Trendy

199 050 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

29 606 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

253 667 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.7.2014 Dvořákova 2924/21, 669 02 Znojmo

Historické adresy

3.6.2003 - 9.7.2014 Znojmo, Dvořákova 21, č.p. 2924, PSČ 66903
1.10.1992 - 3.6.2003 Znojmo, Dvořákova 21

Adresa z obchodního rejstříku

od 11.6.2007 Znojmo, Dvořákova 2924/21, PSČ 66902
od 6.8.2002 Znojmo, Dvořákova 21, PSČ 66902

46902180

DIČ

od 1.1.1993

CZ46902180

Datová schránka

vdfcnvm

Historické názvy

29.3.2002 - 9.7.2014

AGROPODNIK ZNOJMO,a.s.

1.10.1992 - 29.3.2002

AGROPODNIK ZNOJMO, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 864

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.6.2003

150 000 000 Kč

Historické jmění

1.10.1992 - 3.6.2003

150 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Znojmo

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2916741 / 0100

Provozovny

od 19.9.1997

Stánkový prodej
 • Adresy:
  • nám. T.G.Masaryka, 669 02, Znojmo

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. ledna 2010 - 9. července 2014 : Společnost Agropodnik Mašovice, a.s., jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady rozhodla dne 11.12.2009 o změně stanov společnosti.
 • 20. ledna 2010 - 2. srpna 2011 : 8. Výplatou protiplnění byla ze strany hlavního akcionáře pověřena společnost Merx a.s., která poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich ak... cií. Společnost Merx a.s., bude provádět výplatu protiplění formou bezhotovostních převodů nebo poštovní poukázkou na adresu; oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení sdělit při předložení akcií. Společnost Merx a.s., vyplatí protiplnění jen těm oprávněným osobám uvedeným na výpisu z knihy akcionářů společnosti, kteří předloží společnosti Merx a.s., své akcie emitované společností.Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., ze dne 30.dubna 2009 a znalecký posudek č. 4979 ze dne 15.února 2009, vypracovaný znalcem Ing. Martinem Vetchým, znalcem pro oceňování podniků, jsou uloženy v sídle společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., k nahlédnutí, a to každé pondělí a středu od 10:00 hod do 13:00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2009 - 20. ledna 2010 : Usnesením ze dne 30.dubna 2009 řádná valná hromada společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zá... koníku ve prospěch hlavního akcionáře společnosti Agropodnik Mašovice, a.s., se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo 2, IČ: 136 93 476. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jiřího Fryče, notáře se sídlem Znojmo, Jana Palacha 954/4, PSČ 669 02, ze dne 30.dubna 2009, NZ 94/2009, N 107/2009. Obsah rozhodnutí řádné valné hromady je následující:1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., (dále jen "společnost") je společnost Agropodnik Mašovice, a.s., se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo, společnost založená a existující podle Obchodního zákoníku, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4634 (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní 14.586 kusů (čtrnáct tisíc pětset osmdesát šest kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé z nich, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ve výši 145.860.000,- Kč (jedno sto čtyřicet pět milionů osm set šedesát tisíc korun českých) činí 97,22 % (devadesát sedm/dvacet dva setin procenta) základního kapitálu společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 97,22 % (devadesát sedm/dvacet dva setin procenta).Údaje, že společnosti Agropodnik Mašovice, a.s., je hlavním akcionářem a že je oprávněna uplatnit právo výkupu akcií ve smyslu § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na řádné valné hromadě společnosti byly osvědčeny předložením (i) výpisem z knihy akcionářů, a (ii) čestným prohlášením hlavního akcionáře.2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře.Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odstavec 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen "menšinoví akcionáři").3. Hlavní akcionář poskytne menšinovým akcionářům, popř. jiným oprávněným osobám (dále jen "oprávněné osoby"), za akcie společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., protiplnění ve výši 3.407,- Kč (tři tisíce čtyři sta sedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii znějící na jméno, vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 4979 ze dne 15.2.2009, vypracovaným znalcem Ing. Martinem Vetchým, znalcem pro oceňování podniků, jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, č.j. 16/90, ze dne 10.1.1990 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a dne 3.2.1998, č.j. 3052/97 pro oceňování podniků, IČ: 124 31 991 se sídlem Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, zapsaným v seznamu znalců kvalifikovaných pro znaleckou činnost (dále jen "znalec"). Znalec při stanovení hodnoty akcií společnosti dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že cena akcie uvedená v jeho posudku a předpokládaná pro výkup účastnických cenných papírů společnosti ve výši 3.407,- Kč (tři tisíce čtyři sta sedm korun českých) za jednu akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je přiměřená k hodnotě účastnických cenných papírů.4. Hlavní akcionář společnosti v souladu s § 1831 odstavec 5 ve spojení s § 183m odstavec 2 Obchodního zákoníku poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti. Oprávněné osoby, které drží akcie emitované společností, jsou povinny předložit společnosti akcie ve lhůtě do 30 (třicet) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnáct) dnů od zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odstavce 1 až 3 Obchodního zákoníku.5. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. částku ve výši 1.471.824,- Kč (jeden milion čtyři sta sedmdesát jedna tisíc osm set dvacet čtyři korun českých), předal hlavní akcionář společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226 (dále jen "společnost Merx a.s."), která na základě povolení Komise pro cenné papíry poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry a vykonává další činnosti povolené zákonem o cenných papírech. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na řádné valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s., ze dne 29.4.2009.6. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z knihy akcionářů, obsahujícího i identifikaci případných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti, a předá jej spolu s identifikací případných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři a společnosti Merx a.s., za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.7. Oprávněné osoby předloží akcie emitované společností do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, a to v pracovních dnech od 8:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod v jejím sídle.8. Výplatou protiplnění byla ze strany hlavního akcionáře pověřena společnost Merx a.s., která poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. Společnost Merx a.s., bude provádět výplatu protiplění formou bezhotovostních převodů nebo poštovní poukázkou na adresu; oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení sdělit při předložení akcií. Společnost Merx a.s., vyplatí protiplnění jen těm oprávněným osobám uvedeným na výpisu z knihy akcionářů společnosti, kteří předloží společnosti Merx a.s., své akcie emitované společností.Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., ze dne 30.dubna 2009 a znalecký posudek č. 4979 ze dne 15.února 2009, vypracovaný znalcem Ing. Martinem Vetchým, znalcem pro oceňování podniků, jsou uloženy v sídle společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., k nahlédnutí, a to každé pondělí a středu od 10:00 hod do 13:00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2008 - 20. ledna 2010 : Valná hromada konaná dne 27.6.2008 schválila nové znění stanov společnosti.
 • 3. června 2003 - 22. září 2008 : Valná hromada konaná dne 20.11.2001 schválila nové znění stanovspolečnosti.
 • 14. října 1998 - 3. června 2003 : Valná hromada konaná dne 11.8.1998 schválila nové znění stanovspolečnosti.
 • 1. října 1992 - 12. června 1995 : Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná a za nipodepisuje předseda představenstva nebo ředitel společno-sti nebo jeho statutární zástupce.
 • 1. října 1992 - 12. června 1995 : Dozorčí rada: Ing. Rudolf H o l í k , Znojmo, Coufalova 12 -předseda Zdeňka S o b o t k o v á , Hostěradice 412Jan P a v e l k a , Znojmo, Sokolovská 4
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů