Trendy

685 683 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

31 301 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

567 826 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.10.2016 Jiřinková 276, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice

Historické adresy

6.9.1994 - 4.10.2016 Česká Skalice, Jiřinková 276, PSČ 55203
1.5.1992 - 6.9.1994 ČeskáSkalice, Jiřinková 276

46504931

DIČ

od 1.1.1993

CZ46504931

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

238cehb

Historické názvy

1.5.1992 - 6.9.1994

Ekostroj a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 653

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.2.2004

31 255 000 Kč

Historické jmění

7.4.1994 - 17.2.2004

57 470 000 Kč

23.12.1993 - 7.4.1994

39 470 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Náchod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

275375223 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 25.2.1998

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Gočárova třída 504/54, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 18. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 1, Gorkého nám. 32, na Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 1, Gorkého nám. 32, na ...který přešel majetek státníhopodniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2005 - 29. června 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Farmet a.s., se sídlem Česká Skalice, Jiřinková 276, poštovní směrovací číslo 552 03, identifikační číslo 465 04 931, zapsané v obchodn... ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 653 (dále jen "Společnost" nebo "Farmet a.s.") ze dne 22.8.2005, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následujících zákona číslo 813/1991 Sbírky, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník").- Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem obchodní společnosti Farmet a.s. je Ing. Karel Žďárský, rodné číslo 64 11 05/1625, bytem Hradec Králové, Modřínová 1801 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) předložení všech, dále uvedených akcií Hlavním akcionářem, (ii) žádostí Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iii) čestným prohlášením Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 30.105 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (dále jen "Akcie"). Ke dni konání této mimořádné valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 30.105 kusů Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,32 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovené § 183i a následujících Obchodního zákoníku.- Přechod VŠECH ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionářeMimořádná valná hromada společnosti rozhoduje podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.- Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 784,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem zpracovaným znaleckým ústavem ČESKÁ ZNALECKÁ, a.s., číslo 1 856-01-2005, ze dne 29.7.2005, který tvoří nedílnou součást notářského zápisu NZ 332/2005, sepsaného JUDr. Olgou Medunovou, notářkou v Náchodě, jako jeho příloha (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Akcie společnosti Farmet a.s. nejsou od prosince 2001 obchodované na žádném z regulovaných trhů. Z tohoto důvodu bylo při určení výše protiplnění postupováno pouze z výsledků fundamentálních metod, kterými lze odhadnout tržní hodnotu čistého obchodního majetku společnosti Farmet a.s. S ohledem na výsledky podnikání a charakter podnikatelské činnosti je podle názoru znalce nejvhodnější metodou pro ocenění čistého obchodního majetku společnosti Farmet a.s. metoda diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. S ohledem na uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku, a jeho povinnosti poskytnout ostatním akcionářům přiměřenou a spravedlivou výši protiplnění se znalec domnívá, že ostatní akcionáři by měli obdržet hodnotu akcie, která je v tomto případě určena alikvotním podílem na tržní hodnotě čistého obchodního majetku. V případě stanovení hodnoty vypořádání minoritním akcionářům ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku je znalec přesvědčen, že hodnota akcie by neměla být ovlivňována výší podílu minoritního akcionáře, případně akcionářů. Z tohoto důvodu je hodnota jedné akcie minoritního podílu shodná s hodnotou akcie majoritního akcionáře. Znalec je dále názoru, že dostatečně respektoval veškerá známá rizika související s podnikáním společnosti Farmet a.s., a že zjištěná hodnota čistého obchodního majetku odpovídá jeho tržní hodnotě k datu ocenění. Na základě použití výše popsané oceňovací metody znalec nejprve odhadl tržní hodnotu čistého obchodního majetku společnosti Farmet a.s. k datu 30. června 2005. Alikvotní podíl tržní hodnoty čistého obchodního majetku připadající na jednu Akcii společnosti Farmet a.s., ke stejnému datu, znalec stanovil částkou 784,- Kč. Tuto částku znalec považuje za přiměřenou a spravedlivou výši protiplnění ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku, ostatním akcionářům společnosti Farmet a.s."- Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytnu (v souladu s § 183m odstavce 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do 2 měsíců ode dne předání vykoupených Akcií Společnosti. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti a předání vykoupených akcií Společnosti, ve lhůtě a způsobem určeným v tomto usnesení mimořádné valné hromady. Poskytnutí Protiplnění Oprávněným osobám bude probíhat v sídle Společnosti - sekretariát generálního ředitele (dále jen "Místo poskytnutí protiplnění"). Oprávněné osoby mohou požádat o vyplacení Protiplnění buď osobně v Místě poskytnutí protiplnění, či písemnou žádostí doručenou do Místa poskytnutí protiplnění, v obou případech spolu s předáním či doručením Akcií, a to každý pracovní den, v řádné lhůtě 1 měsíce počínaje následujícím pracovním dnem, od 9:00 do 15:00 hodin po dni Den účinnosti přechodu Akcií menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře.Nepředloží-li dosavadní vlastníci Akcií tyto Akcie v řádné lhůtě, uvedené v předchozí větě, případně v dodatečné lhůtě, jejíž délka bude určena představenstvem Společnosti podle množství nepředložených Akcií, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214 odstavce 1 až 3 Obchodního zákoníku. Délka a počátek běhu dodatečné lhůty bude společností rovněž oznámena způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti. Délka dodatečné lhůty nebude kratší než 14 dnů. Oprávněné osoby mohou žádat o Protiplnění osobně, v zastoupení zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, jejíž originál předložení v Místě poskytnutí protiplnění, spolu s vykupovanými Akciemi, či písemně na základě žádosti, která bude obsahovat číslo účtu Oprávněné osoby a přílohou které budou vykupované Akcie. Podpis oprávněné osoby na této písemné žádosti musí být úředně ověřen.Oprávněné osoby - fyzické osoby prokáží svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti. Nebude-li přítomna fyzická osoba osobně, její zplnomocněný zástupce se prokáže písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění, přičemž podpis zastoupené Oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Osoba jednající jménem Oprávněné osoby - právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii a platným průkazem totožnosti. Zmocněnci Oprávněných osob - právnických osob se prokáží písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných právnickou osobou zavazovat. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platný průkaz totožnosti.Protiplnění bude Oprávněné osobě vyplaceno v hotovosti v Místě poskytnutí protiplnění nebo převodem na účet uvedený v písemné žádosti o vyplacení Protiplnění, jak je uvedeno výše. Částky protiplnění přesahující 50.000,-Kč budou vypláceny pouze převodem na bankovní účet Oprávněné osoby. Oprávněným osobám, které nepožádají o Protiplnění ve výše uvedených lhůtách (řádné či dodatečné), vyplatí Hlavní akcionář na základě jejich písemné žádosti, doručené do sídla Hlavního akcionáře Protiplnění do 30-ti pracovních dnů od obdržení žádosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1997 - 29. června 2006 : Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
 • 12. září 2003 - 17. února 2004 : 3)Základní kapitál společnosti bude snížen následujícím způsobem:a) Použitím vlastních akcií v majetku společnosti (5.667 kusy akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč), kte... ré společnost zničí nejpozději do 1 týdne ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu.b) Vzetím akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (20.548 kusy akcií o jmenovité hodnotě, každé akcie 1.000,-Kč), v souladu s ustanovením § 213c obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti se snižuje na základě úplatného návrhu akcionářům na vzetí akcií z oběhu. Výše úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionářům je stanovena na 400,-Kč za každou vzatou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Lhůta splatnosti kupní ceny je stanovena na 2 měsíce ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. Lhůta k předložení akcií společnosti, vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, je stanovena na 30 ode dne, kdy dojde k úhradě kupní ceny společností akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2003 - 17. února 2004 : 2)Základní kapitál společnosti bude snížen o 26.215.000,- Kč.
 • 12. září 2003 - 17. února 2004 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Farmet a.s., ze dne 10. 8. 2003 o snížení základního kapitálu společnosti:
 • 12. září 2003 - 17. února 2004 : 1)Důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let a zároveň je dána možnost i menšinovým akcionářům realizovat prodej akcií na základě návrhu akcionářům.Ke s... nížení základního kapitálu bude nejprve použito 5.667 kusů akcií o jmenovité hodnotě, každé akcie 1.000,- Kč, které jsou vlastními akciemi společnosti v jejím majetku.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto:a) částka ve výši 7.964.839,42 Kč bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let,b) částka ve výši 1.851.000,- Kč bude použita k doplnění rezervního fondu,c) zbytek zůstane jako nerozdělený zisk z minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2003 - 17. února 2004 : 4)Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií, u kterých bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, podle odstavce 3) písmene b) tohoto usnesení, nedosáhne tam stanovené částky, o ... níž má být základní kapitál snížen, bude základní kapitál snížen v rozsahu, ve kterém akcionáři přijali veřejný návrh smlouvy. Pro tento případ pověřuje valná hromada představenstvo, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 1993 - 23. prosince 1993 : Způsob jednání za společnost:.. nebo jiná osoba v rozsahu pověření udělenéhopředstavenstvem.
 • 25. listopadu 1992 - 23. prosince 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 39.470.000,-- a je rozdělenona 38.286 akcií na majitele po Kčs 1:000,-- jmenovité hodnoty ana 1.184 akcií na jméno po Kčs 1.000,... -- jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 1992 - 23. prosince 1993 : Ing. Miroslava M a c h o v á , bytem Žižkovo nám. 41, Nové Měston.Met.
 • 1. května 1992 - 23. prosince 1993 : Jiří M e r n a r t , rč. 560805/2318, bytem Střeziměřice 2
 • 1. května 1992 - 23. prosince 1993 : Ing. František J a n s a , rč. 410108/006, bytem Studnice uNáchoda 106
 • 1. května 1992 - 23. prosince 1993 : Dozorčí rada:
 • 1. května 1992 - 23. prosince 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl př... edstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden čeln představenstva a nebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 25. listopadu 1992 : Ing. Věra P i t a š o v á , rč. 455310/420, bytem Purkyňova 599,Náchod
 • 1. května 1992 - 25. listopadu 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 39.266.000,--. Zakladatelsplatil 100 % základní jmění společnosti, které je představovánoucenou vkládaného hmotného a dalšího maj... etku uvedeného vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veshcváleném privatizačním projektu státního podniku Ekostroj s.p.Česká Skalice.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 38.088 akcií namajitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a na 1.178 akcií najméno po Kčs 1.000,jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů