1 386 003 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

- 286 048 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

684 061 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

1.9.2007 - 1.6.2010 Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 40007
1.5.1992 - 1.9.2007 Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 40173

46708219

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.6.2010

CZ46708219

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2010

Historické názvy

1.9.2007 - 1.6.2010

DRINKS UNION a.s.

25.3.2003 - 1.9.2007

ÚP, a.s.

1.5.1992 - 25.3.2003

Ústecké pivovary, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 244

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.11.2009 - 1.6.2010

150 772 776 Kč

31.8.2007 - 16.11.2009

100 772 776 Kč

25.3.2003 - 31.8.2007

109 966 000 Kč

8.12.1995 - 25.3.2003

109 966 000 Kč

10.11.1994 - 8.12.1995

89 966 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. června 2010 - 1. června 2010 : Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti DRINKS UNION a.s. se sídlem Drážďanská 80, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, IČ 467 08 219, zapsané v obcho... dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B , vložka 244, se společnosti Heineken Česká republika, a.s. se sídlem u Pivovaru 1, Krušovice, PSČ 270 53, IČ 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti, ve smyslu ust. § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Na společnost Heineken Česká republika , a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti DRINKS UNION a.s. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2009 - 1. června 2010 : Jediný akcionář dne 3.11.2009 při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti DRINKS UNION a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti DRINKS UNION a.s. dle ust... anovení § 203 obchodního zákoníku, následovně:1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 100.772.776,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedm set sedmdesát dva tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 150.772.776,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů sedm set sedmdesát dva tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 6 250 000 ks (slovy: šest miliónů dvě stě padesát tisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 8,- Kč (slovy: osm korun českých) (dále jen "Akcie").3) Akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, tedy společností Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice 1, PSČ 270 53, IČ: 451 48 166, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (jedinému akcionáři) ve lhůtě třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti tj. Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ: 400 07, doba upisování v pracovních dnech od 9,00 do 18,00 hodin.5) Emisní kurs každé Akcie činí 32,- Kč (slovy: třicet dva korun českých), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 24,- Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých) tvoří emisní ážio. Celkový emisní kurs všech Akcií činí 200.000.000,-Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých).6) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií (peněžitého vkladu):-Upisovatel je povinen splatit celkový emisní kurs upsaných Akcií, tj. částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na zvláštní za tím účelem založený účet č. 2051209700/2600 u Citibank Europe plc, organizační složka Praha, otevřený na jméno společnosti, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od upsání Akcií Upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2009 - 1. června 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti DRINKS UNION a.s., která se konala dne 10.7.2009, přijala toto usnesení: 1. Na této mimořádné valné hromadě společnosti DRINKS UNION a.s., (dále... jen "Společnost") předložila společnost Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem v Krušovicích, PSČ 270 53, IČ: 451 48 066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, Společnosti listiny prokazující, že je majitelem celkem 12.404.428 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 8,- Kč nahrazených hromadnými listinami série A, č. 000001 - 000008, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejich souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 98,47% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 98,47% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Královský pivovar Krušovice a.s. (dále jen "Hlavní akcionář") splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení.2. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a následující obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dle jen "Minoritní akcionáři") na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu") na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 19,- Kč za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou akcii vydanou v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 8,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 331/2009 ze dne 26.5.2009 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, v němž znalec dospěl k následujícímu závěru: "S ohledem na účel a předmět ocenění, povahu oceňované společnosti, poskytnutné informace a zvolenou metodologii bylo provedeno ocenění společnosti a stanovena reálná ("tržní") hodnota akcie společnosti DRINKS UNION a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 400 07, IČ: 467 08 219, k datu ocenění 31.3.2009 ve výši 19,- Kč / za 1 akcii (slovy: devatenáct korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 19,- Kč za jednu akcii, dle §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti DRINKS UNION a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotu účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy".4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 1831 odst. 6 a §214 odst. 1 obchodního zákoníku předají listinné akcie Společnosti. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 183m odst. 2 obchodního zákoníku úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2007 - 1. června 2010 : Společnost byla sloučena se zanikajícími společnostmi PaSB, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 400 07, IČ: 499 73 738, DRINKS UNION a.s. se sídlem Ústí nad Labem, D... rážďanská 80, IČ: 250 25 821 a Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora, U Lorce čp. 11, PSČ 284 15, IČ: 475 36 713. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti PaSB, a.s., DRINKS UNION a.s. a Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o.. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 2003 - 1. června 2010 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 2009 - 5. listopadu 2009 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti DRINKS UNION a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti DRINKS UNION a.s. dle ustanovení § 203 ... obchodního zákoníku, následovně:1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 100.772.776,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedm set sedmdesát dva tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 150.772.776,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů sedm set sedmdesát dva tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 6 250 000 ks (slovy: šest miliónů dvě stě padesát tisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 8,- Kč (slovy: osm korun českých) (dále jen "Akcie").3) Akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, tedy společností Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice 1, PSČ 270 53, IČ: 451 48 166, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.4) Lhůta k upsání Akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (jedinému akcionáři) ve lhůtě třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti tj. Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ: 400 07, doba upisování v pracovních dnech od 9,00 do 18,00 hodin.5) Emisní kurs každé Akcie činí 32,- Kč (slovy: třicet dva korun českých), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 24,- Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých) tvoří emisní ážio. Celkový emisní kurs všech Akcií činí 200.000.000,-Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých).6) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií (peněžitého vkladu):-Upisovatel je povinen splatit celkový emisní kurs upsaných Akcií, tj. částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na zvláštní za tím účelem založený účet č. 2051189906/2600 u Citibank Europe plc, organizační složka Praha, otevřený na jméno společnosti, a to ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od upsání Akcií Upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 1996 - 25. března 2003 : Na valné hromadě dne 27. 6. 1996 rozhodli akcionáři společnostipožadovanou většinou hlasů o změně článku 7 stanov společnosti(Zaměstnanecké akcie).
 • 29. března 1996 - 25. března 2003 : Na valné hromadě dne 7.3.1996 rozhodli akcionáři společnostipožadovanou většinou hlasů o změně stanov a složení statutárníchorgánů společnosti.
 • 1. května 1992 - 25. března 2003 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1992 - 29. března 1996 : Za společnost dále jedná generální ředitel, který je oprávněn kevšem právním úkonům, k nimž dochází při provozu obchodníspolečnosti s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí.Po... depisuje za společnost tak, že k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti připojí svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1992 - 10. listopadu 1994 : Základní jmění společnosti: 83 O46 OOO,-KčsPočet, druh a jmenovitá hodnota akcií:63 ll6 akcií na majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnotyl9 93O akcií na jméno po l OOO,-Kčs jmenov... ité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 10. listopadu 1994 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1992 - 11. ledna 1994 : JUDr. Petr Pešek, bytem Rabasova 35, Ústí nad Labem
 • 1. května 1992 - 11. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Eduard K ř í ž , bytem Ústí nad Labem, Kmochova 27 aMarie R o t t e n b o r n o v á , bytem Ústí nad Labem, Sládkova2.
 • 1. května 1992 - 21. října 1992 : Dozorčí rada společnosti:Ing. František Maroušek, Lipová 305/5, Ústí n/L
 • 1. května 1992 - 21. října 1992 : Základní jmění společnosti činí 75 942 000,- Kčs (slovy:sedmdesátpětmilionů devětsetčtyřicetdvatisíc korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jměníspolečnosti, kt... eré je představováno cenou vkládaného hmotného adalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Oceněno tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Ústecké pivovary Ústí nad Labem.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 12 910 akcií namajitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty a 63 032 akcií na jménopo 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů