Trendy

22 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 006 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

31 309 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.4.2015 Horní Rokytnice 186, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Historické adresy

5.11.2002 - 29.4.2015 Rokytnice n. Jiz. - Horní Rokytnice 186, PSČ 51244
1.5.1992 - 5.11.2002 Rokytnice n. Jiz., PSČ 51244

45534233

DIČ

od 1.1.1993

CZ45534233

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. března 2008

Datová schránka

dszhm25

Historické názvy

1.5.1992 - 24.8.2006

ROTEXTILE, a. s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 578

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.4.2003

64 209 215 Kč

Historické jmění

5.11.2002 - 26.4.2003

2 071 265 Kč

13.5.1993 - 5.11.2002

59 179 000 Kč

1.5.1992 - 13.5.1993

51 082 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

8306581 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. srpna 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře byla společnost ke dni 1. 7. 2006 zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor.
 • 15. srpna 2005 : Usnesení valné hromady 5. 8. 2005:- Valná hromada určuje, že na základě stavového výpisu pořízeného Střediskem cenných papírů ze dne 29. 7. 2005 a prohlášení společnosti Mechanisch Usnesení valné hromady 5. 8. 2005:- Valná hromada určuje, že na základě stavového výpisu pořízeného Střediskem cenných papírů ze dne 29. 7. 2005 a prohlášení společnosti Mechanisch...e Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG ze dne 11. 7. 2005, dokládajících počet akcií emitovaných společností ROTEXTILE, a. s. ve vlastnictví společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, že společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 2, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodového soudu v Bayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4 je hlavním akcionářem společnosti ROTEXTILE, a. s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ROTEXTILE, a. s. ve výši 99,39 %, neboť je pro něj ve Středisku cenných papírů deponováno 1.823.375 kusů kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 35,- Kč každá, tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 63.818.125,- Kč.- Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 21, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodového soudu v Bayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.- Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie společnosti v zaknihované podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 35,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 21, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Obvodového soudu v Bayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4, a to za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.- Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 29,- Kč (slovy: dvacet devět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 35,- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Activities a.s., znalecký ústav, se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 110 00, IČ: 601 96 891 ze dne 07.07.2005, pořadové číslo znaleckého deníku 307/52/2005.- Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí 2 měsíce ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Protiplnění bude oprávněným osobám poukázáno poštovní poukázkou. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 : 12) Návrh smlouvy o započtení pohledávek vypracuje společnostMechanische Baumwoll-Spinerei & Weberei Bayreuth AG a k podpisutéto smlouvy se stanovuje lhůta 25 dní (dvacetpět dní) 12) Návrh smlouvy o započtení pohledávek vypracuje společnostMechanische Baumwoll-Spinerei & Weberei Bayreuth AG a k podpisutéto smlouvy se stanovuje lhůta 25 dní (dvacetpět dní) ...ode dnekonání valné hromady. Výše zápočtu bude odpovídat poměru akciívlastněných touto společností. V závislosti na výsledkuupisování akcií podle § 204a obchodního zákoníku bude výšezápočtu upravena dodatkem ke smlouvě tak, aby celá výše zápočtudosáhla celkové částky zvýšení základního kapitálu tj.62,137.950,- Kč(šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 : 11) Upisovatelé zaplatí 100% (jednosto%) hodnoty upsaných akciípeněžitě na účet společnosti číslo 8306-581/0100 vedený uKomerční banky a.s. pobočky v Semilech, expozitury v Rokytni 11) Upisovatelé zaplatí 100% (jednosto%) hodnoty upsaných akciípeněžitě na účet společnosti číslo 8306-581/0100 vedený uKomerční banky a.s. pobočky v Semilech, expozitury v Rokytni...cin. Jiz., nejpozději poslední den lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 : 8) Lhůta pro uplatnění přednostního práva současných akcionářůpro upisování nově emitovaných akcií se stanovuje na dva týdnyode dne doručení usnesení Krajského soudu v Hradci Králo 8) Lhůta pro uplatnění přednostního práva současných akcionářůpro upisování nově emitovaných akcií se stanovuje na dva týdnyode dne doručení usnesení Krajského soudu v Hradci Králo...vé -obchodního rejstříku - o zápisu usnesení této valné hromadykonané dne 5.6.2002, společnosti.9) Upisování se bude provádět zápisem do listiny upisovatelů,který bude k dispozici v sídle společnosti v Rokytnici nadJizerou, v kanceláři ředitele Ing. Milana Erlebacha.10) Lhůta pro upsání přednostně neupsaných akcií pro společnostMechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG sestanovuje na jeden měsíc počínaje dnem následujícím po uplynutílhůty stanovené pro akcie upisované přednostně. Poslední dentéto třicetidenní lhůty končí v 16.