Základní údaje

Historické adresy

30.9.1992 - 1.7.2008 Slaný, Pražská 1579

46355855

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2008

CZ46355855

Datum vzniku

30. září 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2008

Historické názvy

31.10.1995 - 1.7.2008

ZZN Slaný a.s.

30.9.1992 - 31.10.1995

Zemědělské zásobování a nákup ve Slaném, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1719

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.9.1992 - 1.7.2008

78 021 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2008 - 1. července 2008 : Obchodní společnost ZZN Slaný a.s., IČ 46355855, se sídlem Slaný, Pražská 1579, PSČ 274 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1719, z... anikla sloučením. Veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ZZN Slaný a.s., IČ 46355855, se sídlem Slaný, Pražská 1579, PSČ 274 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1719, spolu se jměním dalších zanikajících společností Zemědělské zásobování v Teplicích, a.s., IČ 47283289, se sídlem Teplice, Emílie Dvořákové č.p. 843, PSČ 416 79, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 322, Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s., IČ 49901800, se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 492 přechází dle Smlouvy o fúzi sloučením na nástupnickou společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., IČ 63144549, se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1484. Společnost se vymazává z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 1992 - 1. července 2008 : Vznik společnosti: dnem zápisu 30.9.1992
  • 30. září 1992 - 1. července 2008 : Založení společnosti:akciová společnost byla založena podle § 172 obch.zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork... ého nám. 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. Současně byly přijaty stanovy společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 11. ledna 2007 - 10. dubna 2007 : a) Hlavním akcionářem společnosti ZZN Slaný, a.s. je společnost Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s., se sídlem Louny, Poděbradova 578, IČ: 49901800, zapsaná v obchodním rejs... tříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 492 (dále jen "Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s." či ?hlavní akcionář?).Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 75 792 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč emitovaných společností ZZN Slaný, a.s., Emise 01, vydaných jako:- 9 243 ks jednotlivých akcií, serie A , pořadová čísla akcií:000046-000049, 001087-001279, 001281-001430, 001449-001526, 001597-001854, 001903-002146, 002156-002199, 002311-002370, 002399-002577, 002587-002736, 002827-002903, 002922-003115, 003214-003255, 003313-003765, 003857-004172, 004197-004289, 004314-004317, 004339-004375, 004381-004600, 004628-004646, 004707-004933, 004935-005117, 005127-005136, 005161-005205, 005226-005289, 005375-005452, 005501-005834, 005845-005868, 005881-005934, 005983-006098, 006126-006263, 006273-006333, 006352-006552, 006562-006606, 006625-011472,- a dále 4 ks hromadných listin, série B, a to:- hromadná listina č. 000001, nahrazující 53 277 ks akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 011473-064749,- hromadné listina č. 000002, nahrazující 9 774 ks akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 064750-074523,- hromadná listina č. 000003, nahrazující 2 341 ks akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 074524-076864,- hromadná listina č.000004, nahrazující 1 157 ks akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 0076865-078021Dne 29. září 2006 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ZZN Slaný, a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.Česká národní banka ve svém rozhodnutí č.j. 45/N/136/2006/3 2006/9944/540 ze dne 3. listopadu.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za níže uvedenou cenu.Z uvedeného vyplývá, že společnost Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 75,792.000,- Kč, což představuje podíl 97,14 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ZZN Slaný, a.s. a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Valná hromada společnosti rozhoduje o přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, a to za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen ?datum přechodu akcií?).c) Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 599,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série A, emitenta společnosti ZZN Slaný, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 061101 ze dne 1. listopadu 2006 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 18600, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty). Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. . Výše uvedenému obchodníku s cennými papíry byly v souladu s § 183i odst. 6 obchodního zákoníku v platném znění předány před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši 1.335.176,- Kč potřebné k výplatě protiplnění dosavadním vlastníkům akcií odlišných od hlavního akcionáře, což bylo doloženo potvrzením o obdržení této sumy GAUDEA, a.s. ze dne 18.12.2006.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář.Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
posunout dolů