Trendy

1 351 082 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

245 526 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 285 782 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.10.2015 Havlíčkova 605, Kolín IV, 280 02 Kolín

Historické adresy

17.8.1994 - 26.10.2015 Kolín, Havlíčkova 605

46357351

DIČ

od 17.8.1994

CZ46357351

Datum vzniku

17. srpna 1994

Datová schránka

gu4q6rf

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2686

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.2.2013

315 000 000 Kč

Historické jmění

17.8.1994 - 28.2.2013

148 041 950 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kolín

Bankovní účty

zvěřejněno 15.4.2016

CZ8103001712800117480773

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Historické provozovny

2.8.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Havlíčkova 605, 280 02, Kolín - Kolín IV

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. února 2013 : Společnost je právním nástupcem akciové společnosti Lučební závody Kolín, a.s. se sídlem v Kolíně, Pražská 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Prahu 1, od Společnost je právním nástupcem akciové společnosti Lučební závody Kolín, a.s. se sídlem v Kolíně, Pražská 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Prahu 1, od...díl B vložka 1465, která byla ke dni tohoto zápisu z obchodního rejstříku vymazána bez likvidace. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. května 2014 - 27. prosince 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 2. května 2014 - 27. prosince 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 27. května 2013 - 31. srpna 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2013, přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, se sídlem Kolín, ... Havlíčkova 605, IČ: 46357351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 (dále jen „Lučební závody Draslovka a.s. Kolín“), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“), rozhoduje takto:(a) Valná hromada určuje, že akcionář - společnost Draslovka Holding B. V, založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem Honderdland 71, 2676LS Maasdijk, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou (Kamer van Koophandel) pro Den Haag /Nizozemské království, evidenční číslo 56202199 (dále jen "Draslovka Holding B. V" nebo "hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem emitenta, společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, se sídlem Havlíčkova 605, 280 99 Kolín, Česká republika, IČ: 463 57 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 (dále jen "Lučební závody Draslovka a. s. Kolín" nebo "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ''), neboť vlastní 815 097 (slovy: osm set patnáct tisíc devadesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč (slovy: tři sta padesát korun českých), tzn. akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,566 % (slovy: devadesát celých a pět set šedesát šest tisícin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a současně s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,566 % (slovy: devadesát celých a pět set šedesát šest tisícin procenta).(b) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. ObchZ o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (tj. menšinových akcionářů) na hlavního akcionáře - společnost Draslovka Holding B. V., přičemž vlastnické právo přechází uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.(c) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: pro jeden kus kmenové akcie společnosti znějící na majitele, vydané v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč (slovy: tři sta padesát korun českých) protiplnění ve výši 1.452 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát dvě koruny české). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 684/29/13 ze dne 29. března 2013 vypracovaným znaleckým ústavem - společností Ostravská znalecká a.s., se sídlem Poděbradova 16, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 268 38 745, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2811. Dle vyjádření představenstva společnosti je tato výše protiplnění přiměřená.(d) Hlavní akcionář poskytne v souladu s ustanovením § 183m odstavce 2) až 4) ObchZ protiplnění v určené výši oprávněným osobám (tj. vlastníkům akcií nebo zástavním věřitelům) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (tj. v evidenci centrálního depozitáře vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.), a to prostřednictvím banky - společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI 46. Společnost je povinna dát příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií společnosti na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu (centrálnímu depozitáři) do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva.(e) Hlavní akcionář poskytne úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře (dále jen "úrok") oprávněným osobám, které mají nárok na vyplacení úroku, převodem na účet bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů, poté, kdy oprávněná osoba písemně sdělí na adresu hlavního akcionáře Honderdland 71, 2676LS Maasdijk, Nizozemské království, informaci, na který účet má hlavní akcionář úrok poskytnout. zobrazit více skrýt více
  • 2. ledna 2013 - 28. února 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 19.12.2012, příjala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín zvyšuje základní ... kapitál společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín o částku 166.958.050,- Kč (jedno sto šedesát šest milionů devět set padesát osm tisíc padesát korun českých) ze současné výše 148.041.950,- Kč (jedno sto čtyřicet osm milionů čtyřicet jedna tisíc devět set padesát korun českých) na výši 315.000.000,- Kč (tři sta patnáct milionů korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští.(b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín je rozvoj společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, zlepšení likvidity všech stupňů a vzrůstající kapitálové potřeby společnosti pro plánovaný investiční rozvoj v oblasti ekologie a bezpečnosti a také nových projektů, zejména financování projektu EDN.(c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva.(d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 477.023 (čtyři sta sedmdesáti sedmi tisíc dvaceti tří) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě.(e) Akcie budou upsány s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku.(f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) upisované s využitím přednostního práva nebo bez využití přednostního práva se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě.(g) Běh lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva započne pátým pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva skončí uplynutím čtrnácti kalendářních dnů od počátku běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva bude zveřejněn v Obchodním věstníku a akcionářům oznámen na webových stránkách společnosti www.draslovka.cz. (h) Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva od 8,00 hodin do 15,00 hodin.(i) Při upsání akcií s využitím přednostního práva na jednu dosavadní kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) připadá podíl ve výši 477023/422977 (čtyři sta sedmdesát sedm tisíc dvacet tři ku čtyři sta dvacet dva tisíc devět set sedmdesát sedm) na jedné nové kmenové akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých), s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.(j) S využitím přednostního práva bude upisováno 477.023 (čtyři sta sedmdesáti sedmi tisíc dvaceti tří) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě za emisní kurs ve výši 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě.(k) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je pátý pracovní den následující po dni, ke kterému bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti.(l) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny představenstvem nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost Draslovka Holding B.V., založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem 267 6LS Maasdijk, Honderdland 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou (Kamer van Koophandel) pro Den Haag, Nizozemí, evidenční číslo 56202199 (dále jen „předem určený zájemce“).(m) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem započne prvním pracovním dnem následujícím po dnu, kterým uplyne lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva, a skončí uplynutím čtrnácti kalendářních dnů od počátku běhu lhůty pro upsání akcií předem určeným zájemcem. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.(n) Místem pro upsání akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií předem určeným zájemcem od 8,00 hodin do 15,00 hodin.(o) Akcie upisované bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.(p) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) upisované bez využití přednostního práva se předem určeným zájemcem se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 350,- Kč (tři sta padesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě.(q) Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií na účet č. 117461273/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 1994 - 28. února 2013 : Společnost je právním nástupcem akciové společnostiLučební závody Kolín ,a.s., se sídlem v Kolíně, Pražská 54,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudempro Prahu 1, oddí... l B vložka 1465, která byla ke dni tohotozápisu z obchodního rejstříku vymazána bez likvidace. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů