801 001 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

9 285 tis. Kč

Zisk za rok 2008

292 243 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

13.2.2002 - 1.10.2009 Brno, Herčíkova 1 a, PSČ 65771
1.5.1992 - 13.2.2002 Brno, Herčíkova 1 a

46347682

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.10.2009

CZ46347682

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2009

Historické názvy

1.5.2007 - 1.10.2009

Matador Česká republika, s.r.o.

6.1.2007 - 1.5.2007

Matador Česká republika, a.s.

1.5.1992 - 6.1.2007

Obnova Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 800

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

8.6.2004 - 1.10.2009

118 341 000 Kč

23.6.1995 - 8.6.2004

131 458 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2009 - 1. října 2009 : Společnost Matador Česká republika, s.r.o., se sídlem v Brně, Herčíkova 1a, PSČ 657 71, identifikační číslo 46347682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, ... v oddílu C, vložce 54994, se vymazává z obchodního rejstříku jako společnost zanikající v důsledku fúze sloučením s další současně zanikající společností BARUM KAFKA ,s.r.o., se sídlem v Brně - Ivanovicích, Černohorská 45, PSČ 621 00, identifikační číslo 60707011, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 15228 a nástupnickou společností ContiTrade Services s.r.o., se sídlem v Otrokovicích, Objízdná 1628, PSČ 765 31, identifikační číslo 41193598, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 61380. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2007 - 1. října 2009 : Společnost Matador Česká republika, s.r.o. změnila právní formu ze společnosti Matador Česká republika, a.s., se sídlem na adrese Brno, Herčíkova 1a, PSČ 657 71 , IČ 46347682, kter... á byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 800, a to na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30.3.2007. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 1997 - 1. května 2007 : Předloženo úplné nové znění stanov schválené valnou hromadou30.5.1997.
 • 27. listopadu 1996 - 1. května 2007 : Základní jmění 131,458.000,- Kč, splaceno.
 • 1. května 1992 - 1. května 2007 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2006 - 8. prosince 2006 : "Valná hromada emitenta Obnova Brno, a.s., se sídlem Brno, Herčíkova 1a, PSČ 657 71, IČ: 463 47 682, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 800, kona... ná dne 20.07.2006 přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n následující usnesení:- valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, notářky JUDr. Emílie Rosinové, se sídlem v Púchove, ul. Štefánikova 812, ze dne 19.07.2006 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností Obnova Brno, a.s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány, a na základě prohlášení hlavního akcionáře o vlastnictví akcií, že společnost MATADOR a.s., se sídlem v Púchove, ul. Terézie Vansovej 1054, PSČ 020 01 (SR) zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka 155/R, je hlavním akcionářem společnosti Obnova Brno, a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti Obnova Brno, a.s. ve výši 99,81%, neboť prokázala, že má v majetku akcie společnosti Obnova Brno, a.s., které jsou pro něj u notáře uloženy o souhrnné jmenovité hodnotě 118.117.000,- Kč (slovy: jedno sto osmnáct milionů jedno sto sedmnáct tisíc korun českých);- valná hromada konstatuje, že akcionář MATADOR a.s., se sídlem v Púchove, ul. Terézie Vansovej 1054, PSČ 020 01 (SR) zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka 155/R je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění- valná hromada konstatuje, že akcionář MATADOR a.s., se sídlem v Púchove, ul. Terézie Vansovej 1054, PSČ 020 01 (SR), zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíně, odd. Sa, vložka 155/R doložila potvrzení Komerční banky, a.s., Obchodní centrum Brno o předání finančních prostředků potřebných k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním mimořádné valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede označená pobočka Komerční banky, a.s. na základě smlouvy o udělení mandátu výplatního místa uzavřené dne 19.7.2006 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 a společností MATADOR a.s., se sídlem v Púchove, ul. Terézie Vansovej 1054, PSČ 020 01 (SR), IČ: 00152820 zapsané v obchodnom registri vedeném Okresným súdom v Trenčíne, odd. SA, vložka 155/R- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů, jedná se o akcie č. 25-30, 3569-3644, 3554-3568, 13-24, 31-36, 145-156, 172-177, 3783-3788, 1580-1582, 1360-1387, 115-144, 97-108, 109-114, 190-195), přecházejí na hlavního akcionáře MATADOR a.s., se sídlem v Púchove, ul. Terézie Vansovej 1054, PSČ 020 01 (SR) zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka 155/R za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku- valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.066,- Kč (slovy: jeden tisíc šedesát šest korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 878-18/2006 vypracovaným oprávněnou společností, Ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost, společností s obchodní firmou INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ: 44266154 ve znění dodatku ze dne 1.6.2006 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán předchozí souhlas Českou národní bankou - Sekcí regulace a dohledu nad kapitálovým trhem dne 7.6.2006 pod č.j. 45/N/64/2006/2 2006/2961/540,- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti zobrazit více skrýt více
 • 5. března 2003 - 8. června 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 24.10.2002toto rozhodnutí:a) základní kapitál je snižován o 13.117.000,- Kč (třináctmilionů jedno sto sedmnáct tisíc korun českých... ), odpovídajícíjmenovité hodnotě 13.117 (třináct tisíc jedno sto sedmnáct) kusůvlastních akcií v majetku Obnova Brno, a.s., nabytých v minulémobdobí při plnění povinností, vyplývajících z ustanovění § 161b,odst.1, písm.c),b) akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korunčeských), jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce, oníž je snižován základní kapitál, a které jsou ve vlastnictvíspolečnosti Obnova Brno a.s., budou zrušeny a staženy z oběhu,c) důvodem snížení základního kapitálu je splnění zákonnépovinnosti, uvedené v ustanovění § 161b, odst. 4 obchodníhozákoníku, a sice snížit základní kapitál, pokud společnostmá ve svém majetku vlastní akcie a v zákonem stanovené tříletédobě tyto akcie nezcizila,d) s ohledem na důvod snížení základního kapitálu nebude částkaodpovídající snížení základního kapitálu rozdělována meziakcionáře společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1992 - 23. června 1995 : Základní jmění: 98,594.000,-- KčsRozdělení základního jmění:98.594 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kčs, na majitele
 • 1. května 1992 - 23. června 1995 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 96.565 akciíjmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs, na majitele
 • 1. května 1992 - 23. června 1995 : Výše základního jmění společnosti činí 96,565.000,- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvede... ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuObnova Brno. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. října 1993 : Dozorčí rada společnosti:Jaroslav Muller, Malátova 7, BrnoIng. Olga lesová, Voříškova 12, BrnoIng. Milan Joja, Horníkova 4, Brno
 • 1. května 1992 - 22. prosince 1992 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů