Základní údaje

Historické adresy

28.4.1992 - 1.9.2007 Holice, Pardubická 332

45534381

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 20.9.2007

CZ45534381

Datum vzniku

28. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2007

Historické názvy

7.5.1996 - 1.9.2007

BSH Holice a.s.

1.1.1996 - 7.5.1996

Brousící stroje Holice, a.s.

28.4.1992 - 1.1.1996

TOS Holice a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 596

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.8.2006 - 1.9.2007

105 000 000 Kč

5.6.2003 - 7.8.2006

75 934 600 Kč

1.5.1992 - 5.6.2003

108 478 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2007 - 1. září 2007 : Vymazává se z obchodního rejstříku společnost BSH Holice a.s., se sídlem Holice, Pardubická 332, IČ 455 34 381. Společnost zanikla bez likvidace sloučením se společností Erwin J... unker, brousící technika Mělník a.s., se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, IČ 451 44 290, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356, jako nástupnickou společností s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi ze dne 16.7. 2007 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2007 jmění zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2006 - 15. srpna 2006 : Jediný akcionář společnosti BSH Holice a.s. při výkonu působnosti valné hromady rohodl dne 15.6.2006 následovně:I. Z v y š u j e se základní kapitál společnosti BSH Holice a.s. z... e současné výše 75,934.600,-- Kč (slovy: Sedmdesátpětmilionůdevětsettřicetčtyřitisícšetset korun českých) o částku 29,065.400,-- Kč (slovy: Dvacetdevětmilionůšedesátpěttisícčtyřista korun českých) na novou výši 105,000.000,-- Kč (slovy: Jednostopětmilionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.II. Celkový počet upisovaných akcií činí 41.522 (slovy: Čtyřicetjedentisícpětsetdvacetdva) kusy o jmenovité hodnotě 700,-- Kč (slovy: Sedmset korun českých) a emisním kurzu 700,-- Kč (slovy: Sedmset korun českých) na jednu akcii, které mohou být na žádost nabyvatele vydány v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. jako hromadná listina.Charakteristika všech upisovaných akcií:Podoba - listinná.Druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové.Forma - znějící na majitele.Všechny nově upisované akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva. Nově upisované akcie nebudou účastnickými registrovanými cennými papíry.III. Všechny nově upisované akcie budou s využitím přednostního práva v plném rozsahu upsány peněžitým vkladem jediným akcionářem společnosti BSH Holice a.s., společností Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s., se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, IČ: 45144290, a to na základě smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií mu bude představenstvem společnosti BSH Holice a.s. předložen do 7 (slovy: Sedmi) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K vykonání přednostního práva a upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta 14 (slovy: Čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. K upsání akcií společností Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s., dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi ním a společností BSH Holice a.s. v sídle této společnosti v Holicích, Pardubická 332, které je tudíž místem upsání akcií.IV. Akcie, které nebudou tímto způsobem upsány, nebudou předmětem veřejné nabídky akcií ani nebudou nabídnuty určitému zájemci či zájemcům, a rozsah zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude o souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií přiměřeně snížen.V. Emisní kurs (jeho část) všech nově upisovaných akcií splatí společnost Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. na účet číslo: 1091101652/5500, vedený u banky Raiffeisenbank Prag, a to ve lhůtě 15 (slovy: Patnácti) dní od upsání akcií na splacení emisního kurzu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2005 - 15. srpna 2006 : Usnesení z mimořádné valné hromady akciové společnosti BSH Holice a.s. konané dne 15.8.2005 v zasedací místnosti společnosti v HolicíchValná hromada po projednání:1. Určuje:že na z... ákladě předložení hromadných listin série C číslo 000001 až 000097 nahrazujících celkem 97 000 kusů účastnických cenných papírů (akcií) o jmenovité hodnotě 700,- Kč, série A číslo 011479 až 108478, hromadných listin série B číslo 000001 až 000059, 000089, 000172 až 000500 nahrazujících celkem 3 890 kusů účastnických cenných papírů (akcií) o jmenovité hodnotě 700,- Kč, série A číslo 006479 až 007068, 007359 až 007368, 008189 až 011478 a 4 631 kusů jednotlivých účastnických cenných papírů (akcií) o jmenovité hodnotě 700,- Kč, série A číslo 000001 až 000005, 000221 až 000226, 001167 až 001172, 001176 až 001179, 001306 až 001313 a 001877 až 006478, emitovaných společností BSH Holice a.s., při prezenci účasti na této valné hromadě je hlavním akcionářem společnosti akciová společnost Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, identifikační číslo: 45144290, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356 s podílem na hlasovacích právech společnosti BSH Holice a.s. ve výši 97,27 % v souhrnné jmenovité hodnotě 73 864 700,- Kč.2. Konstatuje a osvědčuje:že akcionář Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, identifikační číslo: 45144290, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356 je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění.3. Schvaluje návrh hlavního akcionáře a rozhoduje:o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: Všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 700,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, identifikační číslo: 45144290, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, § 183i až 183n, vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) ostatních vlastníků účastnických cenných papírů (ostatních akcionářů) přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.4. Určuje:že výše protiplnění činí 477,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 700,- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků Ing. Ivany Prchalové Heřboltové, CSc., Okrouhlá 6, 625 00 Brno, ze dne 20.07.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 225-40/05.5. Určuje:způsob, místo a lhůtu pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky účastnických cenných papírů (dosavadními akcionáři) takto: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (akciím) na hlavního akcionáře podle odstavce 3 tohoto usnesení. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti BSH Holice a.s., v kanceláři vedoucího správního úseku a to každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní době od 8 do 14 hodin. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům (akciím) bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických cenných papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostaním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto společnosti, podle tohoto odstavce usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastníka cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění tohoto usnesení do obchodního rejstříku, případně ani v dodatečné dvacetidenní lhůtě, bude postupováno podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.6. Zmocňuje:představenstvo a ukádá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1999 - 14. prosince 1999 : v souladu s § 14 odst. 2 písm. a) stanov společnosti o změnáchstanov akciové společnosti BSH Holice a.s.
 • 1. července 1999 - 14. prosince 1999 : v souladu s § 14 odst. 2 písm. c) stanov společnostio snížení základního jmění společnosti.Důvod snížení základního jmění - úhrada ztráty z hospodařeníza rok 1998 a části ztráty za... roky předchozí.Rozsah snížení základního jmění - základní jmění bude sníženoo částku 32,543.400,- Kč a to z dosavadní výše základního jmění108,478.000,- Kč na konečnou výši 75,934.600,- Kč.Způsob snížení základního jmění - základní jmění bude sníženou všech akcií společnosti snížením jejich jmenovité hodnotyz výše 1.000,- Kč na 700,- Kč, tj. o 300,- Kč na jednu akcii.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede vesmyslu § 213a odst. 3 Obchodního zákoníku změnou zápisu o výšijmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidencizaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1999 - 14. prosince 1999 : Valná hromada při svém jednání dne 25. 05. 1999 rozhodla:
 • 15. července 1993 - 1. ledna 1996 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 29.6.1993.
 • 15. července 1993 - 1. ledna 1996 : Obchodní jméno v cizích jazycích:anglicky: TOS Holice, Company Limited (zkratka: Co Ltd.)německy: TOS Holice, Aktiengesellschaft (zkratka: A.G.)španělsky: TOS Holice, Sociada... d Anonima (zkratka: S.A.)francouzsky:TOS Holice, Société Anonyma (zkratka: S.A.)rusky: TOS Holice, Akcioněrnoje obšestva (zkratka:A.O.) zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 1. ledna 1996 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 1, Gorkého nám. 32, na ... který přešel majetek státníhopodniku TOS Holice ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 15. července 1993 : Zdeněk B r y c h t a , rč. 610727/0125, bytem Holice, Hradecká1029
 • 28. dubna 1992 - 15. července 1993 : Vladimír V í s n e r , rč. 360121/063, bytem Praha 4, Svitkova714
 • 28. dubna 1992 - 15. července 1993 : Dozorčí rada:
 • 28. dubna 1992 - 15. července 1993 : Ivan Z i n e c k e r ,rč. 450603/115, bytem Svitavy, Únorovéhovítězství 9
 • 28. dubna 1992 - 1. května 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 108.478.000,--. Zakladatelsplatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího ... majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuTOS Holice.Toto základní jmění je rozděleno na 108.478 akcií na majitele poKčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 1. května 1992 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů