Základní údaje

Historické adresy

1.5.1992 - 30.9.2009 Ústí nad Labem, Konečná 252

46708430

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 29.9.2009

CZ46708430

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2009

Historické názvy

18.9.2003 - 30.9.2009

Greif Czech Republic a.s.

1.5.1993 - 18.9.2003

Van Leer Obaly a.s.

1.5.1992 - 1.5.1993

SFINX Ústí nad Labem a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 258

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.2.1998 - 30.9.2009

120 611 000 Kč

1.5.1993 - 2.2.1998

120 611 000 Kč

1.2.1993 - 1.5.1993

63 730 000 Kč

1.5.1992 - 1.2.1993

61 913 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2009 - 30. září 2009 : Právní důvod výmazu:Společnost Greif Czech Republic a.s. zanikla bez likvidace fúzísplynutím se společností Greif Czech Republic Holding s.r.o., sesídlem Ústí nad Labem, Konečná 25... 2, PSČ: 400 01, IČ: 279 49 478,zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nadLabem, oddíl C, vložka 26325, s přechodem jmění na nověvznikající nástupnickou akciovou společnost Greif Czech Republica.s., se sídlem Ústí nad Labem, Konečná 252, PSČ 400 01, IČ: 28708 229. zobrazit více skrýt více
  • 24. září 2008 - 30. září 2009 : Valná hromada společnosti Greif Czech Republic a.s., se sídlemÚstí nad Labem, Konečná 252, IČ: 467 08 430, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od... díl B,vložka 258 (dále jen "Greif Czech Republic a.s."), v souladus ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník, ve znění pozdějších předpisů ("obchodní zákoník"),rozhoduje takto:1. Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem společnosti Greif Czech Republic a.s. jespolečnost Greif International Holding B.V., se sídlem na adreseAmstelveen, Nizozemsko, adresa: Bergseweg 6, 3633 AK Vreeland,Nizozemsko, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Obchodníkomory Midden Nederland, registrační číslo: 33065401 (dále jen"Hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti Hlavníhoakcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníkua v okamžiku konání valné hromady vlastníkem 56.881 (padesát šesttisíc osm set osmdesát jedna) kusů nekótovaných kmenových akciív listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých), z nichž 30.000 (třicet tisíc kusů) bylonahrazeno hromadnou listinou na jméno č. 1 vydanou společnostíGreif Czech Republic a.s. a 26.881 (dvacet šest tisíc osm setosmdesát jedna) kusů hromadnou listinou na jméno č. 2 vydanouspolečností Greif Czech Republic a.s., a ke dni doručení žádostiHlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodníhozákoníku a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromaděspolečnosti vlastníkem 61.165 (šedesát jedna tisíc jedno stošedesát pět) kusů nekótovaných kmenových akcií v zaknihovanépodobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíckorun českých) vydaných společností Greif Czech Republic a.s.,jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 118.046.000,- Kč (jednosto osmnáct milionů čtyřicet šest tisíc korun českých), cožpředstavuje 97,87 % (devadesát sedm celých a osmdesát sedm setinprocent) základního kapitálu společnosti Greif Czech Republica.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 97,87 % (devadesát sedmcelých a osmdesát sedm setin procent) na hlasovacích právechspolečnosti Greif Czech Republic a.s. (akcie vydané společnostíGreif Czech Republic a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví AkciíHlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením (i) hromadnélistiny č. 1 na jméno nahrazující 30.000 (třicet tisíc) kusůAkcií na jméno, (ii) hromadnou listinou č. 2 na jméno nahrazující26.881 (dvacet šest tisíc osm set osmdesát jedna) Akcií na jméno,(iii) seznamem akcionářů společnosti Greif Czech Republic a.s.,(iv) výpisem z registru emitenta zaknihovaných cenných papírůvedeného pro společnost Greif Czech Republic a.s. Střediskemcenných papírů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast namimořádné valné hromadě, tj. 12.9.2008 (dvanáctého září roku dvatisíce osm), (v) výpisem z majetkového účtu Hlavního akcionářevyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.8.2008(devatenáctého srpna roku dva tisíce osm) a ke dni 12.9.2008(dvanáctého září roku dva tisíce osm), a (vi) prohlášenímhlavního akcionáře ze dne 22.8.2008 (dvacátého druhého srpna rokudva tisíce osm), z nichž vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dnidoručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakoži k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromaděspolečnosti Greif Czech Republic a.s. majitelem 56.881 (padesátšest tisíc osm set osmdesát jedna) kusů Akcií na jméno a 61.165(šedesát jedna tisíc jedno sto šedesát pět) kusů Akcií namajitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 118.046.000,-Kč ( jedno sto osmnáct milionůčtyřicet šest tisíc korun českých),což představuje 97,87 % (devadesát sedm celých a osmdesát sedmsetin procent) základního kapitálu společnosti Greif CzechRepublic a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 97,87 %(devadesát sedm celých a osmdesát sedm setin procent) nahlasovacích právech společnosti Greif Czech Republic a.s., a žetedy Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl.obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonávat právo výkupuAkcií.2. Přechod ostatních Akcií na Hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti Greif Czech Republic a.s.rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechoduvlastnického práva ke všem ostatním Akciím ve vlastnictvíostatních akcionářů společnosti Greif Czech Republic a.s., tj.akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře,tj. společnost Greif International Holding B.V., se sídlem naadrese Amstelveen, Nizozemsko, adresa: Bergseweg 6, 3633 AKVreeland, Nizozemsko, společnost zapsanou v obchodním rejstříkuObchodní komory Midden Nederland, registrační číslo: 33065401,a to za podmínek stanovených ustanoveními § 183i až 183nobchodního zákoníku; vlastnické právo k Akciím ostatníchakcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíceod zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodníhozákoníku oprávněným osobám za Akcie peněžité protiplnění ve výši6.920,- Kč (šest tisíc devět set dvacet korun českých) za jednuAkcii (dále jen "protiplnění"). Přiměřenost výše protiplněníurčená Hlavním akcionářem je v souladu s ustanovením § 183m odst.1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckéhoústavu NOVOTA a.s., IČ: 256 40 046, se sídlem Praha 1, NovéMěsto, Klimentská 1652/36, PSČ: 11000, společnosti zapsanév obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 5168, č. 1804AF4981/08 ze dne 7.8.2008 (sedmého srpna rokudva tisíce osm).4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář předal před konáním valné hromady obchodníkovis cennými papíry společnosti RSJ Invest, a.s., se sídlem Plzeň,Keřová č. 7, IČ: 00884855, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 932 (dále jen "obchodníks cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 17.749.800,- Kč(sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc osm set korunčeských), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění a tutoskutečnost doložil společnosti Greif Czech Republic a.s.předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry.Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění oprávněným osobámbez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců, pozápisu přechodu vlastnického práva k Akciím ostatních akcionářůspolečnosti Greif Czech Republic a.s. na Hlavního akcionářev evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a toformou poštovních poukázek na jejich adresu uvedenou ve výpisuz registru emitenta. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplněníbude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže budeprokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě poskytneobchodník s cennými papíry částku protiplnění zástavnímuvěřiteli; to neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník vykoupenýchAkcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi níma zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněná osoba, které nebudepoštovní poukázka vyplacena nebo doručena z jakéhokoliv důvodu,je oprávněna žádat obchodníka s cennými papíry o poskytnutíprotiplnění přímo, a to od zápisu přechodu vlastnického právak Akciím ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře v evidencicenných papírů vedené Střediskem cenných papírů na adrese: Praha1, Tržiště 13, přičemž je povinna prokázat obchodníkovi s cennýmipapíry, že je osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění. Hlavníakcionář poskytne úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnickéhopráva k Akciím ostatních akcionářů společnosti Greif CzechRepublic a.s. na Hlavního akcionáře (dále jen "úrok") oprávněnýmosobám, které mají nárok na vyplacení úroku, převodem na účetnebo poštovní poukázkou bez zbytečného odkladu, nejdéle však dodvou (2) měsíců, poté, kdy oprávněná osoba písemně sdělí naadresu Hlavního akcionáře Bergseweg 6, 3633 AK Vreeland,Nizozemsko informaci, na který účet nebo adresu má Hlavníakcionář úrok poskytnout.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo společnosti Greif Czech Republic a.s. zabezpečívyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího téžidentifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního právak Akciím, a to ke dni přechodu vlastnického práva k Akciímostatních akcionářů společnosti Greif Czech Republic a.s. naHlavního akcionáře, a předá jej bez zbytečného odkladu,nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, Hlavnímu akcionáři zaúčelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 1998 - 30. září 2009 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převod akcií na jméno je omezen tak, že ke každému převodu musídát předem představenstva společnosti písemný souhlas.
  • 1. února 1993 - 30. září 2009 : Valná hromada dne 12.11.1992 schválila nové stanovy akciové společnosti.
  • 1. května 1992 - 30. září 2009 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č.92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne29.4. l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 1. února 1993 : Základní jmění společnosti činí 6l 9l3 OOO,-Kčs (slovy:šedesátjedenmiliondevětsettřinácttisíc). Zakladatel splatil lOO%základního jmění společnosti, které je představováno cenouvkl... ádaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podiku SFINX, s.p. závod O7, Ústínad Labem.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 6l 9l3 akcií namajitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů