Trendy

127 927 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

31 372 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

298 844 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.1.2013 Pražská třída 322/4, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Historické adresy

23.2.1999 - 11.1.2013 Hradec Králové, Pražská 322, PSČ 50101
13.3.1996 - 23.2.1999 Hradec Králové, Pražská 322, PSČ 50147
1.5.1992 - 13.3.1996 Hradec Králové, Pražská 32, PSČ 50147

46504737

DIČ

od 1.1.1993

CZ46504737

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

u2sg69g

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 630

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.12.2001

9 815 950 Kč

Historické jmění

8.11.1993 - 14.12.2001

981 595 000 Kč

1.5.1992 - 8.11.1993

974 824 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

8887953 / 0300

Provozovny

od 20.11.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Horská 198, 543 02, Vrchlabí - Hořejší Vrchlabí

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. února 2014 : Akciová společnost ZVU a.s. se podřídila jako celku zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. září 2005 - 20. února 2014 : Valná hromada určuje, že akcionář JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, je hlavním akcionářem společnosti ZVU a.s. (dále též "společnosti") ve smyslu ... ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku (dále též "hlavní akcionář"). Tato skutečnost je doložena (osvědčena):a) žádostí akcionáře JUDr. Nataši Brožové o svolání mimořádné valné hromady ze dne 23.7. 2005 obsahující čestné prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku,b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 1. 8. 2005 v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo akcionářem JUDr. Natašou Brožovou předložené listinné akcie a osvědčilo, že JUDr. Nataša Brožová vlastní 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku,c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář JUDr. Nataša Brožová vlastní k datu konání valné hromady 926.500 (slovy: devětsetdvacetšesttisícpětset) kusů kmenových listinných akcií společnosti ZVU a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) znějících na majitele, což představuje 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti.Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání mimořádné valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná nominální hodnota činí alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v majetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 Obchodního zákoníku.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, přičemž vlatnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále rovněž "den účinnosti" s tím, že :a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (slovy čtyřicetčtyři korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy : deset korun českých), přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 227-42/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za spravedlivou,b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 Obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) oproti předání akcií společnosti; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku.c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené pod písm. b), nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů od předání akcií společnosti.Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení veškerých kroků potřebných k realizaci usnesení této mimořádné valné hromady a k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
  • 8. března 2000 - 20. února 2014 : Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu článku 16 odstavce2 písmene e) stanov společnosti a ustanovení § 216a odstavce 1písmene b) a c) Obchodního zákoníku snížení základního... jměníspolečnosti o 971,779.050,-- Kč(devětsetsedmdesátjedenmiliónsedmsetsedmdesátdevěttisícpadesátkorun českých) za účelem úhrady ztráty minulých let včetně částiztráty za rok 1998 ve výši 970,894.214,42 Kč(devětsetsedmdesátmiliónůosmsetdevadesátčtyřitisícedvěstěčtrnáct42/100 korun českých) a za účelem převodu do rezervního fondu naúhradu budoucí ztráty ve výši 884.835,58 Kč(osmsetosmdesátčtyřitisíceosmsettřicetpět 58/100 korun českých)formou snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti z 1.000,-- Kč(jedentisíc korun českých) na 10,-- Kč (deset korun českých) dleustanovení § 213a odstavce 1 a 3 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 9. září 1998 - 28. července 1999 : Údaje o vyrovnání:Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. července 1997 sp. zn. 43 Kv 3/97 - 761 bylo povoleno vyrovnání na majetek akciové společnosti ZVU a.s. ... včetně ustavení vyrovnávacího správce s tím, že účinky povolení vyrovnání nastaly vyvěšením usnesení na úřední desce soudu dne 28. července 1997.Vyrovnávací správce:JUDr. Josef Oubrecht, advokát, Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493 zobrazit více skrýt více
  • 8. listopadu 1993 - 30. října 1996 : Změna stanov schválena valnou hromadou dne 24.9.1993.
  • 1. května 1992 - 30. října 1996 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork... ého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3zák.č.92/1991 sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů