Trendy

213 208 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 111 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

409 804 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.8.2014 Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad

Historické adresy

3.4.2002 - 7.8.2014 Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 50781
30.4.1992 - 3.4.2002 Lázně Bělohrad, Lázeňská 165

46504834

DIČ

od 1.12.1995

CZ46504834

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

7vwcuau

Historické názvy

20.4.2011 - 22.4.2011

Lázně Bělohrad, a.s.

30.4.1992 - 20.4.2011

Anenské slatinné lázně a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 634

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.12.2007

221 650 000 Kč

Historické jmění

26.10.2007 - 20.12.2007

68 200 000 Kč

9.4.2003 - 26.10.2007

62 000 000 Kč

22.7.1996 - 9.4.2003

47 000 000 Kč

5.4.1995 - 22.7.1996

42 696 000 Kč

25.11.1992 - 5.4.1995

27 696 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jičín

Bankovní účty

zvěřejněno 22.7.2016

9444277001 / 5500

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Historické provozovny

24.9.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lázeňská 165, 507 81, Lázně Bělohrad

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. dubna 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 1, Gorkého nám. 32, na Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 1, Gorkého nám. 32, na ...který přešel majetek státníhopodniku Státní léčebné lázně Poděbrady ve smyslu par. 11 odst. 3zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. srpna 2014 - 25. února 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 7. srpna 2014 - 25. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 27. září 2007 - 26. října 2007 : Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 21.09.2007a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s., o částku 6.200.000,- Kč (slovy: šest milion... ů dvě stě tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklaky s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 62.000 (slovy: šedesát dva tisíce) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých);b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81 ve lhůtě 2 týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ochodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii společnosti;d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, budou nabídnuty určitému zájemci z řad akcionářů a sice společnosti DANA INVESTMENTS, s.r.o., se sídlem Trutnov, Náchodská 358, PSČ 541 01, IČO 275 01 868 (dále také jen "určitý zájemce");e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, a které budou nabídnuty určitému zájemci - budou upsány v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty určené pro úhradu emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole;f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. v 1.kole s využitím přednostního práva činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Emisní kurz akcií upisovaných ve 2.kole činí 4.750,- Kč (slovy: čtyři tisíce sedmset padesát korun českých) za jednu akcii;g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií v plné výši ve lhůtě 5 pracovních dnů u akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole a 14 kalendářních dnů u akcií upsaných určitým zájemcem v 2.kole na zvláštní účet č. 35 - 8986910217/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 5. září 2005 - 24. listopadu 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským s... oudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 634, (dále jen valná hromada) konaná dne 9. 8. 2005 (devátého srpna roku dva tisíce pět) přijala usnesení tohoto obsahu:1. Určení hlavního akcionáře. Valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 634, je společnost PURO-KLIMA, a.s., se sídlem Praha 10, Štěchovická 2266/2, PSČ 100 00, IČ 001 49 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka č. 8002.Hlavní akcionář byl ke dni podání žádosti o svolání valné hromady a je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 56.864 (slovy: padesátšesttisícosmsetšedesátčtyři) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti Anenské slatinné lázně a.s., znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 56.864.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionůosmsetšedesátčtyřitisíc korun českých), což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Anenské slatinné lázně a.s., ve výši 91,716 % (slovy: devadesát jedna celých sedm set šestnáct procent).Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Anenské slatinné lázně a.s., který vede společnost na základě § 156 odst. 2 obchodního zákoníku, čestným prohlášením hlavního akcionáře, dále pak představenstvo společnosti a přítomný notář zkontrolovali a osvědčili výše uvedené údaje rovněž z předložených kupních smluv dokládajících nabytí akcií společnosti hlavním akcionářem, z kontroly předložených listinných akcií společnosti a z kontroly nepřerušené řady rubopisů na nich vyznačených. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90 % (devadesáti procentního) podílu na základním kapitálu společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu, podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 4.305 (slovy: čtyři tisíce tři sta pět) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti, znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 4.305.000,- Kč (slovy: čtyřimilionytřistapěttisíc korun českých) a 831 (slovy: osmsettřicetjedna) kusů listinných prioritních nekótovaných akcií na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 831.000,- Kč (slovy: osmsettřicetjednatisíc korun českých).2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.3. Výše protiplnění. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí a hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 22641/05 ze dne 20. 7. 2005 (dvacátého července roku dva tisíce pět) vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou Csc., znalkyní jmenovanou rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 1999 (sedmého června roku tisícího devítistého devadesátého devátého) č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9. 7. 2001 (devátého července roku dva tisíce jedna) č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků.Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) a protiplnění ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).Pro stanovení přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda volných peněžních toků (DCFF) a v případě prioritních akcií bylo použito ustanovení stanov společnosti.Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 22. 7. 2005 (slovy: dvacátého druhého července roku dva tisíce pět) konstatovalo, že výše protiplnění je spravedlivá.Hlavní akcionář sděluje, že obchodník s cennými papíry společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1388, jím byla zmocněna k výplatě protiplnění oprávněným osobám, přičemž celková částka ve výši 3.095.430,- Kč (slovy: třimilionydevadesátpěttisícčtyřistatřicet korun českých), určená na výplatu protiplnění za akcie společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů byla k obchodníkovi s cennými papíry složena před konáním této valné hromady.4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů. Představenstvo společnosti Anenské slatinné lázně a.s., sděluje, že zmocněncem pro převzetí listinných účastnických cenných papírů je obchodník, společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, telefon 545 544 240. Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, v sídle obchodníka každé pracovní pondělí a středu od 9.00 hod. do 12.00 hod. či od 13.00 hod. do 16.00 hod., nebo v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s. se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, a to v hotovosti při předání listinných akcií vydaných společností Anenské slatinné lázně a.s., nebo po dohodě s oprávněnou osobou bude protiplnění poskytnuto zasláním na sdělený bankovní účet nebo zasláním poštovní poukázky na adresu oprávněné osoby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po předání listinných akcií obchodníkovi s cennými papíry. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).Lhůta pro předložení listinných akcií je dle ustanovení § 183 l odst. 5 obch. zák. 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečně lhůta dle § 183 l odst. 6 obch. zák. je stanovena na 14 (čtrnáct) dnů. Pokud nebudou listinné akcie předloženy obchodníkovi s cennými papíry ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Konkrétní způsob a termíny k předložení listinných účastnických cenných papírů a výplaty protiplnění budou oprávněným osobám sděleny formou dopisu zaslaného bez zbytečného odkladu po dni přechodu vlastnického práva na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ke dni přechodu vlastnického práva.5. Opis ze seznamu akcionářů společnosti.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. poskytnout hlavnímu akcionáři opis ze seznamu akcionářů společnosti vyhotoveného ke dni přechodu vlastnického práva a předat mu jej do dvou pracovních dnů ode dne vyhotovení za účelem poskytnutí protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2003 - 9. dubna 2003 : Dne 18.11.2002 rozhodlo představenstvo společnosti Anenskéslatinné lázně a.s. (dále též "společnost") o zvýšení základníhokapitálu společnosti.Základní kapitál společnosti Anenské ... slatinné lázně a.s., IČ46504834, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, sezvyšuje o částku 15,000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korunčeských) z dosavadní výše 47,000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých) na výši 62,000.000,- Kč (slovy šedesátdvamilionů korun českých).Základní kapitál společnosti se zvyšuje uspáním 15.000 (patnáctitisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno a vydaných v listinnépodobě, jejichž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě a budesplacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti senepřipouští.Každý akcionář společnosti má v souladu s ustanovením § 204aobchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení záladního kapitáluspolečnoti, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitáluspolečnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč připadá právo na upsání 0,32 nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitáluspolečnosti, přičemž lze upsat pouze celé akcie.Představenstvo společnosti zveřejní informaci o možnosti využitípřednostního práva při zvyšování základního kapitálu společnostiformou upsání nových akcií v Obchodním věstníku bez zbytečnéhoodkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do Obchodního rejstříku.Přednostní právo na úpis akcií může být vykonáno nejdříve za 14dní po zveřejnění této informace v Obchodním věstníku.Akcie společnosti lze uspat v sídle společnosti v LázníchBělohrad, Lázeňská 165, PSČ: 507 81, v sekretariátu ředitele, vpracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.Přednostní právo k upisování akcií může být vykonáno nejpozdějido 14 dnů od chvíle, kdy mohlo být vykonáno poprvé.Představenstvo společnosti odešle dopisy s informací opřednostním právu a počátku lhůty pro jeho vykonání ve smylu §204a odst. 2 Obchodního zákoníku všem akcionářům společnosti naadresy uvedené v seznamu akcionářů do 5 dnů ode dne zápisurozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti do Obchodníhorejstříku.K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsanýchakcií ve výši 100% jmenovité hodnoty akcií na bankovní účetspolečnosti č.ú. 788504850267/0100 vedený u Komerční banky vJičíně ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií, jinak je jejichupsání akcií neúčinné. Splacením se rozumí den připsánípříslušné částky na určený bankovní účet společnosti.Akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva nebo jejichž upsání bude neúčinné, budou nabídnuty kupsání jedinému zájemci, družstvu PURO-KLIMA, v.d.,(po zápisuzměny právní formy družstva na akciovou společnost do obchodníhorejstříku - akciové společnosti PURO-KLIMA, a.s.(, IČ 00149331,se sídlem Praha 4, Hornokrčská 7/707, a to za shodných podmínek,za jakých byly nové akcie společnosti upisovány s využitímpřednostního práva. Jediný zájemce je oprávněn upsat tyto akciespolečnosti na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené sespolečností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku,a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení návrhu společnosti kuzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen splatitcelý emisní kurs jím upsaných akcií ve výši 100% jmenovitéhodnoty akcií na bankovní účet společnosti č.ú.788504850267/0100 vedený u Komerční banky v Jičíně ve lhůtě 10dnů ode dne upsání akcií, jinak je jeho upsání akcií neúčinné.Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na určenýbankovní účet společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 1996 - 3. dubna 2002 : Zapisuje se 1 akcie na jméno v jmenovité hodnotě 1000,- Kč(akcie se zvláštními právy)
 • 28. května 1993 - 3. dubna 2002 : Nové stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 6.5.1993.
 • 15. března 1995 - 3. září 1996 : 554 akcií na jméno se zvláštními právy ve jmenovité hodnotěpo 1000,- Kč.
 • 20. května 1993 - 28. května 1993 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 25.4.1993.
 • 25. listopadu 1992 - 25. listopadu 1992 : Základní jmění:Zákaldní jmění společnosti činí Kčs 27.696.000,-- a je rozdělenona 23.000 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a4.696 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- j... menovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 25. listopadu 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 23.577.000,--. Zakladatelsplatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího ma... jetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStátní léčebné lázně Poděbrady.Toto základní jmění je rozděleno na 16.729 akcií na majitele poKčs 1.000,jmenovité hodnoty a na 6.848 akcií na jméno po Kčs1.000,-- jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. května 1992 : Dozorčí rada:
 • 30. dubna 1992 - 1. května 1992 : Bohumil Ř e h á k , rč. 510929/006, bytem Lázně Bělohrad,Lázeňská 198
 • 30. dubna 1992 - 1. května 1992 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl př... edstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. května 1992 : Ing. Jaroslav V a i s , rč. 571204/1610, bytem Lázně Bělohrad,Jínova 358
 • 30. dubna 1992 - 1. května 1992 : Ing. Ivan V o n d r á č e k , rč. 510425/0250, bytem Jičín,Švermova 206
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů