Trendy

28 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-62 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

16 268 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2015 Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno

Historické adresy

18.10.2003 - 27.10.2015 Brno, Hlinky 49/126, PSČ 60300
28.8.2002 - 18.10.2003 Velké Pavlovice, Hlavní č.p.666, PSČ 69106
4.2.2002 - 28.8.2002 Bzenec, Zámecká 17, PSČ 69681
30.4.1992 - 4.2.2002 Bzenec, Zámecká 17

46900357

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 25.2.2016

CZ46900357

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

8dqgwuj

Historické názvy

16.9.2005 - 15.1.2008

Víno Bzenec, a.s. v likvidaci

30.4.1992 - 16.9.2005

Víno Bzenec, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 832

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.10.2004

22 846 000 Kč

Historické jmění

20.6.1996 - 13.10.2004

269 782 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 21. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 1992 - 21. července 2014 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2005 - 15. ledna 2008 : Vstup společnosti do likvidace:Rozhodnutím valné hromady se ruší společnost s následnou likvidací ke dni 09.září 2005.
 • 13. dubna 2004 - 13. října 2004 : I. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu za následujících podmínek:1. Důvod snížení základního kapitálu: rozdělení přebytečného provozního kapitálu mezi akcionáře.2. ... Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Výplata akcionářům.3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, bude základní kapitál snížen v souladu s ustanovením § 213 odst. 1 obchodního zákoníku i o tyto vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen maximálně o 267 782 kusů akcií tak, aby byla zachována minimální výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých.4. Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, společnost tyto vlastní akcie zničí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Pravidla pro určení výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii byla stanovena jako podíl čistého obchodního majetku společnosti zjištěného z mezitimní účetní závěrky ověřené auditorem, sestavené ke dni 31.10.2003, a celkového počtu akcií společnosti a činí 657,- Kč.6. Lhůta pro předložení listinných akcií: Dva měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku.II. Představenstvo společnosti je pověřeno učinit veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu akcionářům.III. Představenstvo společnosti je pověřeno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.IV. Představenstvo společnosti je pověřeno rozhodnout o změně stanov v ustanoveních upravujících výši základního kapitálu v souladu s ustanovením § 173 odst. 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 28. srpna 2002 : Akcie: 269 782 ks kmenových akcií na majitele jm. hodnota1.000,- Kč veřejně obchodovatelných v zaknihované podobě.
 • 4. dubna 1997 - 9. srpna 2000 : Za dvanácté. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobněnebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě úředně ověřenéplné moci. Při úpisu je upisovatel povinen předložit výpis... zesvého majetkového účtu ve středisku cenných papírů, ne starší 7dnů. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 9. srpna 2000 : Za páté. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadníakcii: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč,slovy: jeden tisíc korun českých, lze upsat 0,25, slovy... :dvacetpět setin, nové akcie.Za šesté. Emisní kurs nových akcií: 2000,-Kč, slovy: dva tisícekorun českých.Za sedmé. Režim 1. kola: upisování akcií bude probíhat od 10.00hodin do 12.00 hodin, vždy v pracovní dny. Režim 2. kola:upisování akcií bude probíhat od 10.00 hodin do 12.00 hodin, vpracovní den.Za osmé.Číslo účtu: 6103932/6400 vedeného u UNIVERSAL BANKYa.s., pobočky Slaný. Platbu je třeba provést platebním příkazemz účtu upisovatele s tím, že k identifikaci platby upisovateluvede ve variabilním symbolu své identifikační číslo nebo rodnéčíslo.Za deváté. Lhůty pro splácení upsaných akcií platné pro oběupisovací kola: a) 30% emisního kursu upsaných akcií splatitnejpozději v den úpisu, b) 70% emisního kursu upsaných akciísplatit nejpozději do 1 roku ode dne úpisu.Za desáté. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.Za jedenácté. Akcie nebudou nabídnuty určitému zájemci nebozájemcům a nebudou upsány akcionáři na základě dohody podleustanovení § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 9. srpna 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti Víno Bzenec, a.s. konaná dne13.12.1996, slovy: třináctého prosince, roku tisícíhodevítistého devadesátého šestého, schvaluje k bodu šest program... ujednání usnesení tohoto znění: Za prvé. Částka, o níž má býtzákladní jmění zvýšeno - o 134,890.000,- Kč, slovy: jednostotřicetčtyři miliony, osmset devadesát tisíc korun českých. Nenípřipuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. Za druhé. Počet, druh, podoba, forma ajmenovitá hodnota navrhovaných akcií. 67.445 ks, slovy:šedesátsedm tisíc, čtyřista čtyřicet pět kusů, veřejněobchodovatelných, zaknihovaných akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých.Za třetí. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Každý akcionář má právo v prvním kole upsat část nových akcií vrozsahu jeho podílu na dosavadním základním jmění. V případě, ževšichni akcionáři nevyužijí v prvním kole svého přednostníhopráva, upíší ve druhém kole akcie ti akcionáři, kteří svéhopřednostního práva v prvním kole využili, a to bez omezení.Za čtvrté. Místo pro vykonání úpisu v 1. kole (využitípřednostního práva) a ve 2. kole: 110 00 Praha 1, Rybná 14 -sídlo Capital Partners, a.s.. Lhůta pro vykonání přednostníhopráva (1. kolo): začíná 7. a končí 21. kalendářním dnem pozveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. Lhůta proupisování akcií (2. kolo): 22. den po uveřejnění výzvy k upsáníakcií v obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 20. června 1996 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 202.337 akciína jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 30. dubna 1992 - 20. června 1996 : Výše základního jmění společnosti činí 202.337.000 kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuveden... ého v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuVíno Bzenec. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 20. června 1996 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 12. července 1994 : Dozorčí rada společnosti:1/ Ing. Jiří Uřičář, Tvarožná Lhota 1652/ Ing. Josef Menšík, Polešovice 4543/ Ing. Jan Bystřický, Kyjov, Jungmannova 1232
 • 30. dubna 1992 - 21. května 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů