Trendy

1 522 957 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

202 688 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 138 103 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.2.2014 Tovární 532, 687 71 Bojkovice

Historické adresy

1.5.1992 - 6.2.2014 Bojkovice, Tovární 532

46900616

DIČ

od 1.1.1993

CZ46900616

Datová schránka

cqfrgij

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 844

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.5.2009

91 544 000 Kč

Historické jmění

18.1.1994 - 28.5.2009

35 004 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherský Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 9.6.2014

CZ5508000000000000743322

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Historické provozovny

1.11.1993 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární 532, 687 71, Bojkovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 8. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 1. května 1992 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého... nám. 32, nakterý přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. listopadu 2000 - 8. července 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění, které bylo schválenovalnou hromadou dne 11.7.2000.
 • 30. října 1995 - 8. července 2014 : Ke dni 30.10.1995 byly předloženy stanovy upravené valnouhromadou dne 29.5.1995.
 • 12. března 2009 - 28. května 2009 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 56.540.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) z původní výše 35.004.... 000,- Kč na novou výši 91.544.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o následující specifikaci:- počet upisovaných akcií: 56.540 kusů (slovy: padesát šest tisíc pět set čtyřicet)- jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)- druh a forma všech upisovaných akcií: kmenové akcie na majitele- podoba všech upisovaných akcií: listinnáEmisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií.Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nových akcií činí 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti jedinému akcionáři Společnosti; ne však dříve, než před podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy o úpisu akcií doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři do dvaceti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude jedinému akcionáři oznámen představenstvem písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem na adresu jeho sídla a/nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo Společnosti - 687 71 Bojkovice, Tovární 532.Na základě přednostního práva bude upisováno:56.540 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydané v listinné podobě, a to za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 1.000,- Kč.Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má pouze jediného akcionáře, upustilo představenstvo Společnosti, na základě pokynu jediného akcionáře, od zveřejnění informací o přednostním právu dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky Společnosti vzniklé z titulu splacení emisního kursu akcií dle tohoto rozhodnutí vůči pohledávce jediného akcionáře Společnosti, tj. společnosti SEAFORD LIMITED, se sídlem First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Ostrov Man, IM1 2SH, zapsané v obecném rejstříku ostrova Man pod číslem spisu 085777C, vzniklé na základě peněžitého závazku ve výši 2.000.000,- GBP, což při kurzu ČNB k 31.12.2008 představuje 56.540.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých), který představuje závazek z přijatých finančních prostředků na účet Společnosti ze dne 22.10.2008.Dohoda o započtení pohledávky bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o upsání akcií, na základě které společnost SEAFORD LIMITED, se sídlem First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Ostrov Man, IM1 2SH upíše akcie dle tohoto rozhodnutí. Návrh dohody o započtení pohledávky předá představenstvo Společnosti jedinému akcionáři nejpozději do 20 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, přičemž se Společnost a SEAFORD LIMITED, se sídlem First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Ostrov Man, IMl 2SH zavazují tuto dohodu uzavřít nejpozději do 20 dnů od předání jejího návrhu společnosti SEAFORD LIMITED. zobrazit více skrýt více
 • 26. června 2007 - 22. října 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 4. června 2007 toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 S... b., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu všech ostatních akcií obchodní společnosti MORAVIA CANS a.s., tj. akcií společností ve vlastnictví všech ostatních akcionářů společnosti MORAVIA CANS a.s. na společnost SEAFORD LIMITED, se sídlem First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Ostrov Man, IM1 2SH, zapsané v obecném rejstříku Ostrova Man pod číslem spisu 85777C jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost SEAFORD LIMITED je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena výpisem z účtu emitenta cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcionáře, vyhotoveným ke dni 23.1.2007.Z těchto dokladů vyplývá, že společnost SEAFORD LIMITED je vlastníkem 31.851 (slovy: třicetjednatisícosmsetpadesátjedna) kusů akcií společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých), což představuje 90,99% (slovy: devadesátcelýchdevadesátdevět procent) všech akcií akciové společnosti MORAVIA CANS a.s. a zároveň hlasovacích práv v ní.Z těchto dokladů dále vyplývá, že společnost SEAFORD LIMITED je vlastníkem akcií společnosti MORAVIA CANS a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% (slovy: devadesát procent) základního kapitálu akciové společnosti MORAVIA CANS a.s.Společnost SEAFORD LIMITED jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti MORAVIA CANS a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněná osoba"), protiplnění za akcie společnosti ve výši 9.161,- Kč (slovy: devěttisícjednostošedesátjedna korun českých) za jednu akcii společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých).Hlavní akcionář určil výši protiplnění na základě ocenění čistého obchodního majetku společnosti s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro poskytovatele cizího i vlastního kapitálu. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1/16042757/07 vyhotoveným znaleckým ústavem E & Y Valuations, s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 12000, IČ: 16190581, dne 1.3.2007 ve znění dodatku ke znaleckému posudku číslo 1/16042757/07 ze dne 6.4.2007. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení §183i a násl. obchodního zákoníku.V souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku byla přiměřenost výše protiplnění rovněž posouzena Českou národní bankou, která svým rozhodnutím č.j. Sp/544/102/2007/6034/540 ze dne 11. dubna 2007, jenž nabylo právní moci dne 16. dubna 2007 udělila předchozí souhlas společnosti SEAFORD LIMITED jako hlavnímu akcionáři k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 9.161,- Kč (slovy: devěttisícjednostošedesátjedna korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), ISIN CS0005040252.Představenstvo společnosti posoudilo výši protiplnění stanovenou hlavním akcionářem za akcie společnosti s péčí řádného hospodáře na základě relevantních ekonomických údajů o společnosti, a to včetně zohlednění hospodářského plánu společnosti. Představenstvo na základě výše zmíněného interního posouzení hodnoty akcií společnosti dospělo k závěru, že výše protiplnění stanovená Hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 obchodního zákoníku.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím peněžní poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti, na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcionáři nebo Československé obchodní bance, a.s. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR (slovy: patnácttisíc euro) a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy oprávněná osoba požádá ve stanovené lhůtě o výplatu protiplnění na bankovní účet, bude protiplnění poskytnuto oprávněným osobám ve lhůtě 1 měsíce od sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění Československé obchodní bance, a.s. Československá obchodní banka, a.s. v takovém případě písemně vyzve oprávněnou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů.Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. prosince 1994 : Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl... představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopřeseda a jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 18. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti :- Luděk Michalčík, Bojkovice, 1. máje 799- ing. Václav Šust, Bojkovice, 1. máje 799- Dušan Kamenský, Nezdenice 146
 • 1. května 1992 - 18. ledna 1994 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 29.447 akcií namajitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 911 akcií na jménopo 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 18. ledna 1994 : Základní jmění společnosti činí 30.358.000,-Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v z... akladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZeveta, s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů