1 625 764 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

1 013 tis. Kč

Zisk za rok 2008

781 881 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

5.5.1992 - 1.11.2010 Hradec Králové, Nerudova 37

46505024

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.11.2010

CZ46505024

Datum vzniku

5. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2010

Historické názvy

1.6.2010 - 1.11.2010

Výkrm Cerea,  a. s.

30.7.2001 - 1.6.2010

Cerea,  a. s.

20.7.1993 - 30.7.2001

CEREA a.s.

5.5.1992 - 20.7.1993

ZZN Hradec Králové a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 620

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.6.2010 - 1.11.2010

136 322 890 Kč

25.9.2002 - 1.6.2010

203 467 000 Kč

31.12.1992 - 25.9.2002

203 467 000 Kč

5.5.1992 - 31.12.1992

200 283 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2010 - 1. listopadu 2010 : Vymazává se z obchodního rejstříku společnost Výkrm Cerea, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nerudova 37, identifikační číslo 465 05 024, která byla spolu se společností Drůbež HK - ... odbyt, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova 37/32, PSČ 500 02, identifikační číslo 274 95 019 zrušena bez likvidace fúzí sloučením se společností Výkrm Hradecko, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova 37/32, PSČ 501 35, identifikační číslo 275 01 116, na niž jako na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikajících společností Výkrm Cerea, a.s. a Drůbež HK - odbyt, s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 1. června 2010 - 1. listopadu 2010 : Společnost Výkrm Cerea, a.s. (dříve Cerea a.s.), se sídlem Hradec Králové, Nerudova 37, identifikační číslo 465 05 024 byla rozdělena odštěpením sloučením a to tak, že část jejího ... jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 10.5.2010 přešla na nástupnickou společnost Cerea, a.s. (dříve ZZN Pardubice, a.s.), se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2009 - 1. listopadu 2010 : Na společnost Cerea, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nerudova 37, identifikační číslo 465 05 024 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající s... polečnosti Pragrain s.r.o., se sídlem Jičín, Dělnická 363, PSČ 506 36, identifikační číslo 259 96 690. zobrazit více skrýt více
  • 20. července 1993 - 29. září 2008 : Změna stanov ze dne 28.6.1993.
  • 5. května 1992 - 29. září 2008 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 5. května 1992 - 29. září 2008 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na ... který přešel majetekstátního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb.o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
  • 21. prosince 2006 - 23. července 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 5.12.2006 toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 153... 5/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4501 (dále jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti Cerea, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nerudova 37, IČ: 46505024 (dále jen "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena:a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to 18 (osmnáct) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilionů Kč), 8 (osm) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč), 9 (devět) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc Kč) a 9.826 (devěttisícosmsetdvacetšest) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč);b) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze 19.9.2006, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 93,5 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, a že hranici 90 % podílu na základním kapitlálu a hlasovacích právech společnosti překročil dne 18.9.2006, čímž nabyl rozhodný podíl podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku;c) čestným prohlášením hlavního akcionáře z 24.10.2006, že po nabytí dalších akcií je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 198.726.000,- Kč (jednostodevadesátosmmilionůsedmsetdvacetšesttiscí Kč) a představují podíl 97,67 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti;d) prohlášením představenstva společnosti z 5.12.2006, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku;e) stanovami společnosti, podle jejichž článku 4. odst. 3. je s každým 1.000,- Kč (jedentisíc Kč) jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 97,67 %.2. Přechod akciíVšechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku.3. Výše protiplněnía) Výše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za akcie přecházející podle tohoto rozhodnutí je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena tak, že za každou kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), jíž se přechod týká, náleží protiplnění ve výši 645,- Kč (šestsetčtyřicetpět Kč).b) Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu, společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, a to znaleckým posudkem č. 061013 vyhotoveným dne 13. října 2006, jímž je zjištěna hodnota každé z akcií, jíž se přechod týká, rovněž ve výši 645,- Kč (šestsetčtyřicetpět Kč).c) Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N/124/2006/3/2006/9144/540 ze dne 18.10.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 645,- Kč (šestsetčtyřicetpět Kč) za každou z akcií, jichž se přechod týká.4. Předložení akcií a poskytnutí protiplněnía) K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry GAUDEA a.s., Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 30, IČ: 61250309 (dále jen "obchodník s cennými papíry").b) Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 3.057.945,- Kč (třimilionypadesátsedmtisícdevětsetčtyřicetpět Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrzením obcodníka s cennými papíry ze dne 4.12.2006.c) Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 183l odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní vlastníci akcií společnosti přecházejících podle tohoto rozhodnutí (dále jen "dosavadní akcionáři"), kteří mají tyto listinné akcie v držení, uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění . Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou); pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč (pěttisíc Kč), může být výplata provedena na místě v hotovosti. Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.d) Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění budo poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzniku práva.e) Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 1992 - 20. července 1993 : Změna stanov schválena valnou hromadou dne 11.9.1992.
posunout dolů