Základní údaje

Historické adresy

1.9.1992 - 12.10.2009 Horažďovice, Strakonická 946, okres Klatovy, PSČ 34135

46882171

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 12.10.2009

CZ46882171

Datum vzniku

1. září 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

12. října 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. října 2009

Historické názvy

1.9.1992 - 12.10.2009

Škrobárny Horažďovice, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 288

Historické jmění

1.2.1994 - 12.10.2009

153 574 000 Kč

1.9.1992 - 1.2.1994

152 439 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. října 2009 - 12. října 2009 : Vymazává se obchodní společnost Škrobárny Horažďovice, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 946, okres Klatovy, PSČ 341 35, identifikační číslo 468 82 171, z obchodního rejstří... ku.Společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 946, okres Klatovy, PSČ 341 01, identifikační číslo 497 90 340 je nástupnickou společností zrušené společnosti.Obchodní společnost Škrobárny Horažďovice, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 946, okres Klatovy, PSČ 341 35, identifikační číslo 468 82 171, zanikla bez likvidace přeměnou vnitrostátní fúzí sloučením s obchodní společností LYCKEBY AMYLEX, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 946, okres Klatovy, PSČ 341 01, identifikační číslo 497 90 340, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložce 387, jako nástupnickou společností, na kterou přešlo obchodní jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 13. srpna 2008 - 30. října 2008 : Usnesením ze dne 4. července 2008 mimořádná valná hromada společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ust. § 183i a násl... . obchodního zákoníku ve prospěch hlavního akcionáře společnosti Česká Škrobárenská a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 946, PSČ 341 01, IČ 250 32 160, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 735. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Hany Kaslové, notářky se sídlem Plzeň, Nerudova 5 ze dne 4. července 2008, NZ 244/2008, N 254/2008. Obsah rozhodnutí valné hromady:1. Určení hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. IČ 468 82 171, se sídlem Horažďovice, Strakonická 946, PSČ 341 35 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 288 určuje, že hlavním akcionářem, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník je společnost Česká Škrobárenská a.s., IČ 250 32 160, se sídlem Horažďovice, Strakonická 946, PSČ 341 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 735 (dále jen Hlavní akcionář), který je vlastníkem 152.319 ks nekotovaných kmenových akcií společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,18% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s.2. Osvědčení údajů o Hlavním akcionářiSkutečnost, že společnost Česká Škrobárenská a.s. je osobou vlastnící 152.319 ks akcií společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,18%, byla osvědčena předložením 10 ks originálů hromadných listin nahrazujících 152.319 ks akcií společnosti představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a kontrolou zápisu tohoto akcionáře v seznamu (knize) akcionářů.3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu ostatních akcií na Hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. schvaluje ve smyslu § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, společnost Česká Škrobárenská a.s., a to za protiplnění v penězích. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na Hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s., jejichž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.4. Výše protiplněníVýše protiplnění, kterou Hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na Hlavního akcionáře, činí 340,- Kč za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného Hlavním akcionářem je v souladu s § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 075 ze dne 10.6.2008. Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce:"Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie Škrobárny Horažďovice, a.s. o nominální hodnotě 1000,- Kč na 34% nominální hodnoty, což představuje částku 340,- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých). Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. obchodního zákoníku navržená ve výši 340,- Kč (slovy: třistačtyřicet korun českých) za jednu akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem."5. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. v souladu s ust. § 183l odst. 5 ve spojení s ust. § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných akcií emitovaných společností Škrobárny Horažďovice, a.s., respektive zástavní věřitelé, kteří akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. listinné akcie ve lhůtě do 30 (třicet) dnů po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnáct) dnů od zveřejnění způsobem určeným zákonem. Nepředloží-li dosavadní vlastníci, respektive zástavní věřitelé, tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.6. Uložení peněžních prostředků určených na výplatu protiplněníPeněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Merx a.s., Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 27.6.2008, které bylo doručeno Hlavnímu akcionáři dne 30.6.2008.7. Sdělení ke způsobu předání akciíPředstavenstvo společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. sděluje, že dosavadní vlastníci akcií tyto předloží do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, a to v pracovní dny od 8:00 h (slovy: osmi hodin) do 12:00 h (slovy: dvanácti hodin) a od 13:00 h (slovy: třinácti hodin) do 16:00 h (slovy: šestnácti hodin) v jejím sídle.8. Sdělení ke způsobu výplaty protiplněníHlavní akcionář tímto sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena společnost Merx, a.s., která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.9. Sdělení k uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 4. července 2008 bude po vyhotovení včetně znaleckého posudku v sídle společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to každý pracovní den od 9:00 h (slovy: devíti hodin) do 12:00 h (slovy: dvanácti hodin) zobrazit více skrýt více
posunout dolů