119 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-3 088 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

3 947 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

28.6.2004 - 2.4.2012 Nymburk, Boleslavská 1765, PSČ 28802
6.2.2002 - 28.6.2004 Brno, Ječná 1321/29a, PSČ 62100
1.4.1992 - 6.2.2002 Brno, Ječná 29a

46342397

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 24.4.2012

CZ46342397

Datum vzniku

1. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. dubna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. dubna 2012

Historické názvy

1.4.1992 - 2.4.2012

Geofyzika, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 692

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.3.2004 - 2.4.2012

20 185 146 Kč

6.2.2002 - 8.3.2004

145 520 820 Kč

20.3.1998 - 6.2.2002

235 615 000 Kč

11.11.1997 - 20.3.1998

235 615 000 Kč

1.4.1992 - 11.11.1997

185 615 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 2. dubna 2012 - 2. dubna 2012 : Právnická osoba - Geofyzika, a.s., identifikační číslo: 463 42 397 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku.Právním důvodem výmazu právnické oso... by je zrušení konkursu z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů řízení a společnost nemá žádný majetek, který by podléhal likvidaci. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2003 - 2. dubna 2012 : Valná hromada konaná dne 24.06.2003 schválila změnu stanov společnosti tak, že stávající text stanov ve znění článků 1 - 43 se nahrazuje článkem 1 - 43 jejich nového znění.
 • 9. srpna 1999 - 2. dubna 2012 : Valná hromada konaná dne 27.5.1999 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 2. dubna 1997 - 2. dubna 2012 : Ke dni 02.04.1997 se zapisuje nové znění stanov přujatých valnouhromadou dne 13.12.1996.
 • 23. října 1996 - 2. dubna 2012 : Změna stanov čl. 4 přijatá valnou hromadou 12.6.1996.
 • 25. ledna 1996 - 2. dubna 2012 : Z celkového počtu akcií je l akcie se zvláštními právy namajitele ve jm. hodnotě l 000,- Kč. Majitel: Fond národníhomajetku České republiky.
 • 13. července 1995 - 2. dubna 2012 : Ke dni 13.7.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 22.4.1995.
 • 1. dubna 1992 - 2. dubna 2012 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR sesídlem v Praze, Gorkého nám. 32.V zakladatelské lis... tině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 27.3.1992 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti,schváleny její stanovy a jmenováni členové představenstva adozorčí rady.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného majetku ohodnocenéhoprivatizačním projektem schváleným MPSNM ČR dne 20.2.1992 č.j. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 2. dubna 2012 : 40/164/41/92.
 • 10. prosince 2003 - 8. března 2004 : Valná hromada konaná dne 24.06.2003 schválila snížení základního kapitálu ze stávajících 145.520.820,- Kč o 125.335.674,- Kč na základní kapitál ve výši 20.185.146,- Kč snížením jm... enovité hodnoty každé kmenové a prioritní akcie ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 620,- Kč na 86,- Kč za jednu akcii.Důvodem snížení základního kapitálu je snížení ztráty společnosti.Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu u Střediska cenných papírů na základě příkazu společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 2001 - 6. února 2002 : Usnesením valné hromady ze dne 28.3.2001 bylo rozhodnuto osnížení základního kapitálu.
 • 9. července 2001 - 6. února 2002 : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 90.094.180,-Kča nově činí 145.520.820,-Kč. Základní kapitál je rozvržen na185.614 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodn... otě1.000,-Kč a 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě1.000,-Kč se zvláštními právy a 50.000 kusů prioritních akcií namajitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Důvodem sníženízákladního kapitálu je nabytí 904 kusů vlastních akciíspolečnosti na majitele, které společnost získala povinnýmvýkupem akcií při zrušení veřejné obchodovatelnosti akciíspolečnosti Geofyzika, a.s. dne 27.5.1999. Dalším důvodemsnížení základního kapitálu je ztráta společnosti nepřesahujícíjednu polovinu základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 2001 - 6. února 2002 : Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno použitímvlastních akcií v majetku společnosti v částce 904.000,-Kč adále v částce 89.190.180,-Kč, snížení jmenovité hodnoty k... aždékmenové a prioritní akcie ze stávajících 1.000,-Kč na 620,-Kč zajednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 2001 - 6. února 2002 : Ke zrušení vlastních akcií, které byly použity ke sníženízákladního kapitálu společnosti zadá společnost příkaz Střediskucenných papírů. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akc... iíbude provedeno změnou zápisu u Střediska cenných papírů nazákladě příkazu společnosti po zápisu snížení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1998 - 9. srpna 1999 : Valná hromada konaná dne 28.5.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Přednostní právo pro prvé kolo je stanoveno takto: Současníakcionáři mají přednostní právo v poměru, v jakém se jejichakcie podílejí na dosavadním základním jmění k rozhodnému dnip... ro uplatnění práva úpisu. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,27 nové prioritníakcie, přičemž tento počet se u každého akcionáře zaokrouhlujevždy směrem nahoru na jeden kus celé nové akcie. Pro druhé kolotak, že současní akcionáři vlastnící akcie společnosti krozhodnému dni pro uplatnění práva úpisu, kteří se účastniliprvého kola úpisu, s časovou prioritou úpisu až do upsánícelkového objemu ve výši schváleného obsahu zvýšení základníhojmění. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Akcie budou upisovány dvoukolově s využitím přednostního práva.Lhůta pro upsání akcií pro prvé kolo počne běžet dnemnásledujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu abu... de trvat 14 dnů ode dne zahájení úpisu, druhé kolo budeprovedeno první pracovní den po posledním dni úpisu v rámciprvého kola. Místem upisování je sídlo organizátora emise -Stratego Invest, a.s. se sídlem v Praze 1, Jindřišská č.27,místnost č.52. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Prospekt eminenta je k nahlédnutí v sídle společnosti a v místěupisování.
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Základní jmění se zvyšuje ze stávajících 185.615.000,- Kč na235.615.000,- Kč, tedy o 50.000.000,- Kč. Upisování nad uvedenoučástku se nepřipouští. Počet nových akcií 50.000 ks jmen... ovitéhodnoty 1.000,- Kč, prioritní, na majitele, jako zaknihovanýcenný papír se záměrem veřejné obchodovatelnosti s neomezenoupřevoditelností. Práva spojená s dříve vydanými akciemizůstávají vydáním nových akcií nedotčena, emise budezaregistrována ve SCP ČR. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Bude-li v průběhu druhého kola upisování nových akcií dosaženoúpisem schváleného objemu navýšení základního jmění, společnostdalší upisování odmítne a bez zbytečného odkladu vrátío... dmítnutým upisovatelům částku jimi zaplacenou za upisovanéakcie. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Upisovatelé splatí emisní kurz upsaných akcií na účetInvestiční a poštovní banky, a.s. Praha, na účet č.124452279/5100 s uvedením variabilního symbolu: IČO /rodnéčíslo/ upisovatele... a to 30% celkového objemu hodnoty upsanýchakcií nejpozději v den úpisu a zbývajících 70% celkového objemuhodnoty upsaných akcíí nejpozději do 31.12.1997. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Právem spojeným s upisovanými akciemi je právo na výplatudividendy v částce o 10% vyšší než je částka dividendypřipadající na 1.000,- Kč kmenové akcie. Prioritní akcie nemajíhlasov... ací právo. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcie.
 • 25. července 1997 - 11. listopadu 1997 : Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlobýt toto právo vykonáno poprvé.
 • 27. ledna 1997 - 11. listopadu 1997 : Základní jmění splaceno v plné výši.
posunout dolů