1 993 639 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

20 818 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 489 713 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

29.3.2011 - 1.12.2011 Skřivany, Tovární 67, PSČ 50352
29.8.2003 - 29.3.2011 Skřivany, ul. Tovární 67, PSČ 50352
22.3.2003 - 29.8.2003 Skřivany, ul. Tovární 67, okres Hradec Králové, PSČ 50352
19.11.1997 - 22.3.2003 Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 2
17.2.1993 - 19.11.1997 Hradec Králové, Slezská 839
31.8.1992 - 17.2.1993 Hradec Králové

46506381

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.12.2011

CZ46506381

Datum vzniku

31. srpna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2011

Historické názvy

29.3.2011 - 1.12.2011

Ardagh Metal Packaging Czech a.s.

19.1.2000 - 29.3.2011

Impress, a.s.

19.11.1997 - 19.1.2000

IMPRESS METAL PACKAGING, akciová společnost

31.8.1992 - 19.11.1997

STROJOBAL Hradec Králové a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 794

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.2.1993 - 1.12.2011

906 513 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2011 - 1. prosince 2011 : Společnost Ardagh Metal Packaging Czech a.s., se sídlem Skřivany, Tovární 67, PSČ 503 52, IČ: 465 06 381, zanikla splynutím se společností Ardagh Czech Republic s.r.o., se sídlem S... křivany, Tovární 67, PSČ 503 52, IČ: 290 48 125 a společností Ardagh Metal Packaging Znojmo a.s., se sídlem Znojmo, Průmyslová 715/24, PSČ 669 02, IČ: 463 47 054, se vznikem nástupnické společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., se sídlem Skřivany, Tovární 67, PSČ 503 52, IČ: 292 96 803. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1998 - 1. prosince 2011 : Obchodní společnost IMPRESS METAL PACKAGING, akciová společnostse sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 2 se vymazujez evidence obchodního rejstříku vedeného Krajským soudemv Hra... dci Králové, oddíl B, vložka 794. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1998 - 1. prosince 2011 : Obchodní společnost IMPRESS METAL PACKAGING, akciová společnostse sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 2 se zapisuje doobchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v ... Praze,oddíl B, vložka č. 5384. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 1. prosince 2011 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze ... 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku STROJOBAL Hradec Králové ve myslupar. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 1. prosince 2011 : V zakladatelské listině učidněné ve formě notářského zápisu zedne 20.8.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady
 • 18. listopadu 2010 - 17. ledna 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 12. listopadu 2010 toto usnesení:A/ Mimořádná valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Impress, a.s.... , IČ: 465 06 381, se sídlem ve Skřivanech, ul. Tovární 67, PSČ 503 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 794 (dále také jen "Společnost"), oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku, je společnost Impress Metal Packaging Strojobal B.V., se sídlem Zutphenseweg 51, 7418AH Deventer, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou Oost Nederland pod sp.zn. 34100503, přičemž toto její postavení bylo doloženo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, z něhož vyplývá, že tento akcionář k rozhodnému dni vlastní kmenové akcie Společnosti emise CZ0005103861 na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč v počtu 4.623 kusů, kmenové akcie Společnosti emise CZ0005103754 na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč v počtu 13.326 kusů a kmenové akcie Společnosti emise CZ0005103663 na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč v počtu 348.019 kusů, tj. akcie emitované Společností o celkové jmenovité hodnotě 823.645.000,- Kč, což představuje 90,858% základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a zároveň akcie, s nimiž je spojen 90,858% podíl na hlasovacích právech Společnosti.B/ Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i a násl. Obchodního zákoníku schvaluje přechod ostatních účastnických cenných papírů Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů, tj. celkem 82.868 ks nekótovaných kmenových akcií Společnosti emise CZ0005103663 v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře Impress Metal Packaging Strojobal B.V. se sídlem: Zutphenseweg 51, 7418AH Deventer, Nizozemské království, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou Oost Nederland pod sp.zn. 34100503. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.C/ Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: 863,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že přiměřenost a spravedlnost výše protiplnění byla stanovena v souladu s ustanovením § 183m odst. 1. Obchodního zákoníku na základě stavu majetku Společnosti a výhledu jejích výnosů a je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 25231, IČ: 27599582 pod číslem znaleckého posudku 07-10-2010/242.D/ Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář potvrzením České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 (dále jen ?Banka?) ze dne 10. listopadu 2010 prokázal, že složil u této Banky peněžní prostředky ve výši celkového protiplnění.E/ Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění v délce dvou měsíců od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění oprávněným osobám provede Banka na základě výzvy, kterou oprávněným osobám zašle dopisem na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Banka umožní výplatu podle volby oprávněných osob v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice. Výplatu v hotovosti budou provádět pobočky Banky v České republice zveřejněné na internetových stránkách Banky (www.csas.cz). zobrazit více skrýt více
 • 17. února 1993 - 19. ledna 2000 : Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 26.1.1993.
 • 18. března 1993 - 18. března 1993 : Člen dozorčí rady:
 • 31. srpna 1992 - 18. března 1993 : 2. Ing. Radan P o p p e , r.č. 43O622/959, bytem Kouřimská l59,Kutná Hora
 • 17. února 1993 - 17. února 1993 : k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojípodle jednotlivých případů svůj podpis předseda nebo gene-rální ředitel a nebo osoby jím řádně pověřené. V případech,kdy to vy... žaduje zákon, písemnosti společnosti podepisujívšichni členové představenstva nebo případně předseda adalší člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 17. února 1993 - 17. února 1993 : Způsob jednání za společnost:Za společnost jedná představenstvo, které je oprávněno jed-nat za všech okolností jménem společnosti a zastupovat jivůči třetím osobám. Představenstvo ... dává mandát svému předse-dovi, generálnímu řediteli nebo kterékoliv jiné osobě, kte-rou určí k zastupování společnosti v jejich vztazích k tře-tím osobám a k podepisování jejím jménem všech písemnostítýkající se výkonu předmětu podnikání s tím, že výslovněstanoví rozsah a meze pravomocí, které jsou jim přiznány.Podepisování písemností za společnost se provádí tak, že zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 1992 - 17. února 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 906.513.000,--.Je rozvrženo na 444.213 ks akcií na jméno v nominální hodnotěpo Kčs 1.000,-- a na 4.623 ks akcií na jméno v nominá... lní hodnotěpo Kčs 100.000,--. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 17. února 1993 : 3. Ing. Otakar Š v a j d l e r , r.č. 331102/085, bytemOpatovice nad Labem 190, okr. Pardubice
 • 31. srpna 1992 - 17. února 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:
 • 31. srpna 1992 - 17. února 1993 : Dozorčí rada :l. Ing. Eva Č a p k o v á , r.č. 4362O8/075, bytem HradecKrálové, Úprkova 510
 • 31. srpna 1992 - 17. února 1993 : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemsněpověřen.P o... d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti čiotisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1992 - 30. prosince 1992 : Základní jmění společnosti činí 444.191.000,- Kčs /slovy:sčtyřistačtyřicet čtyřimilionystodevadesátjedentisíc korunčeskoslovenských/. Zakladatel splatil 100% základního jměníspoleč... nosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného adalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku STROJOBAL Hradec Králové.Toto základní jmění je rozděleno dna 13.325 ks akcií na majitelepo 1000Kčs jmenovité hodnoty a na 430.865 ks akcií na jméno po1000 Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů