Základní údaje

Historické adresy

6.8.2001 - 1.6.2009 Brno, Hlinky 160/12, PSČ 66147
30.4.1992 - 6.8.2001 Brno, Hlinky 12

46346911

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.5.2009

CZ46346911

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2009

Historické názvy

30.4.1992 - 1.6.2009

STAROBRNO, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 751

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.12.1998 - 1.6.2009

758 598 500 Kč

18.5.1998 - 10.12.1998

344 817 500 Kč

6.10.1995 - 18.5.1998

689 635 000 Kč

22.8.1994 - 6.10.1995

413 781 000 Kč

19.4.1993 - 22.8.1994

213 781 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. června 2009 - 1. června 2009 : Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti STAROBRNO, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ 661 47, IČ: 463 46 911, zapsané v obchodním rejstřík... u vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 751, se společností Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice 1, PSČ 270 53, IČ: 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti, ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Na společnost Královský pivovar Krušovice a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti STAROBRNO, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 2009 - 1. června 2009 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 14.5.2008
 • 18. června 2008 - 1. června 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 14.05.2008, přijala toto usnesení: 1. Na této mimořádné valné hromadě společnosti STAROBRNO, a.s. (dále jen "Společnost") p... ředložila společnost Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem v Krušovicích, PSČ: 270 53, IČ: 451 48 066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, Společnosti 1 480 284 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných Společností, a to ve formě 3 ks jednotlivých kmenových akcií Společnosti a 35 ks hromadných listin nahrazujících celkem 1 480 281 ks jednotlivých kmenových akcií Společnosti, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,57% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 97,57% podíl na hlasovacích právech společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Královský pivovar Krušovice a.s., (dále jen " Hlavní akcionář") splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení.2. Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen " Minoritní akcionáři"), na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen " Den přechodu") na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie Společnosti protiplnění ve výši 1.381,-Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 250/2008 ze dne 12.03.2008, zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, v němž znalec dospěl k následujícímu závěru: ,,, S ohledem na účel a předmět ocenění, povahu oceňované společnosti, poskytnuté informace a zvolenou metodologii bylo provedeno ocenění společnosti STAROBRNO,a.s., se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ: 661 47, IČ: 463 46 911, a stanovena tržní hodnota 1 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 500,-Kč, k datu ocenění 29.02.2008 ve výši : 1.381,-Kč (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 1.381,-Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti STAROBRNO, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy."4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění zvýšené v souladu s požadavkem § 183m odst. 2 obchodního zákoníku o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 a § 214 odst. 1 obchodního zákoníku předají listinné akcie Společnosti. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2006 - 1. června 2009 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne29.04.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2006 - 1. června 2009 : V souladu s projektem sloučení došlo s účinností ke dni30.6.2000 ke sloučení společnosti STAROBRNO, a.s. se společnostíSTAROBRNO-HOLD a.s., IČO: 63484692, se sídlem Hájecká 15, 618... 00Brno, když společnost STAROBRNO a.s. je právním nástupcemspolečnosti STAROBRNO-HOLD a.s., jež byla s účinností ke dni30.06.2000 zrušena bez likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2006 - 1. června 2009 : Den vzniku: 1.5.1992.
 • 15. května 2006 - 1. června 2009 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 16.04.1996.
 • 15. května 2006 - 1. června 2009 : V důsledku fúze společností HOSTAN, společnosti s ručenímomezeným, jako společnosti zanikající, a společnosti STAROBRNO,a.s., jako společnosti nástupnické, přešlo na společnostSTAR... OBRNO, a.s. jmění zanikající společnosti HOSTAN, společnosts ručením omezeným, se sídlem Znojmo, Hradní 87/2, PSČ 669 28,IČ: 48 53 07 60 s účinností ke dni 30.06.2002. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2006 - 16. ledna 2009 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 09.11.2005
 • 12. srpna 2005 - 15. května 2006 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 19.05.2005.
 • 30. června 2002 - 15. května 2006 : V důsledku fúze společností HOSTAN, společnosti s ručenímomezeným, jako společnosti zanikající, a společnosti STAROBRNO,a.s., jako společnosti nástupnické, přešlo na společnostSTAR... OBRNO, a.s. jmění zanikající společnosti HOSTAN, společnosts ručením omezeným, se sídlem Znojmo, Hradní 87/2, PSČ 669 28,IČ: 48 53 07 60 s účinností ke dni 30.6.2002. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2000 - 15. května 2006 : V souladu s projektem sloučení došlo s účinností ke dni30.6.2000 ke sloučení společnosti STAROBRNO, a.s. se společnostíSTAROBRNO-HOLD a.s., IČO: 63484692, se sídlem Hájecká 15, 618... 00Brno, když společnost STAROBRNO a.s. je právním nástupcemspolečnosti STAROBRNO-HOLD a.s., jež byla s účinností ke dni30.6.2000 zrušena bez likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 1996 - 15. května 2006 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 16.4.1996.
 • 30. dubna 1992 - 15. května 2006 : Den vzniku: 1.5.1992
 • 30. dubna 1992 - 15. května 2006 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 20. listopadu 2003 - 12. srpna 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.04.2003.
 • 30. června 2002 - 20. listopadu 2003 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 23.04.2002.
 • 6. srpna 2001 - 30. června 2002 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 24.4.2001.
 • 18. května 2000 - 6. srpna 2001 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 27.4.2000.
 • 24. května 1999 - 18. května 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 20.4.1999.
 • 1. října 1998 - 24. května 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 31.8.1998.
 • 18. května 1998 - 24. května 1999 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 3.11.1997.
 • 29. října 1997 - 24. května 1999 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 22.4.1997.
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : Upisovatelé jsou povinni při úpisu předložit průkaz totožnosti aprávnické osoby předloží navíc úředně ověřenou kopii nebooriginál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnc... ipředloží úředně ověřenou plnou moc. Uvedené listiny budoupřiloženy k listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : Pro všechna tři kola upisování platí, že upisovatel je povinensplatit před upsáním nových akcií 100 % emisního kursuupisovaných akcií t.j. částku, která se rovná emisní kurs za 1ak... cii x počet upsaných akcií, a to na účet společnosti vedený uVEREINSBANK (CZ) a.s., pobočka Brno, Kobližná 2, 601 00 Brno,číslo účtu: 17129895 01/3800. Jako variabilní symbol platby musíbýt uvedeno rodné číslo nebo identifikační číslo upisovatele.Doklad potvrzující splacení je upisovatel povinen splatit pouzepeněžitými vklady.Po dosažení navrhované výše zvýšení základního jmění budeupisování akcií ukončeno. Zájemcům, kteří již zaplatili částkuve výši emisního kurzu za upisované akcie na výše uvedený účet anedošla na ně při upisování řada, bude uhrazená částka vrácenado 3 dnů po připsání částky na účet emitenta. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : Třetí kolo upisování akciíAkcie, které nebudou upsány v rámci druhého kola, lze upsat vrámci třetího kola kteroukoli k tomu způsobilouosobou včetně dosavadních akcionářů.Lhůta pro ... upisování akcií v případném třetím kolepočíná běžet 16. kalendářní den, který je ode dne zveřejněníveřejné výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku a trvá třipracovní dny. V průběhu této lhůty je možno nové akcie upsat vdobě od 10.00 hod. do 12.00 hod. Upisování proběhne v pořadí dlepříchodu k upisování.Místo upisování ve 3. kole: STAROBRNO, a.s. Hlinky 12, 661 47Brno.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovanýchakcií ve 3. kole jsou následující:Jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 500,- Kč/1 akciiDruh upisovaných akcií: kmenové (veřejně obchodovatelné)Forma upisovaných akcií: na majitele (doručitele)Podoba upisovaných akcií: zaknihovanáEmisní kurs upisovaných akcií: 500,- Kč/1 akcie zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : Druhé kolo upisovaní akciíAkcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohouupisovat dosavadní akcionáři, a to bez ohledu na to, v jakémpoměru se jejich akcie podílej... í na základním jmění. Upisováníproběhne v pořadí dle příchodu k upisování. Lhůta, ve které lzeakcie upsat v rámci 2. kola, trvá dva pracovní dny a počínáběžet prvním dnem následujícím po skončení dvoutýdenní lhůtyurčené pro uplatnění přednostního práva akcionářů. V průběhuuvedené lhůty je možno akcie upsat v době od 10.00 hod.do 12.00 hod.Místo upisování akcií ve 2. kole: STAROBRNO, a.s. Hlinky 12,661 47 Brno.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovanýchakcií ve 2. kole jsou následující:Jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 500,- Kč/1 akciiDruh upisovaných akcií: kmenové (veřejně obchodovatelné)Forma upisovaných akcií: na majitele (doručitele)Podoba upisovaných akcií: zaknihovanáEmisní kurs upisovaných akcií: 500,- Kč/1 akcie zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : První kolo upisování akcií - uplatnění přednostního právaakcionářůKaždý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v ro... zsahujeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek:- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první dendvoutýdenní lhůty stanovené pro úpis akcií- místo pro vykonání přednostního práva: STAROBRNO, a.s. Hlinky12, 661 47 Brno- lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možnéupisovat v průběhu lhůty dvou týdnů v každý pracovní den v doběod 10.00 hod. do 12.00 hod. Počátek upisování nových akcií jestanoven na 16. kalendářní den, který je počítán ode dnezveřejnění výzvy k uplatnění přednostního práva akcionářů dle204 a) obchodního zákoníku v platném znění- počet nových akcií, které lze upsat na 1 dosavadní akcii ourčité jmenovité hodnotě:Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500,-Kč lze upsat 1,2 nové akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč.Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje na celá číslatakto: částky, které mají na 1. desetinném místě 5,6,7,8,9 sezaokrouhlují nahoru, vše ostatní se zaokrouhluje dolů.- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kursupisovaných akcií s využitím přednostního práva jsounásledující:Jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 500,- Kč/1 akciiDruh upisovaných akcií: kmenové (veřejně obchodovatelné)Forma upisovaných akcií: na majitele (doručitele)Podoba upisovaných akcií: zaknihovanáEmisní kurs upisovaných akcií: 500,-Kč/1 akcie zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : 3. Způsob zvýšení základního jmění:Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií dle§ 203 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. v jeho platném znění a dleplatných stanov spole... čnosti.Upisování akcií se bude konat ve třech kolech.Podmínky zvýšení základního jmění:Základní jmění bude zvýšeno o 413,781.000,-. Upisování akcií nadtuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.Počet upisovaných akcií: 827.562 ksJmenovitá hodnota upisovaných akcií: 500,-Kč/1 akciiDruh upisovaných akcií: kmenové (veřejně obchodovatelné)Forma upisovaných akcií: na majitele (doručitele)Podoba upisovaných akcií: zaknihovanáEmisní kurs upisovaných akcií: 500,- Kč/1 akcie zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : 2. Rozsah zvýšení základního jmění:Současné základní jmění ve výši 344,817.500,- Kč se zvyšuje o413,781.000,- Kč.
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : 1. Důvod zvýšení základního jmění:Důvodem zvýšení základního jmění je splacení závazků společnostia zabezpečení financování dalších investic.
 • 1. října 1998 - 10. prosince 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 31.8.1998 o zvýšenízákladního jmění:
 • 31. ledna 1997 - 10. prosince 1998 : Základní jmění splaceno.
 • 27. ledna 1998 - 1. října 1998 : 3. Způsob snížení základního jmění:Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií z původních 1.000,-Kč jmenovité hodnoty na jednuakcii na 500,-Kč jmenovi... té hodnoty na jednu akcii a budeprovedeno nominálně bez efektivní výplaty akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 1998 - 1. října 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 3.11.1997 o sníženízákladního jmění:1. Důvodem snížení základního jmění je vypořádání ztrátyspolečnosti za rok 1994 ve výši 12,297.881,-Kč... , za rok 1995 vevýši 12,388.840,-Kč a za rok 1996 ve výši 30,988.861,-Kč,tj.celkem ve výši 55,675.582,-Kč a převod 289,141.918,-Kč dorezervního fondu za účelem úhrady budoucí ztráty. Důvodemsnížení základního jmění je i přizpůsobení nominální hodnotyakcií ceně, za kterou je prodávána na veřejných trzích. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 1998 - 1. října 1998 : 2. Rozsah snížení základního jmění:Současné základní jmění ve výši 689,635.000,-Kč se snížuje o344,817.500,-Kč na 344,817.500,-Kč.
 • 8. ledna 1998 - 27. ledna 1998 : 2. Rozsah snížení základního jmění:Současné základní jmění ve výši 589,635.000,-Kč se snížuje o344,817.500,-Kč na 344,817.500,-Kč.
 • 8. ledna 1998 - 27. ledna 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 3.11.1997 o sníženízákladního jmění:1. Důvodem snížení základního jmění je vypořádání ztrátyspolečnosti za rok 1994 ve výši 12,297.881,-Kč... , za rok 1995 vevýši 12,388.840,-Kč a za rok 1996 ve výši 30,988.861,-Kč,tj.celkem ve výši 55,675.582,-Kč a převod 289,141.918,-Kč dorezervního fondu za účelem úhrady budoucí ztráty. Důvodemsnížení základního jmění je i přizpůsobení nominální hodnotyakcií ceně, za kterou je prodávána na veřejných trzích. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 1998 - 27. ledna 1998 : 3. Způsob snížení základního jmění:Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií z původních 1.000,-Kč jmenovité hodnoty na jednuakcii na 500,-Kč jmenovit... é hodnoty na jednu akcii a budeprovedeno nominálně bez efektivní výplaty akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1994 - 13. července 1995 : Akcie:
 • 31. srpna 1994 - 13. července 1995 : 392 403 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na majitele
 • 31. srpna 1994 - 13. července 1995 : 21 378 ks zaměstnaneckých akcií jm. hod. 1 000 Kč, na jméno
 • 30. dubna 1992 - 1. listopadu 1993 : Dozorčí rada :JUDr. František Mogza, Brno, Molákova 19Jaroslava Kameníková, Praha 4, Bítovská 1228ing. František Tůma, Praha 4, Platonova 3283
 • 30. dubna 1992 - 1. listopadu 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 200.946 akciína jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 30. dubna 1992 - 1. listopadu 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1992 - 19. dubna 1993 : Základní jmění : 213,781.800,--Kčsa je rozděleno na : 213.781 akcií na jméno pod 1.000,--Kčsjmenovité hodnoty.
 • 30. dubna 1992 - 21. září 1992 : Výše základního jmění společnosti činí 200.946.000,-KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuveden... ého v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSTAROBRNO, Brno. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 21. září 1992 : Dozorčí rada společnosti:JUDr. František Mogza, Molákova 19, BrnoJaroslava Kameníková, Bítovská 1228, Praha 4Ing. František Tůma, Platonova 3283, Praha 4Jan Štěpánek, Svážná 6, Br... noIng. Oldřich Fiala, ČSA 63, BřeclavJaroslav Hála, Spodní 4, Brno zobrazit více skrýt více
posunout dolů