby, opatřené jejím úředně ověřeným podpisem, a v případech stanovených právními předpisy, dá Hlavní akcionář ve stejném termínu příkaz peněžnímu ústavu k poukázání příslušných částek protiplnění na účet oprávněné osoby. Tento účet oprávněná osoba ve své žádosti nebo na výzvu Hlavního akcionáře přesně identifikuje a uvede všechny údaje nezbytné k řádnému bezhotovostnímu převodu finančních prostředků." zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2005 - 1. října 2012 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. konané dne 15.8.2005 v Praze:
 • 6. května 1992 - 1. října 2012 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 6. května 1992 - 1. října 2012 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je o... bsaženove schváleném privatizačním projektu stítního podniku Pražskésilniční a vodohospodářské stavby s.p. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 1. října 2012 : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32,na... který přešelmajetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 2003 - 18. února 2004 : Úmysl zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/199 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dle rozhodnutí představenst... va společnosti ze dne 27.5.2003 takto:1) zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu zajištění zdrojů pro další investiční činnost o částku 30.000.000,.Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), tj. z částky 370.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátmilionů korun českých), na částku 400.000.000,-Kč (slovy čtyřistamilionů korun českých)- peněžitými vklady ve stejné výši, tj. peněžitými vklady v celkové výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) upsáním 30.000 (slovy: třicettisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., v zaknihované podobě, znějících na majitele, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) (dále jen " nové akcie")2) určení, že emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné nové akcie, tj. činí částku 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),3) určení, že možnost upisovat nové akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,4) určení, že nové akcie budou poskytovat akcionářům stejná práva jako dosud vydané akcie,5) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku akcionářům společnosti náleží přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti,6) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnit a současně způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, tj. představenstvo je povinno tuto informaci zveřejnit v Obchodním věstníku a současně oznámit v Hospodářských novinách,7) určení, že představenstvo je povinno zajistit, aby shora zmíněná informace o přednostním právu byla zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena v Hospodářských novinách nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku se určují následující podmínky pro výkon přednostního práva:a) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: přednostní právo může být vykonáno v sídle společnsoti, na adrese Praha 10, Dubečská 3238, PSČ: 100 00, ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen v informaci o přednostním právu zveřejněné v Obchodním věstníku a oznámené v Hospodářských novinách v souladu bodem 6 a 7 tohoto rozhodnutí,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) připadá podíl ve výši 3/37 (slovy: tři třicetisedminy) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), přičemž lze upisovat pouze celé akcie,c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na majitele, mají zaknihovanou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie je 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých),d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. tento den se shoduje s počátkem lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií společnosti, přičemž tento den bude v souladu s tím, co je uvedeno výše, uveden v informaci představenstva o přednostním právu, která bude zvěřejněna v Obchodním věstníku a oznámena v Hospodářských novinách,9) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti TEERAG - ASDAG Aktiengesellschaft, se sídlem Rakouská republika, Absberggasse 47, 1103 Vídeň,10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti, na adrese Praha 10, Dubečská 3238, PSČ: 100 00 nebo v místě sídla upisovatele, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - předem určenému zájemci, tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - předem určenému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - předem určenému zájemci o známen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií, součástí spisu obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii,11) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,12) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, nemůže upisování akcií začít dříve než toto rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku,13) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, jinak je jeho upsání neúčinné,14) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti č. 5032769-634/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha - nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku se stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcienebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie(tj.... akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat vsídle společnosti na adrese: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ: 10000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícímpo dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli -předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akciípředstavenstvo upisovateli - předem určenému zájemci předá tak,že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebomu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, ato do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůtapro využití přednostního práva na upisování akcií; počátek běhulhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva budeupisovateli - předem určenému zájemci oznámen tím, že mu budedoručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilkyobsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělenípředstavenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využitípřednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bezvyužití přednostního práva činí částku 1.000,- Kč (slovy:jedentisíc korun českých) na jednu akcii, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 9) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a... to společnosti TEERAG - ASDAG Aktiengesellschaft, se sídlemRakouská republika, Absberffasse 47, 1103 Vídeň, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) a § 204a odst. 2obchodního zákoníku se určují následující podmínky pro výkonpřednostního práva:a) místo a lhůta pro vykonání přednost... ního práva:přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti, naadrese Praha 10, Dubečská 3238, PSČ: 100 00, ve lhůtě 15 (slovy:patnácti) dnů, počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen vinformaci o přednostním právu zveřejněné v Obchodním věstníku aoznámené v Hospodářských novinách v souladu bodem 6 a 7 tohotorozhodnutí,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč(slovy: jedentisíc korun českých) připadá podíl ve výši 9/65(slovy: devět ku šedesátipěti) na jedné nové akcii o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), přičemžlze upisovat pouze celé akcie,c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové,znějí na majitele, mají zaknihovanou podobu, jmenovitá hodnotajedné akcie je 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),emisní kurs jedné akcie je 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korunčeských),d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdytoto právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. tento den se shoduje spočátkem lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů kupsání nových akcií společnosti, přičemž tento den bude vsouladu s tím, co je uvedeno výše, uveden v informacipředstavenstva o přednostním právu, která bude zveřejněna vObchodním věstníku a oznámena v Hospodářských novinách, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 7) určení, že představenstvo je povinno zajistit, aby shorazmíněná informace o přednostním právu byla zveřejněna vObchodním věstníku a oznámena v Hospodářských novináchnejpozději d... o 1 měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisutohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právnímoci, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 6) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinnozveřejnit a současně způsobem určeným zákonem a stanovami prosvolání... valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, tj.představensvo je povinno tuto informaci zveřejnit v Obchodnímvěstníku a současně oznámit v Hospodářských novinách, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 5) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 204a obchodníhozákoníku akcionářům společnosti náleží přednostní právo upsatčást nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitá... luspolečnosti, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 4) určení, že nové akcie budou poskytovat akcionářům stejnápráva jako dosud vydané akcie,
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 3) určení, že možnost upisovat nové akcie nad hodnotu navrženéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští,
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 2) určení, že emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovitéhodnotě jedné nové akcie, tj. činí částku 1.000,- Kč (slovy:jedentisíc korun českých),
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : Úmysl zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele vesmyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů dle rozhodnutí představenstv... aspolečnosti ze dne 12.6.2002 takto:1) zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu zajištěnízdrojů pro další investiční činnost o částku 45.000.000,- Kč(slovy: čtyřicetpětmilionů korun českých), tj. z částky325.000.000,- Kč (slovy: třistadvacetpětmilionů korun českých)na částku 370.000.000,- Kč (slovy:třistasedmdesátmilionů korunčeských), a to:- peněžitými vklady ve stejné výši, tj. peněžitými vklady vcelkové výši 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpětmilionů korunčeských),- upsáním 45.000 (slovy: čtyřicetipětitisíc) kusů novýchkmenových akcií společnosti Pražské silniční a vodohospodářskéstavby, a.s. v zaknihované podobě, znějící na majitele, sejmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých) (dále jen "nové akcie"), zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 11) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemžtato ... smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí býtúředně ověřeny, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 12) konstatování, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4obchodního zákoníku, nemůže upisování akcií začít dříve než totorozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu budez... apsáno do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 13) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku se stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) m... ěsíceode dne upsání akcií, jinak je jeho upsání neúčinné, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 16. prosince 2002 : 14) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku se stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatína účet společnosti č. 5032769-722/2700, vedený u HVB Ban... k CzechRepublic, a.s. se sídlem Praha - nám. Republiky 3a, 110 00 Praha1, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodníhozákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacenípeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů