Trendy

411 361 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 015 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

158 184 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.7.2014 Plhovská 87, 547 01 Náchod

Historické adresy

15.10.1998 - 7.7.2014 Náchod, Plhovská 87
5.5.1992 - 15.10.1998 Náchod, Smiřických 1120

46505083

DIČ

od 1.1.1993

CZ46505083

Datum vzniku

5. května 1992

Datová schránka

iw7rtqh

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 664

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.5.1992

76 580 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Náchod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1180004379 / 0800

Provozovny

od 1.2.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Karlovo náměstí 84, 547 01, Náchod

... více provozoven (celkem 46) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. října 2016 : Na společnost, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením, jmění zanikající společnosti, tedy společnosti Náchodský mlýn, a.s., se sídlem Náchod, Bílkova 2, poš Na společnost, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením, jmění zanikající společnosti, tedy společnosti Náchodský mlýn, a.s., se sídlem Náchod, Bílkova 2, poš...tovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 481 73 223. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. května 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni-ku Pekárny a cukrárny Náchod. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3. 5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jme-nování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 5. května 1992 : Založení společnosti:______________________Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodního zákoní-ku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské repu Založení společnosti:______________________Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodního zákoní-ku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské repu...bliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Pekárny a cukrárny Náchod ve smy-slu par.11 odst.3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majet-ku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 - 10. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 7. července 2014 - 10. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. srpna 2005 - 15. listopadu 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.8.2005 rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následu... jících zákona číslo 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník").- Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem obchodní společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., se sídlem Náchod, Plhovská 87, identifikační číslo 465 05 083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 664 (dále jen "Společnost") je obchodní společnost Náchodský mlýn, a.s., se sídlem Náchod, Bílkova 2, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 481 73 223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 984 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu ze seznamu akcionářů obchodní společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., ke dni 24.8.2005; (ii) předložením všech, dále uvedených akcií Hlavním akcionářem, jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů na předložených akciích; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestným prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 14.457 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, (dále jen "Akcie"), a 59 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Ke dni konání této mimořádné valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 14.457 kusů Akcií a 59 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 95,92 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovené § 183i a následujících Obchodního zákoníku.- Přechod VŠECH ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionářeMimořádná valná hromada společnosti rozhodla podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valnéhromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.- Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 384,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., jmenovanou Krajským soudem v Brně pod číslem jednacím: Spr. 1583/98 ze dne 7.6.1999 a číslem jednacím Spr. 1808/2000 ze dne 9.7.2001 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, číslo 231-46/05 ze dne 1.8.2005, který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k ceně dosažené ve veřejné dražbě cenných papírů. Hodnota společnosti výnosovou metodou byla stanovena postupem, který se v maximální možné míře přikláněl k vyšším hodnotám jednotlivých složek majetku a k realistickým variantám možného vývoje. Tento postup byl zvolen s ohledem na účel posudku jako nejvýhodnější pro minoritní akcionáře. Po zvážení všech předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou nám k datu zpracování tohoto posudku známy, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činíme tento závěr: Přiměřené protiplnění za 1 kus akcie společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. s nominální hodnotou 1.000,- Kč, stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti, je po zaokrouhlení 383,50 Kč."- Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavce 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do 2 měsíců ode dne předání vykoupených Akcií Společnosti. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií,ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti a předání vykoupených akcií Společnosti, ve lhůtě a způsobem určeným v tomto usnesení mimořádné valné hromady. Poskytnutí Protiplnění Oprávněným osobám bude probíhat v sídle Společnosti, tj. Plhovská 87, Náchod, II. patro, číslo dveří 10, odpovědná osoba paní Knittelová Vladislava (dále jen "Místo poskytnutí protiplnění").Oprávněné osoby mohou požádat o vyplacení Protiplnění buď osobně v Místě poskytnutí protiplnění, či písemnou žádostí doručenou do Místa poskytnutí protiplnění, v obou případech spolu s předáním či doručenímAkcií, a to každý pracovní den, v řádné lhůtě 1 měsíce počínaje následujícím pracovním dnem od 8.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 15.00 hodin po dni Den účinnosti přechodu Akcií menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře. Počátek běhu této řádné lhůty bude Společností oznámen odesláním dopisu obsahujícím informaci o této skutečnosti, který společnost zašle na adresy bydlišť či sídel všech akcionářů, uvedených v seznamu akcionářů nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne Den účinnosti přechodu Akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci Akcií tyto Akcie v řádné lhůtě, uvedené v předchozí větě, případně v dodatečné lhůtě, jejíž délka bude určena představenstvem Společnosti podle množství nepředložených Akcií, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214 odstavce 1 až 3 Obchodního zákoníku. Délka a počátek běhu dodatečné lhůty bude společností rovněž oznámena odesláním dopisu obsahujícím informaci o této skutečnosti, který společnost zašle na adresy bydlišť či sídel všech akcionářů, kteří nepředložili vykupované akcie, uvedených v seznamu akcionářů. Délka dodatečné lhůty nebude kratší než 14 dnů.Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Místu poskytnutí protiplnění za účelem poskytnutí Protiplnění.Oprávněné osoby mohou žádat o Protiplnění osobně, v zastoupení zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, jejíž originál předloží v Místě poskytnutí protiplnění, spolu s vykupovanýmiAkciemi, či písemně na základě žádosti, která bude obsahovat číslo účtu Oprávněné osoby a přílohou které budou vykupované Akcie. Podpis oprávněné osoby na této písemné žádosti musí být úředně ověřen.Oprávněné osoby - fyzické osoby prokáží svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti. Nebude-li přítomna fyzická osoba osobně, její zplnomocněný zástupce se prokáže písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění, přičemž podpis zastoupené Oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Osoba jednající jménem Oprávněné osoby - právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti. Zmocněnci Oprávněných osob - právnických osob se prokáží písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných právnickou osobou zavazovat. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platný průkaz totožnosti.Protiplnění bude Oprávněné osobě vyplaceno v hotovosti v Místě poskytnutí protiplnění nebo převodem na účet uvedený v písemné žádosti o vyplacení Protiplnění, jak je uvedeno výše. Po uplynutí shora uvedených lhůt (řádné i dodatečné) předá Místo poskytnutí protiplnění peněžní prostředky určené na Protiplnění, které nebudou vyplaceny Oprávněným osobám nebo jejich zmocněncům, Hlavnímu akcionáři. Oprávněným osobám, kterénepožádají o Protiplnění ve výše uvedených lhůtách (řádné či dodatečné), vyplatí Hlavní akcionář na základě jejich písemné žádosti, doručené do sídla Hlavního akcionáře Protiplnění do 30-ti pracovních dnů od obdržení žádosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů