1 236 615 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

12 038 tis. Kč

Zisk za rok 2008

932 012 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

22.7.2013 - 1.11.2013 Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice
6.1.2012 - 22.7.2013 Otrokovice, Objízdná 1777, PSČ 76539
1.10.2001 - 6.1.2012 Otrokovice, Objízdná 1777, okres Zlín, PSČ 76539
26.4.1999 - 1.10.2001 Otrokovice, Objízdná 1, okres Zlín, PSČ 76539
30.4.1992 - 26.4.1999 Otrokovice

46347089

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.11.2013

CZ46347089

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2013

Historické názvy

30.4.1992 - 1.11.2013

Teplárna Otrokovice a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 778

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.9.2008 - 1.11.2013

370 670 500 Kč

23.7.1999 - 1.9.2008

347 551 500 Kč

21.4.1993 - 23.7.1999

231 701 000 Kč

30.4.1992 - 21.4.1993

214 022 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Otrokovice

Historické provozovny

4.12.2002 - 18.8.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • třída 3. května 1174, 763 02, Zlín - Malenovice

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2013 - 1. listopadu 2013 : Společnost Teplárna Otrokovice a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností MARRITIMA ENERGY a.s. se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, IČO: 292 90 171, zapsanou... v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 778. Nástupnickou společností se stala společnost MARRITIMA ENERGY a.s., na kterou přešlo jmění společnosti Teplárna Otrokovice a.s. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2013 - 1. listopadu 2013 : rozhodnutí o změně stanov společnosti ze dne 16.1.2013, osvědčené notářským zápisem
 • 19. listopadu 2012 - 1. listopadu 2013 : Prodej části podniku: Společnost Teplárna Otrokovice a.s., IČ: 46347089, se sídlem Otrokovice, Objízdná 1777, PSČ: 765 39, jako kupující a společnost NBTH, s.r.o., IČ: 25584456, se... sídlem Napajedla, Masarykovo náměstí 87, PSČ 763 61, jako prodávající uzavřely dne 30.10.2012 smlouvu o prodeji části podniku, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího, tvořící samostatnou organizační, účetní a obchodní jednotku bez právní subjektivity, která slouží pro zásobování teplem v lokalitě Nábřeží Napajedla, v k.ú. Napajedla, a je specifikována smlouvou (o prodeji části podniku) a jejími přílohami. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2010 - 1. listopadu 2013 : rozhodnutí o změně stanov společnosti ze dne 21.5.2010, osvědčené notářským zápisem
 • 1. září 2008 - 1. listopadu 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti Teplárna Otrokovice a.s. konaná dne 4.8.2008 schválila převzetí odštěpované části obchodního jmění společnosti Energetika Malenovice, a.s., se s... ídlem Zlín-Malenovice, třída 3. května č.p. 1173, PSČ 763 02, identifikační číslo 47916389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1018, společností Teplárna Otrokovice a.s. v rozsahu vymezeném ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a převzetí obchodního jmění uzavřené mezi společnostmi Teplárna Otrokovice a.s. a Energetika Malenovice, a.s.V souvislosti se schválením převzetí odštěpované části jmění společnosti Energetika Malenovice, a.s. rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Teplárna Otrokovice a.s. ve smyslu § 220f ve vazbě na § 220zb a § 220za obchodního zákoníku o vydání celkem 23 119 kmenových akcií společnosti Teplárna Otrokovice a.s. pro akcionáře společnosti Energetika Malenovice a.s. znějících na majitele, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1000 Kč, akcie nejsou kótované a jejich převoditelnost není podmíněna souhlasem orgánu společnosti Teplárna Otrokovice a.s.Výše základního kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice a.s. po rozdělení činí 370 670 500 Kč a je dána součtem výše základního kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice a.s. před rozdělením, tj. 347 551 500 Kč, a jmenovitých hodnot akcií, jež mají být vydány pro akcionáře společnosti Energetika Malenovice, a.s., tj. 23 119 000 Kč.Zvýšení základního kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice a.s. bylo provedeno z vlastních zdrojů společnosti.Akcionáři společnosti Energetika Malenovice, a.s. jsou povinni sdělit společnosti Teplárna Otrokovice a.s. do 15 dní ode dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku číslo majetkového účtu, na který mají být jim náležející nově vydávané akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s. zaevidovány a prokázat svůj nárok na vydání nově vydávaných akcií společnosti Teplárna Otrokovice a.s. způsobem uvedeným ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a převzetí obchodního jmění mezi společnostmi Energetika Malenovice, a.s. a Teplárna Otrokovice a.s. Výzvu ke splnění povinností akcionářů společnosti Energetika Malenovice, a.s. podle předchozí věty představenstva společnosti Energetika Malenovice, a.s. a společnosti Teplárna Otrokovice a.s. bez zbytečného odkladu po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku zveřejní v Obchodním věstníku, a dále v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.tot.cz. Nově vydávané akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s. budou vydány akcionářům společnosti Energetika Malenovice, a.s. do jednoho měsíce ode dne účinnosti zápisu rozdělení do obchodního rejstříku vůči třetím osobám, ledaže je akcionář společnosti Energetika Malenovice, a.s. s nárokem na vydání nově vydávaných akcií společnosti Teplárna Otrokovice a.s. v prodlení se splněním své povinnosti týkající se sdělení čísla majetkového účtu tohoto akcionáře. V tomto případě budou nově vydávané akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s. vydány tomuto akcionáři do jednoho měsíce ode dne splnění uvedené povinnosti. Nově vydávané akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s. nesmí být vydány akcionářům společnosti Energetika Malenovice, a.s. přede dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. listopadu 2013 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. listopadu 2013 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Teplárna Otrokovice. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2005 - 28. listopadu 2005 : 1. Hlavním akcionářem společnosti Teplárna Otrokovice a.s., ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obch. zák., je společnost Synergoinvest S.A., se sídlem Boulevard de Pérroles 26, Fribourg... , Švýcarsko, Obchodní rejstřík v LA SARINE, ref.číslo 00239/2002, federální číslo CH-217-1001463-1, která dle evidence Střediska cenných papírů vlastní dále uvedené akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,63% základního kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice a.s.. Hlavní akcionář vlastní 226 939 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, ISIN CS0008451050 a 231 701 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, ISIN 770990001347. Tato skutečnost je osvědčena výpisem z účtu emitenta ze Střediska cenných papírů ze dne 04.08.2005.2. V souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. mimořádná valná hromada rozhodla, že veškeré akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s., které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů, přechází na hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve výši 2.320,-Kč (slovy: dva tisíce tři sta dvacet korun českých) za jednu každou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ), a to v penězích zaslaných na adresu oprávněné osoby uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Přiměřenost protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 2/2005, ze dne 20.06.2005 vypracovaným znaleckým ústavem Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Dómská 145/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 25486764.4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je dvouměsíční a začíná běžet od okamžiku provedení zápisu změny vlastníka na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Protiplnění poskytne hlavní akcionář vlastníkovi vykoupených akcií. Pokud je prokázáno zastavení vykoupených akcií, poskytne hlavní akcionář částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, ledaže dosavadní vlastník prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2005 - 29. srpna 2005 : 1. Hlavním akcionářem společnosti Teplárna Otrokovice a.s., ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obch. zák., je společnost Synergoinvest S.A., se sídlem Boulevard de Pérroles 26, Fribourg... , Švýcarsko, Obchodní rejstřík v LA SARINE, ref.číslo 00239/2002, federální číslo CH-217-1001463-1, která dle evidence Střediska cenných papírů vlastní dále uvedené akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,63% základního kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice a.s.. Hlavní akcionář vlastní 226 939 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, ISIN CS0008451050 a 231 701 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, ISIN 770990001347. Tato skutečnost je osvědčena výpisem z účtu emitenta ze Střediska cenných papírů ze dne 04.08.2005.2. V souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. mimořádná valná hromada rozhodla, že veškeré akcie společnosti Teplárna Otrokovice a.s., které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů, přechází na hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve výši 2.320,-Kč (slovy: dva tisíce tři sta dvacet korun českých) za jednu každou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ), a to v penězích zaslaných na adresu oprávněné osoby uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Přiměřenost protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 2/2005, ze dne 20.06.2005 vypracovaným znaleckým ústavem Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Dómská 145/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 25486764.4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je dvouměsíční a začíná běžet od okamžiku provedení zápisu změny vlastníka na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Protiplnění poskytne hlavní akcionář vlastníkovi vykoupených akcií. Pokud je prokázáno zastavení vykoupených akcií, poskytne hlavní akcionář částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, ledaže dosavadní vlastník prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zastávním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 1. října 2001 : Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změnschválených valnou hromadou 27.8.1999.
 • 23. července 1999 - 1. října 2001 : Společnost předložila stanovy v novém znění změněné valnouhromadou 26.3.1999.
 • 7. dubna 1997 - 1. října 2001 : Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 3.1.1997.
 • 3. října 1995 - 1. října 2001 : Ke dni 3. 10. 1995 se zapisuje nové znění čl. 5, 9, 10, 14,20, 39, přijaté valnou hromadou dne 26. 6. 1995.
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva dosavadních akcionářůje shodný s charakteristikou upisovaných akcií uvedenou v b... odě2. tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : Upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty upsanýchakcií do 5 dnů ode dne upsání, na účet společnosti číslo1131015004/0400 vedený u Živnostenské banky,a.s.
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : Úpis akcií bez přednostního práva je možný v sídle společnostiObjízdná 1, Otrokovice, ve lhůtě 5 dnů, která započne běžetpočínaje 25.dnem ode dne, který bude určen v dodatečnémrozh... odnutí představenstva uveřejněným v oznámení představenstvave smyslu ust. § 204a odst.2 obch.zák. jako počátek lhůty prouplatnění přednostního práva k upsání nových akcií. Emisní kurstakto upisovaných akcií činí 500,-Kč na jednu tímto způsobemupisovanou novou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny nabídnuty k upsání zájemci - společnosti NEWTON STOCKINVESTMENT,a.s., se sídlem Politických vězňů 10, Praha 1... ,IČO: 60197854. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den,kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : 3. Způsob a podmínky upisování:Při upisování akcií na zvýšení základního jmění společnosti sepřipouští pouze peněžité vklady.Připouští se přednostní právo akcionářů upsat část nový... ch akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujejich podílu na základním jmění společnosti.Místem vykonání přednostního práva akcionářů k úpisu akcií jesídlo společnosti Objízdná 1, Otrokovice denně od 10.00 do16.00 hod. v patnáctidenní lhůtě, která počne běžet dne, jenžbude dodatečně určen rozhodnutím představenstva uveřejněným voznámení představenstva ve smyslu ust. § 204a) odst.2 obch.zák.S Využitím přednostního práva lze za jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1000,-Kč upsat jednu nově emitovanou akcii ojmenovité hodnotě 500,-Kč znějících na majitele, v zaknihovanépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : 2. Charakteristika upisovaných akcií:Počet akcií 231.701 kusůDruh akcií kmenovéForma akcií na majitelePodoba akcií zaknihovanéEmisní kurs za jednu akcii 500,-KčObchodovatelnost... neveřejnáJmenovitá hodnota jedné akcie 500,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : 1.Částka zvýšení základního jmění:Základní jmění se zvyšuje o částku 115.850.500,-Kč z původních231.701.000,- na konečnou částku Kč 347.551.500,-Kč. Upisovánínad částku navrženého ... zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 1999 - 23. července 1999 : Z důvodu posílení vlastního kapitálu společnosti v souvislosti svýznamnými investičními akciemi se základní jmění společnostiTeplárna Otrokovice,a.s. zvyšuje upsáním nových akcií v... e smysluust. § 203 a násl. Obch.zák. a stanov společnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 22. února 1994 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl ... představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 22. února 1994 : Dozorčí rada společnosti:- ing. Pavel Břeha, Zlín, U Trojáku 4604- ing. Josef Tkáč, Otrokovice, Svobodova 1308- ing. Petr Černoch, Zlín, Slunečná 4552
 • 30. dubna 1992 - 1. října 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 30. dubna 1992 - 21. dubna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 190.480 akciína jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty, na 23.452 akcií namajitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
posunout dolů