Základní údaje

Historické adresy

6.3.2002 - 20.8.2008 Vyškov, Na Hraničkách 589/34, PSČ 68201
30.4.1992 - 6.3.2002 Vyškov, Hraničky 34, PSČ 68220

46347038

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 20.8.2008

CZ46347038

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. srpna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. srpna 2008

Historické názvy

10.11.1993 - 20.8.2008

Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s.

30.4.1992 - 10.11.1993

ZZN Vyškov, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 758

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

24.7.2000 - 20.8.2008

59 331 300 Kč

30.4.1992 - 24.7.2000

169 518 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2008 - 20. srpna 2008 : Na základě smlouvy o fůzi převzala obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 18188281 jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní spole... čnosti Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s., se sídlem Vyškov, Na Hraničkách 589/34, PSČ 682 01, IČ: 46347038, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 758. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2008 - 20. srpna 2008 : Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 28.12.2007 (dvacátého osmého prosince roku dva tisíce sedm) v sídle společnosti na žádost jejího hlavního akcionáře ze dne 15.11.2007, d... oručené společnosti dne 19.11.2007, přijaté v souladu s ustanoveními zákona číslo 513/1991 Sb., §§ 183i až 183n:1) valná hromada určuje, na základě Čestného prohlášení hlavního akcionáře ze dne 10.10.2007 (desátého října roku dva tisíce sedm) o vlastnictví listinných akcií znějících na jméno se jmenovitou hodnotou Kč 350,- (tři sta padesát korun českých) v počtu 155.436 (jedno sto padesáti pěti tisíc čtyř set třiceti šesti) kusů, že společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ 18188281, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1504, je hlavním akcionářem společnosti Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s. ve výši 91,69% (devadesát jedna procent a šedesát devět setin procenta), neboť hlavnímu akcionáři vlastnicky náleží akcie o souhrnné jmenovité hodnotě Kč 54.402.600,- (padesát čtyři miliony čtyři sta dva tisíce šest set korun českých);2) valná hromada konstatuje, že akcionář LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ 18188281, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1504, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů dle § 183i zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění;3) valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto:- všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 350,- (tři sta padesát korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tzn. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře - společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ 18188281, za podmínek stanovených zákonem číslo 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;4) valná hromada určuje že:a) výše protiplnění činí Kč 435,- (čtyři sta třicet pět korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii o jmenovité hodnotě Kč 350,- (tři sta padesát korun českých) znějící na jméno,b) výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce - společnosti Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ze dne 10.10.2007 (desátého října roku dva tisíce sedm), číslo znaleckého posudku 67/2007,c) výše protiplnění byla přezkoumána Českou národní bankou, která vydala dne 5.11.2007 (pátého listopadu roku dva tisíce sedm) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu dle § 183i, odstavce 5) ObchZ, pod č.j. Sp/544/368/2007,d) hlavní akcionář doručil společnosti své Zdůvodnění výše protiplnění, vydané dne 15.11.2007 (patnáctého listopadu roku dva tisíce sedm);5) valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2000 - 20. srpna 2008 : Společnost předložila úplné znění stanov k 12.7.2000.
 • 26. března 1997 - 20. srpna 2008 : Základní jmění: 169,518.000,- Kč, splaceno.
 • 30. dubna 1992 - 20. srpna 2008 : Den vzniku: 1.5.1992
 • 30. dubna 1992 - 20. srpna 2008 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne28. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 30. dubna 1992 - 20. srpna 2008 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze ... 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 20. srpna 2008 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projetku státníhopodniku ZZN Vyškov, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 4. ledna 2000 - 24. července 2000 : "1. Důvod snížení základního jmění - úhrada ztráty z minulýchlet a posílení rezervního fondu.2. Rozsah snížení základního jmění - základní jmění se snižuje z169.518.000,- Kč na 59.... 331.300,- Kč.3. Způsob snížení základního jmění - snížení základního jměníspolečnosti bude realizováno snížením nominální hodnoty akcie z1.000,- Kč na 350,- Kč.4. Rozsah snížení základního jmění činí 110.186.700,- Kč, zčehož 103.294.040,10 Kč budou zúčtovány proti ztrátě z minulýchlet a 6.892.659,90 Kč bude zúčtováno ve prospěch rezervníhofondu společnosti." zobrazit více skrýt více
 • 4. ledna 2000 - 24. července 2000 : Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 7.9.1999:
 • 15. června 1998 - 24. července 2000 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou17.10.1997.
 • 26. března 1997 - 24. července 2000 : Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 6.12.1996.
 • 9. prosince 1998 - 4. ledna 2000 : "Základní jmění společnosti se snižuje z 169,518.000,- Kč,na 59,518.000,- Kč, tedy o částku 110,000.000,- Kč s tím, žejmenovitá hodnota akcií se snižuje z částky 1.000,- Kč na350,-... Kč. Rozdíl z přepočtu jmenovité hodnoty akcie ve vztahu knové výši základního jmění činí 186.700,- Kč a tento rozdíl budezaúčtován ve prospěch rezervního fondu společnosti. Rozsahsnížení základního jmění společnosti činí 110,000.000,- Kč,z čehož 103,294.039,50,- Kč budou zúčtovány proti ztrátě zminulých let a 6,705.960,50,- Kč bude zaúčtováno ve prospěchrezervního fondu společnosti." zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1998 - 4. ledna 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 24.9.1998 o sníženízákladního jmění.
 • 30. dubna 1992 - 28. prosince 1994 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 10. listopadu 1993 : Dozorčí rada:- Ing. Eva K a c h l í k o v á , Komořany 104- Ing. Jindra H o r á k o v á , Vyškov, Luční 12- Alois J a k l , Vyškov, Květná 1
posunout dolů