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 : 5) Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání největšímu současnému akcionáři, tj.společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth 5) Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání největšímu současnému akcionáři, tj.společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth...AG.6) Upisování bude provedeno peněžitými vklady nebo zápočtempohledávek za společností.7) Vzhledem k tomu, že všechny pohledávky společnostiMechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG jsou vparitní podobě započitatelné, ponechává valná hromada výběrzapočítávaných pohledávek na tomto upisovateli. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 : 3) Nově emitované akcie budou nabídnuty přednostně k upsánísoučasným akcionářům podle množství jimi vlastněných akcií. Nakaždou akcii je možno upsat 30 (třicet) nově emitovaných ak 3) Nově emitované akcie budou nabídnuty přednostně k upsánísoučasným akcionářům podle množství jimi vlastněných akcií. Nakaždou akcii je možno upsat 30 (třicet) nově emitovaných ak...cií.4) Upisování nad částku 62,137.950,- Kč(šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korunčeských) se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 : 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emitováním novýchkmenových akcií v počtu 1,775.370 kusů(jedenmilionsedmsetsedmdesátpěttisíctřistasedmdesát) o jmenovitéhodnotě jedné a 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emitováním novýchkmenových akcií v počtu 1,775.370 kusů(jedenmilionsedmsetsedmdesátpěttisíctřistasedmdesát) o jmenovitéhodnotě jedné a...kcie 35,- Kč (třicetpět korun českých) znějícíchna majitele, v zaknihované podobě. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2002 : Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) K zajištění restrukturalizace firmy se základní kapitálspolečnosti zvyš Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) K zajištění restrukturalizace firmy se základní kapitálspolečnosti zvyš...uje z částky 2,071.265,- Kč(dvamilionysedmdesátjedentisícdvěstěšedesátpět korun českých) načástku 64,209.215,- Kč(šedesátčtyřimilionydvěstědevěttisícdvěstěpatnáct korunčeských), tedy o částku 62,137.950,- Kč(šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2001 : 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením nominálníhodnoty emitovaných akcií z částky 1.000,-Kč (jedentisíc korunčeských) na 35,-Kč (třicetpět korun českých).
 • 21. prosince 2001 : 3. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tj.57.107.735,-Kč bude naloženo tímto způsobem:a) na úhradu ztrát z minulých let bude použita částka16.525.560,45-Kč(tj.šestná 3. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tj.57.107.735,-Kč bude naloženo tímto způsobem:a) na úhradu ztrát z minulých let bude použita částka16.525.560,45-Kč(tj.šestná...ctmilionůpětsetdvacetpěttisícpětsetšedesátkorunčeských, čtyřicetpět halérů),b) do rezervního fondu bude přidělena částka 5.917.900,-Kč(pětmilionůdevětsetsedmnácttisícdevětset korun českých),c) na vytvoření fondu rozvoje na pokrytí modernizačních záměrůbude použita částka 34.664.274,55 Kč(třicetčtyřimilionyšestsetšedesátčtyřitisícedvěstěsedmdesátčtyřikoruny české, padesátpět haleřů).d) Finance ze snížení základního kapitálu nebudou poskytnuty kjekémukoliv plnění ve prospěch akcionářů.e) Snížení základního kapitálu nezhorší dobytnost pohledávekvěřitelů. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2001 : 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je zreálněnínominální hodnoty akcie, úhrada ztrát z minulých let, tvorbarezervního fondu k pokrytí případných ztrát z rekonstrukčních amo 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je zreálněnínominální hodnoty akcie, úhrada ztrát z minulých let, tvorbarezervního fondu k pokrytí případných ztrát z rekonstrukčních amo...dernizačních akcií, vytvoření fondů rozvoje na pokrytímodernizačních záměrů. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2001 : 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky59.179.000-Kč (padesátdevětmilionůjednostosedmdesátdevěttisíckorun českých) na částku 2.071.265,- Kč(dvamilionysedmdesátjedentisí 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky59.179.000-Kč (padesátdevětmilionůjednostosedmdesátdevěttisíckorun českých) na částku 2.071.265,- Kč(dvamilionysedmdesátjedentisí...cdvěstěšedesátpět korun českých),tedy o částku 57.107.735.-Kč(padesátsedmmilionůjednostosedmtisícsedmsettřicet pět korunčských). zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2001 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 12.6.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti na návrh představenstva:
 • 19. srpna 1993 : Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 30.6.1993.
 • 13. května 1993 : Právní poměry se řídí stanovami ze dne 21.4.1993 ve zněnízměny ze dne 1.2.1993.
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku ...je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku SEBA, zá-vod 10, Rokytnice n. Jiz., st. p.. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jme-nování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gork Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gork...ého nám. 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. května 1993 - 2. dubna 1996 : Akcie59 179 akcií na doručitele ve jm. hodnotě Kč 1 000,--
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů