330 782 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

- 121 196 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

310 638 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

27.11.2006 - 30.6.2010 Tábor, Měšická 276, PSČ 39002
1.5.1992 - 27.11.2006 Tábor, Měšická 276

46679197

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2009

CZ46679197

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2010

Historické názvy

18.6.2008 - 30.6.2010

Faurecia Lecotex a.s. "v likvidaci"

4.7.2000 - 18.6.2008

Faurecia Lecotex a.s.

4.7.2000 - 4.7.2000

Faurencia Lecotex a.s.

1.5.1992 - 4.7.2000

LECOTEX a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 491

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.1.2003 - 30.6.2010

39 005 000 Kč

10.3.1997 - 30.1.2003

40 790 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2010 - 30. června 2010 : Na základě návrhu likvidátora podaného po ukončení procesu likvidace se z obchodního procesu likvidace se z obchodního rejstříku vymazává společnost Faurecia Lecotex a.s. " v likvi... daci", Tábor, Měšická 276, PSČ 390 02, IČ 466 79 197 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2005 - 30. června 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 30. srpna 2005, schválila následující návrh rozhodnutí o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:Mim... ořádná valná hromada Společnosti:1. konstatuje, že společnost Société Internationale de Participations, se sídlem Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Woluwé-Saint Lambert, Belgie, vlastní akcie celkem 37.343 z celkového počtu 39.005 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, vydaných Společností v zaknihované podobě, ISIN: CZ0005116046, jejichž jmenovitá hodnota činí přibližně 95,74% základního kapitálu Společnosti, což je osvědčeno výpisy z registru emitenta Společnosti ze Střediska cenných papírů (dále jen "SCP") vyhotovenými k 27. červenci 2005 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 23. srpnu 2005. Společnost Société Internationale de Participations je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku (dále jen "Hlavní akcionář").2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papířů vydaných Společností, tj. 1.662 (slovy: jeden tisíc šest set šedesát dva) akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele, ISIN CZ0005116046, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů, na Hlavního akcionáře za protiplnění ve výši 8.906 Kč (slovy: osm tisíc devět set šest) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií Společnosti na Hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává Hlavní akcionář vlastníkem všech akcií Společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře a současně na Hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi Společnosti.3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti, resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 8.906 Kč (slovy: osm tisíc devět set šest) za jednu akcii ISIN CZ0005116046 o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena posudkem znalce vypracovaných znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a. s. se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 639 98 581, pod č. 72-1/2005 ze dne 25. července 2005, podle kterého je hodnota protiplnění určená Hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 8.906 Kč (slovy: osm tisíc devět set šest) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo Společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou Hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stavovená Hlavním akcionářem v jeho žádosti o svolání valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií Společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku.Hlavní akcionář poskytně (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k vykoupeným akcií na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (SCP). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.4. pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; dále k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2010 : Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodní ho zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se sídlem v Praze ... 1,Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku vesmyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2010 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuKožedělný a gumárenský podnik Tábor, s.p.. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 2010 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 9. srpna 2002 - 30. ledna 2003 : Valná hromada společnosti konaná dne 27. 6. 2OO2 rozhodla osnížení základního kapitálu společnosti o Kč 1,785.000,-.
 • 9. srpna 2002 - 30. ledna 2003 : Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 1,785.000,-Kčodpovídající jmenovité hodnotě akcií společnosti, které máspolečnost ve svém majet... ku po výše uvedeném povinném odkupu. zobrazit více skrýt více
 • 9. srpna 2002 - 30. ledna 2003 : Způsob snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedenozrušením akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku.
 • 9. srpna 2002 - 30. ledna 2003 : Důvod snížení základního kapitálu:V důsledku povinného odkupu akcií v roce 2000 má společnost vevém majetku 1.785 vlastních akcií. Tyto akcie je nutné zcizit do3 let ode dne jejich... nabytí, jinak je společnost povinna snížitsvůj základní kapitál o částku odpovídající jmenovité hodnotětěchto akcií. Tyto akcie představují pro společnost zbytečnouzátěž (povinnost vytvořit a udržovat zvláštní rezervní fond) azrušení těchto akcií je vhodným řešením, které nijak negativněneovlivní postavení stávajících akcionářů společnosti. Částkaodpovídající snížení základního kapitálu bude použita na sníženízákladního kapitálu společnosti bez jakékoli náhrady. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 1992 - 10. března 1997 : Výše základního jmění společnosti činí 40,790.000,- Kčs, slovyčtyřicetmilionůsedmsetdevadesáttisíc korun čsl.
 • 29. července 1992 - 10. března 1997 : Základní jmění je rozděleno na 40.790 akcií jmenovité hodnoty1.000,- Kčs, znějící na majitele.
 • 1. května 1992 - 10. března 1997 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítkaspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 22. července 1993 : Den zápisu: 1.5.1992Právní forma společnosti: akciová společnostDozorčí rada společnosti:Alfréd Eckhardt, Tábor, Ve strunách 184Ing. Petr Mládek, Červený Újezd, Nové Dvory 17JUDr. ... Miloš Ptáček, Tábor, Varšavská 2714Petr Vodstrčil, Planá nad Lužnicí, U dubu 228 zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 29. července 1992 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 39 691 akcií namajitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 29. července 1992 : Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí39 691 000,-Kčs slovytřicetdevětmiliónůšsestsedevadesátjedentisíc korun čsl.
posunout dolů