Trendy

3 712 336 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

446 441 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

3 046 341 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

1 750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 4.3.2016 Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod

Historické adresy

11.11.1993 - 4.3.2016 Uherský Brod, Svat. Čecha 1283
27.4.1992 - 11.11.1993 Uherský Brod, Svat. Čecha 1283

Adresa z obchodního rejstříku

od 30.9.2008 Uherský Brod, Svat. Čecha 1283, PSČ 68827

46345965

DIČ

od 1.1.1993

CZ46345965

Datum vzniku

27. dubna 1992

Datová schránka

4d8pciy

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 712

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.12.2010

481 245 800 Kč

Historické jmění

16.4.1993 - 29.12.2010

687 494 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherský Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 27.11.2015

CZ3108000000000500007022

... více účtů (celkem 15) najdete zde

Historické provozovny

28.2.1995 - 31.7.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Svat. Čecha 1365, 688 01, Uherský Brod

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. dubna 1992 : Den vzniku: 1. května 1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 - 18. října 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 29. května 2014 - 18. října 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 9
 • 27. dubna 1992 - 20. března 2015 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorekéh... o nám. 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2008 - 8. července 2011 : Na společnost Česká zbrojovka a.s., se sídlem Uherský Brod, Svat.Čecha 1283, PSČ: 688 01, IČ: 463 45 965, přešlo jmění společnosti EXIMAT a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/3... 7, PSČ: 110 00, IČ: 252 79 424, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 11449. Právním důvodem přechodu jmění je sloučení zanikající společnosti EXIMAT a.s. s nástupnickou společností Česká zbrojovka a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2007 - 8. července 2011 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Česká zbrojovka a.s., konané dne 29.10.2007 v sídle společnosti:1. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti Česká zbrojovka ... a.s. na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti rozhodla podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je EXIMAT a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 252 79 424, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemHlavním akcionářem společnosti Česká zbrojovka a.s., se sídlem Uherský Brod, Svat. Čecha 1283, IČ: 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 712 (dále jen "společnost") je společnost EXIMAT a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 252 79 424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11449 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 620.228 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 14.8.2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 620.228 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 22.10.2007. Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 16.7.2007. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 19.9.2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1.081,-Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CS0005029156. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 201/2007 ze dne 13.9.2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu znalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 743.041 tis. Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CS0005029156, byla stanovena na 1.081,-Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protiplněním přiměřeným hodnotě akcií společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/294/2007 2007/15122/540 ze dne 17.9.2007, které nabylo právní moci dne 19.9.2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění a způsob placeníHlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 1.081 Kč (slovy: Jeden tisíc osmdesát jedna korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CS0005029156, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 601 97 226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 25.10.2007 (slovy: dvacátého pátého října roku dvoutisícího sedmého). Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vyplatit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od obdržení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 2010 - 29. prosince 2010 : Dne 7.12.2010 mimořádná valná hromada společnosti Česká zbrojovka a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu takto:a) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního... kapitálu je částečná úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu ztráty minulých let, jejíž výše činí 228 475 879,25 Kč.b) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu základního kapitálu na účet neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k částečné úhradě této ztráty.c) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z částky 687 494 000 Kč o částku 206 248 200 Kč, tj. na částku 481 245 800 Kč.d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná nominální hodnota každé jedné akcie, která činí 1 000 Kč bude snížena na částku 700 Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 481 245 800 Kč rozdělen na 687 494 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 700 Kč znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou současných hromadných akcií za hromadné akcie o nižší jmenovité hodnotě.e) Lhůta k předložení listinných akcií: Lhůta k předložení dosavadních hromadných akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč za účelem jejich výměny činí 30 dnů ode dne výzvy představenstva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o jmenovité hodnotě 700 Kč. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 - 3. prosince 2008 : Valná hromada konaná dne 27.6.2007 rozhodla s účinností od 27.6.2007 o změně stanov.
 • 12. ledna 2005 - 3. prosince 2008 : Valná hromada konaná dne 28.5.2004 rozhodla s účinností od 28.5.2004 o změně stanov.
 • 27. února 2002 - 3. prosince 2008 : Valná hromada konaná dne 7.8.2001 rozhodla s účinností od8.8.2001 o změně stanov.
 • 28. srpna 1998 - 3. prosince 2008 : Valná hromada konaná dne 9.7.1998 rozhodla o změně stanovspolečnosti.
 • 16. dubna 1993 - 3. prosince 2008 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod-niku Česká zbrojovka Uherský Brod, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1992 - 3. prosince 2008 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 27. dubna 1992 - 11. listopadu 1993 : Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl... představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1992 - 11. listopadu 1993 : Dozorčí rada společnosti :- Mgr. Miloslav Libík, Uherský Brod, Obchodní 1800- ing. Jan Tejzr, Záhorovice 310- Josef Gregor, Dolní Němčí, Polní 377
 • 27. dubna 1992 - 16. dubna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 674 946 akcií namajitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 27. dubna 1992 - 16. dubna 1993 : Základní jmění společnosti činí 674 946 000,-Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které je představovánocenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v... zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projetku státního podniku Českázbrojovka Uherský Brod, s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů