875 597 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-79 474 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

482 805 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

5.11.2003 - 1.9.2009 Hustopeče, Nádražní 60, PSČ 69301
1.5.1992 - 5.11.2003 Břeclav, Národních hrdinů 16

46346023

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.9.2009

CZ46346023

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2009

Historické názvy

7.3.2002 - 1.9.2009

Belagra, a.s.

29.5.1996 - 7.3.2002

ZZN Břeclav a.s.

22.5.1996 - 29.5.1996

ZNN Břeclav a.s.

1.5.1992 - 22.5.1996

Zemědělské zásobování a nákup Břeclav a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 715

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.9.1993 - 1.9.2009

206 973 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2009 - 1. září 2009 : Společnost Belagra, a.s., IČ 463 46 023, se sídlem Hustopeče, Nádražní 60, PSČ 693 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 715, se vymazáv... á z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením se společností ZZN POMORAVÍ a.s., IČ 469 00 845, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ 695 33, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22. června 2009 jmění zaniklé společnosti Belagra, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2009 - 1. září 2009 : Společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ: 113 76, IČ: 251 00 025, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4501, kt... erá je jediným akcionářem společnosti Belagra, a.s. učinila dne 30.04.2009 v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Belagra, a.s. rozhodnutí, kterým změnila stanovy společnosti Belagra, a.s. tak, že celý jejich dosavadní text se vypouští a nahrazuje se novým. O rozhodnutí byl sepsán dne 30.04.2009 Notářský zápis č. NZ 188/2009, N 198/2009. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. září 2009 : Zakladatel splatil:100% základního jmění společnosti, které je představováno cenouvkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je ... obsaženo ve schválenémprivatizačním projektů státního podniku Zemědělské zásobování anákup Břeclav, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. září 2009 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 1. září 2009 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založení podle §172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého... nám. 32, nakterý přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2007 - 23. července 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 23.ledna 2007 toto rozhodnutí:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalo... va 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025 (dále jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti Belagra, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 60, IČ: 46346023 (dále jen "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena:a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to 18 (osmnáct) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilionů Kč), 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč), 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc Kč) a 12.667 (dvanácttisícšestsetšedesátsedm) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč);b) čestným prohlášením hlavního akcionáře z 11.12.2006, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 93,8 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, a že hranici 90 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti překročil dne 18.9.2006, čímž nabyl rozhodný podíl podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku;c) prohlášením představenstva společnosti z 23.1.2007, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku;e) stanovami společnosti, podle jejichž článku 4. odst. 3. je s každým 1.000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 93,8 %.2. Přechod akciíVšechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku.3. Výše protiplněnía) Výše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za akcie přecházející podle tohoto rozhodnutí je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena tak, že za každou kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), jíž se přechod týká, náleží protiplnění ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč).b) Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Pelce, Ph.D., Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, a to znaleckým posudkem č. 02-02a/06 ze dne 25.10.2006 s dodatkem ze dne 5.12.2006, jímž je zjištěna hodnota každé z akcií, jíž se přechod týká, rovněž ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč).c) Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N/156/2006/3/2006/11572/540 ze dne 7.12.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč) za každou jednu akcii, jichž se přechod týká.4. Předložení akcií a poskytnutí protiplněnía) K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 63907020 (dále jen "obchodník s cennými papíry").b) Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 9.309.962,- Kč (devětmilionůtřistadevěttisícdevětsetšedesátdva Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 19.1.2007.c) Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 183l odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní vlastníci akcií společnosti přecházejících podle tohoto rozhodnutí (dále jen "dosavadní akcionáři"), kteří mají tyto listinné akcie v držení, uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou); pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč (pěttisíc Kč), může být výplata provedena na místě v hotovosti. Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.d) Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzniku práva.e) Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2000 - 6. června 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 26.5.2000.
 • 24. srpna 1999 - 6. června 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 21.5.1999.
 • 17. dubna 1997 - 24. srpna 1999 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 29.1.1997.
 • 22. května 1996 - 24. srpna 1999 : Byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 17.4.1996.
 • 30. října 1992 - 28. září 1993 : Základní jmění: 206,973.000,-- Kčsa jeho rozdělení: 206.973 akcií na jméno v nominální hodnotě1.000 Kčs.
 • 1. května 1992 - 28. září 1993 : Dozorčí rada společnosti :- Jan Hajdin, Břeclav, Kupkova 2984- František Novák, Kobylí na Moravě- ing. Eva Košťálová, Charvatská Nová Ves, A.Kuběny 25/A- JUDr. František Kareš, Bře... clav, Sladová 8- Ludvika Holešicová, Moravská Nová Ves, Dolní 216 zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. října 1992 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 206 968 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 30. října 1992 : Základní jmění: 206,968.000,-- Kčs
posunout dolů