Základní údaje

Historické adresy

14.5.2003 - 1.10.2003 Praha 9, Na Harfě 246/3, PSČ 19005
3.9.1999 - 14.5.2003 Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 18600
20.11.1996 - 3.9.1999 Hradec Králové, Vážní 456, PSČ 50003
1.8.1992 - 20.11.1996 Solnice

46506331

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.10.2003

009-46506331

Datum vzniku

1. srpna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2003

Historické názvy

21.9.2002 - 1.10.2003

VCES DAFOSS a.s.

3.9.1999 - 21.9.2002

DAFOSS a.s.

20.11.1996 - 3.9.1999

DAFOSS, a.s., diagnostické a finančně-organizační systémy stavebnictví

1.8.1992 - 20.11.1996

A.G.S. a.s. Solnice

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 748

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.5.2003 - 1.10.2003

22 692 540 Kč

24.6.1998 - 14.5.2003

1 013 220 Kč

6.6.1994 - 24.6.1998

50 661 000 Kč

1.8.1992 - 6.6.1994

38 970 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2003 - 1. října 2003 : Společnost VCES DAFOSS a.s. se v y m a z á v á z obchodního rejstříku bez likvidace.Právní důvod výmazu: Společnost zanikla v důsledku převodu jmění na akcionáře - společnost ... VCES a.s. se sídlem Praha 9, Na Harfě 246/3, IČ 26746573, která se stala jejím právním nástupcem. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodnepředstavenstvo Společnosti.
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Emisní kurs akcií se splácí tak, že 30 % jejich jmenovitéhodnoty musí být splaceno do 3 (tří) pracovních dnů po skončenílhůty pro úpis akcií ve druhém kole. Zbytek jmenovité hodnot... yakcií je pak upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 (jednoho)roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Upsané akcie se splácí na účet Společnosti č. účtu17156343/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Akcie, jež nebudou upsány na základě přenostního práva, budou vedruhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.Místem upisování bude adresa Masarykovo nám. 1544, Pardubi... ce,PSČ: 530 02, v sekretariátu VCES na 3. nadzemním podlaží.Upisovatelé budou informováni o počátku běhu lhůty uveřejněnímoznámení v Lidových novinách. Emisní kurs takto upisovanýchakcií je 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých) za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lzepřednostní právo vykonat poprvé, tj. 27. březen 2003.
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciiSpolečnosti o jmenovité hodnotě 130 Kč (slovy: sto třicet korunčeských) je 21,39645881 ks nových akcií, přičemž lze upi... sovatpouze celé akcie. S využitím přednostního práva tak lze celkemupsat maximálně 166 764 (slovy: sto šedesát šest tisíc sedm setšedesát čtyři) kusů zaknihovaných kmenových akcií Společnosti,na jméno o jmenovité hodnotě 130 Kč (slovy: sto třicet korunčeských). Akcie nebudou registrované a emisní kurs nověupisovaných akcií je 130 Kč (slovy: sto třicet korun českých) zajednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku budeupisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky,kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na záp... isrozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti o zvýšenízákladního kapitálu do obchodnho rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Akcionáři budou v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění ("obchodnízákoník") představenstvem informováni o místu, lhůtě provy... konání přednostního práva a způsobu oznámení počátku běhulhůty pro úpis akcií na základě přednostního práva, a tozveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem pro svolánívalné hromady, tj. zasláním oznámení o konání prvního kolaúpisu akcií na základě přednostního práva na adresu sídla nebobydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vedenémSpolečností. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Každý akcionář má přednostní právo upsat nové akcie v rozsahujeho podílu na základním kapitálu Společnosti na adreseMasarykovo nám. 1544, Pardubice, PSČ: 530 02, v sekretariátuVCES... na 3. nadzemním podlaží, ve lhůtě dvou týdnů, která začněběžet 16. (šestnáctý) den po přijetí rozhodnutí mimořádné valnéhromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti denně od 9 do13 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 14. května 2003 : Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1 013 220 Kč(slovy: jeden milion třináct tisíc dvě stě dvacet korunčeských) o 18 850 000 Kč (slovy: osmnáct milionů osm set padesáttisí... c korun českých) na novou výši 19 863 220 Kč (slovy:devatenáct milionů osm set šedesát tři tisíc dvě stě dvacetkorun českých). Upisování nad tuto částku se připustí až o2 829 320 Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet devět tisíc třista dvacet korun českých) do maximální celkové výše 22 692 540Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set devadesát dva tisíc pětset čtyřicet korun českých) základního kapitálu Společnosti. Nazvýšení základního kapitálu lze tak upsat maximálně celkem 166764 (slovy: sto šedesát šest tisíc sedm set šedesát čtyři) kusůkmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 130 Kč(slovy: sto třicet korun českých) v zaknihované podobě. Akcienebudou registrované a emisní kurs nově upisovaných akcií je 130Kč (slovy: sto třicet korun českých) za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 2002 - 9. dubna 2003 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti úpisem novýchzaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno v počtu46.764 ks (slovy čtyřicetšesttisícsedmsetšedesátčtyři) ojmenovité hod... notě jednoho kusu nové akcie 130,- Kč (slovyjednostotřicet korun českých), tedy navýšení základního kapitáluv celkové částce 6.079.320,- Kč (slovyšestmilionůsedmdesátdevěttisíctřistadvacet korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je zajištěníkapitálové přiměřenosti potřebné pro další podnikání společnostis ohledem na ztráty vzniklé z obchodů dřívějšího představenstvase společností IMP s.r.o. a Zemědělské družstvo ZDOBNICE Slatinanad Zdobnicí. Úpis bude proveden peněžitými vklady na bankovníúčet k tomuto účelu založený představenstvem společnosti. Emisníkurz pro upisování akcií v prvním i durhém kole upisování budečinit shodně 130,- Kč za jeden kus. Upisovatel bude povinen velhůtě tří dnů od úpisu akcií uhradit celou jmenovitou hodnotuupisovaných akcií. Nové akcie budou upisovány ve dvou kolech.První kolo je určeno k přednostnímu upisování nových akciíakcionáři společnosti, kteří budou vlastnit akcie k rozhodnémudni. Rozhodný den pro výkon přednostního práva k úpisu novýchakcií bude první pracovní den měsíce následujícího po měsíci, vekterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění úpisem novýchakcií do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti sdělítermín rozhodného dne všem akcionářům společnosti způsobemstanoveným Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti prosvolání valné hromady spolu s dalšími údaji stanovenými zákonem.Lhůta pro upsání se v prvním kole stanovuje na patnáct dnů.Pokud nebudou v prvním kole upsány všechny nově vydané akcie,potom se zbývající akcie budou upisovat ve druhém kole. Úpisakcií ve druhém kole bude nabídnut určitému zájemci, kterým jeVCES HOLDING s.r.o., IČO: 25259369, se sídlem Masarykovo náměstí1544, 530 02 Pardubice. Druhé kolo upisování nových akciízapočne prvním dnem následujícím po ukončení prvního kolaupisování akcií. Počátek běhu lhůty k upisování ve druhém kolesdělí určitému zájemci představenstvo společnosti způsobemstanoveným Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti prosvolání valné hromady spolu s dalšími údaji stanovenými zákonem.Lhůta pro upisování se ve druhém kole stanovuje na patnáct dnů.Pro obě kola upisování nových akcií se stanovuje jako místoupisování sídlo společnosti VCES PREMING a.s., Pardubice,Masarykovo náměstí 1544. Upisování bude probíhat v pracovníchdnech v době od 9.00 (devíti) do 15.00 (patnácti) hodin. Místoupisování je místem výkonu přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 1996 - 29. listopadu 2002 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.6.1996 o sníženízákladního jmění na 1 013 220,- Kč snížením jmenovité hodnotyakcií na 130 Kč.
 • 1. srpna 1992 - 29. listopadu 2002 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne15.7.1992.Na společnost přechází veškeré jmění, práva a závazky zrušenéhospolečného podniku A.G.S. S... olnice (Do 547). zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1999 - 7. února 2000 : Zvyšuje se základní jmění z 1,013.220,-Kč, tj. o 6,079.320,-Kč( slovy: šest miliónů sedmdesát devět tisíc třista dvacet korunčeských ). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýše... ní senepřipouští.Nové akcie budou kmenové, zaknihované, na jméno, veřejněneobchodovatelné, v počtu 46.764 ( slovy: čtyřicet šest tisícsedmset šedesát čtyři ) kusů. Nově vydané akcie budou mít každájmenovitou hodnotu 130,-Kč a budou upisovány dvoukolově ve lhůtě4 ( slovy: čtyř ) týdnů, počínaje následujícím dnem pozveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění vObchodním věstníku, které bude zveřejněno neprodleně po nabytíprávní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměruzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurznově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Místem úpisu je sídlo společnosti v Hradci Králové, Vážní ul.456, přičemž 14 ( slovy: čtrnásti ) denní lhůta k úpisu začínáběžet dnem následujícím po skončení lhůty k přednostnímuupisování. Akcie bude možno upisovat v místě úpisu v pracovnídny od 9,00 hod do 12,00 hod.Emisní kurs pro druhé kolo upisování se rovná jmenovité hodnotěakcií. Emisní kurz všech upsaných akcií lze splatit pouzepeněžitými vklady, a to bezhotovostně či vkladem na účet315 - 571/0100 ( KB Rychnov nad Kněžnou ) nebo v hotovosti dopolkadny společnosti dle dispozic místopředsedy představenstva.Upisovatel v prvním kole je povinen splatit celou částkuemisního kurzu do dne úpisu. Část emisního kurzu akcií upsanýchve druhém kole ve výši 50% ( slovy: padesát procent ) je nutnosplatit do dne úpisu a zbytek do 1 ( slovy: jednoho ) roku odedne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Ing. Petr Poláček, bytem Dobruška, Domašínská 991
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Bedřich Kapler, bytem Rokytnice n.O.h., Severní 479
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Václav Brandejs, bytem Voděrady 25
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Jaroslav Jiránek, bytem Ohnišov
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Ing. Jaroslav Včelák, bytem Kostelec n.Orl., Žofinská 1004
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Dozorčí rada:
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Zastupování a podepisování:Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménemspolečnosti samostatně. Za představenstvo podepisuje předseda, vjeho nepřítomnosti člen předst... avenstva. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1992 - 1. srpna 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 38.970.000,--.Základní jmění je rozděleno na 7 794 akcí na jméno o nominálníhodnotě Kčs 5.000,--.
posunout dolů