Základní údaje

Historické adresy

27.12.2002 - 30.6.2007 Brno, Křížkovského 458/47, okres Brno-město, PSČ 60373
1.5.1992 - 27.12.2002 Brno, Křížkovského 47, PSČ 60373

Adresa z obchodního rejstříku

od 13.6.2002 Brno, Křížkovského 47, okres Brno-město, PSČ 60000
od 30.3.1999 Brno, Křížkovského 47, okres Brno-město

46346392

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2007

CZ46346392

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2007

Historické názvy

1.5.1992 - 30.6.2007

INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 731

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.9.1992 - 30.6.2007

301 681 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2007 - 30. června 2007 : Vymazává se obchodní společnost INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., se sídlem Brno, Křížkovského 458/47, okres Brno-město, PSČ 603 73, identifikační číslo 463 46 392, z obchodního rejstříku.S... polečnost INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., se sídlem Brno, Křížkovského 458/47, okres Brno-město, PSČ 603 73, IČ 463 46 392, zanikla bez likvidace rozdělením sloučením se společností CIX INVEST a.s., se sídlem Karlovy Vary, T.G.Masaryka 859/18, PSČ 360 01, IČ 273 75 668 a se společností CIMEX PRAHA a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ 260 13 606. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2007 - 30. června 2007 : Valná hromada společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., se sídlem Brno, Křížkovského 458/47, okres Brno-město, PSČ 603 73, IČ: 46346392, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v ... Brně, oddíl B, vložka 731 (dále jen "společnost INTERHOTEL VORONĚŽ a.s."), konaná dnešního dne, tj. 19.02.2007, v souladu s ustan. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. je společnost CIMEX PRAHA a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ: 26013606, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10574 (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. vlastníkem takového počtu kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč vydaných společností INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. (dále jen "akcie INTERHOTEL VORONĚŽ a.s."), který představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. vyšší než 90 %. Vlastnictví takovéhoto počtu akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. společností CIMEX PRAHA a.s. ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno čestným prohlášením společnosti CIMEX PRAHA a.s. jako hlavního akcionáře ze dne 06.12.2006, tedy dne podání žádosti České národní bance ve smyslu § 183i odst. 5 obchodního zákoníku. Ke dni účasti hlavního akcionáře na valné hromadě bylo jeho vlastnictví akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. osvědčeno předložením dvou (2) kusů hromadných listin nahrazujících celkem 288.832 kusů akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. Hlavní akcionář je tedy ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.2. Přechod ostatních akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. na hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje ve smyslu ustan. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "účinnost přechodu vlastnického práva"). Na hlavního akcionáře tak dnem účinnosti přechodu vlastnického práva akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. přejde vlastnické právo ke všem akciím INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., jejichž vlastníky budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři.3. Výše protiplnění: Oprávněné osoby mají ve smyslu ustan. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku právo na protiplnění v penězích, jehož výši určil hlavní akcionář, a to na 1.950,- Kč (slovy: jeden tisíc devět set padesát korun českých) za jednu (1) akcii INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. Navržená výše protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustan. § 183j odst. 6 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 0102/07 ze dne 05.01.2007 vypracovaným znaleckým ústavem - společností PROSCON, s.r.o., se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 49356381; výši protiplnění přezkoumala Česká národní banka a dne 09.01.2007 udělila předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí tohoto usnesení. Peněžní prostředky určené na výplatu protiplnění ve výši 25.055.550,- Kč složil hlavní akcionář ve smyslu ustan. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku na klientský účet založený pro tento účel obchodníkem s cennými papíry. Ve výrokové části znaleckého posudku se uvádí:"Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 1.950,- Kč (slovy: jeden tisíc devět set padesát korun českých) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 1.947,- Kč/akcie."4. Lhůta pro vrácení akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.: Dosavadní vlastníci, tj. akcionáři odlišní od hlavního akcionáře, předloží akcie INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. obchodníkovi s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 63907020, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3800 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), který je pověřen jejich převzetím mandátní smlouvou uzavřenou dne 11.12.2006. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. dosavadními akcionáři je v souladu s ustan. § 183l obchodního zákoníku jeden (1) měsíc po přechodu vlastnického práva akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. na hlavního akcionáře. Pro případ prodlení dosavadních akcionářů s předložením (vrácením) akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. v uvedené lhůtě představenstvo společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. akcionáře vyzve způsobem určeným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 14 dnů.5. Poskytnutí protiplnění: Ve smyslu ustan. § 183m obchodního zákoníku obchodník s cennými papíry vyplatí oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení (vrácení) akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.; ledaže bude prokázáno zastavení akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.; v takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby - fyzické osoby současně s předložením (vrácením) akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. musí předložit pro evidenční účely průkaz totožnosti; oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem oprávněného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2005 - 30. června 2007 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 24.6.2005.
 • 27. prosince 2002 - 30. června 2007 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádnévalné hromady konané dne 12.06.2002.
 • 3. září 2001 - 30. června 2007 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádnévalné hromady konané dne 14.6.2001.
 • 31. července 2000 - 30. června 2007 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 20.6.2000.
 • 8. září 1999 - 30. června 2007 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 14.7.1999.
 • 1. května 1992 - 30. června 2007 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuINTERHOTEL VORONĚŽ Brno, státní podnik. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2007 : Založení akciové společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku ČR se sídlem v Praze 1, Go... rkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 1998 - 8. září 1999 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 30.6.1998.
 • 16. října 1997 - 8. září 1999 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 10.7.1997.
 • 23. ledna 1997 - 8. září 1999 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 10.12.1996.
 • 3. října 1995 - 8. září 1999 : Ke dni 3.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 3.7.1995.
 • 5. října 1994 - 8. září 1999 : Ke dni 23.8.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
 • 1. května 1992 - 26. srpna 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl ... představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti čiotisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 26. srpna 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. František Kroupa, Veletržní 15, BrnoJUDr. Vladimír Hajčman, Botanická 17, BrnoIrena Jiříčková, Skorkovského 147, Brno
 • 1. května 1992 - 30. září 1992 : Je rozděleno na 153.461 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovitéhodnoty a na 147.443 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovitéhodnoty
 • 1. května 1992 - 30. září 1992 : Základní jmění společnosti činí 300,904.000,-- Kčs.
posunout dolů