Trendy

19 309 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 574 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

34 891 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.7.2015 Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo

Historické adresy

15.5.2006 - 7.7.2015 Znojmo, Dobšická 3579/15, PSČ 67038
10.4.2006 - 15.5.2006 Znojmo, Dobšická 3579/15, PSČ 66902
23.1.2001 - 10.4.2006 Znojmo, Dobšická 3579/15
1.9.1992 - 23.1.2001 Znojmo, Dobšická 15

46970622

DIČ

od 1.1.1993

CZ46970622

Datum vzniku

1. září 1992

Datová schránka

f7ceqqn

Historické názvy

10.4.2006 - 22.2.2007

Karaya ZOSS GROUP, a.s.

6.4.1995 - 10.4.2006

Znojemská obchodní stavební společnost, a.s.

1.9.1992 - 6.4.1995

Zemědělské stavby Znojmo a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 900

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.7.2016

5 328 200 Kč

Historické jmění

26.11.2015 - 27.7.2016

2 664 100 Kč

23.2.1996 - 26.11.2015

53 282 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Znojmo

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

154453707 / 0600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

27.8.1997 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Čerp.stanice - Dobšická 3656, 669 02, Znojmo

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. září 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, gorkého ná Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, gorkého ná...městí 32, na který přešel majetekstátního podniku Zemědělské stavby Znojmo s.p. ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne20.8.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. dubna 2017 - 20. prosince 2017 : Valná hromada společnosti schválila dne 11.4.2017 toto rozhodnutí:1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Karaya GROUP, a.s., IČ: 469 70 622, se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 ... 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 900 (dále jen Společnost) je pan Ing. Drahoslav Husa, datum narození 9.12.1963, bytem Pražská sídl. 2424/9a, 669 02 Znojmo (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 7.3.2017 (sedmého března roku dva tisíce sedmnáct) s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem: 98.783 ks (slovy: devadesáti osmi tisíc sedmi set osmdesáti tří kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 92,70 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 92,70 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Ing. Drahoslav Husa je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 330,- Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 381-20/2016 ze dne 30.12.2016 (třicátého prosince roku dva tisíce šestnáct), který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30.9.2016 (třicátého září roku dva tisíce šestnáct). Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 381-20/2016 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, Ing. Drahoslav Husa, datum narození 9.12.1963, bytem Pražská sídl. 2424/9a, 669 02 Znojmo, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností Karaya GROUP, a. s., se sídlem Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, IČ 469 70 622, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 30. září 2016. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti Karaya GROUP, a.s. na částku: 330,- Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) za 1 akcii v nominální hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín předložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 605 247 660 nebo +420 605 247 680. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín předložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 605 247 660 nebo +420 605 247 680. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2016 - 27. července 2016 : Řádná valná hromada společnosti Karaya GROUP, a.s. (dále také jen společnost) schválila dne 14.6.2016 zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, up... sáním nových akcií nejvýše o částku 2.664.100,- Kč (dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých), z původní výše 2.664.100,- Kč,- Kč (dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých) na novou výši 5.328.200,- Kč (pět milionů tři sta dvacet osm tisíc dvě stě korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 53.282 ks (padesát tři tisíc dvě stě osmdesát dva kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (padesát korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. 16 odst. 16.1. stanov společnosti, akcionáři při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ustanovení § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy bude oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, oznámeno způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno toto oznámení obsahující informace dle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK, zveřejnit na internetových stránkách společnosti a rovněž v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) je akcionář oprávněn upsat 1 (jednu) novou akcii ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů nových akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů nových akcií vůči celkovému počtu kusů nových akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen určení zájemci). Takto vypočtené číslo určující počet akcií, které může určený zájemce ve druhém kole upsat, se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností v sídle společnosti na adrese: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 50,- Kč (padesát korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 4200169159/6800, vedený u SBERBANK CZ, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2015 - 26. listopadu 2015 : Valná hromada společnosti Karaya GROUP, a.s. rozhodla dne 18.6.2015 o snížení základního kapitálu z následujícího důvodu a za následujícím účelem: Část vlastních zdrojů ze základní... ho kapitálu bude užita na úhradu ztráty společnosti a část vlastních zdrojů ze základního kapitálu bude převedena do ostatních kapitálových fondů, čímž se zvýší flexibilita společnosti v nakládání s vlastními zdroji, ať už k budoucímu vyplácení plnění akcionářům, k financování vlastní činnosti či k úhradě případné budoucí ztráty. Při přijetí tohoto rozhodnutí nedojde k žádné výplatě plnění akcionářům. Nižší základní kapitál dále umožní společnosti optimalizovat náklady. Společnost rozhoduje o snížení základního kapitálu z částky 53.282.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů dvě stě osmdesát dva tisíc korun českých) o částku 50.617.900,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmnáct tisíc devět set korun českých) na částku 2.664.100,- Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc sto korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcí poměrně u všech akcií společnosti z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) o částku 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých) na částku 50, Kč (slovy: padesát korun českých) za 1ks akcie. Snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. Akcionáři jsou povinni předložit akcie za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty ve lhůtě 30 dní od provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. S částkou 50.617.900,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmnáct tisíc devět set korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu se naloží takto: Částka 27.289.234,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých) se použije na úhradu neuhrazené ztráty minulých let. Částka 23.328.666,- Kč (slovy: dvacet tři milionů tři sta dvacet osm tisíc šest set šedesát šest korun českých) se účetně převede do ostatních kapitálových fondů společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům společnosti nevyplácí žádné peněžité plnění. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1997 - 26. listopadu 2015 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou14.3.1997.
 • 6. dubna 1995 - 26. listopadu 2015 : Ke dni 6.4.1995 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
 • 14. února 1995 - 26. listopadu 2015 : Ke dni 14.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené včl. 15.
 • 12. května 1994 - 26. listopadu 2015 : Ke dni 7.4.1994 byly předloženy upravené stanovy společnosti včl. 15,23.
 • 1. září 1992 - 26. listopadu 2015 : Základní jmění společnosti činí 53,282.000,-- Kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v... zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném přivatizačním projektu státního podnikuZemědělské stavby Znojmo s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1992 - 23. února 1996 : Toto základní jmění je rozděleno na 53.282 akcií na jméno po1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. září 1992 - 6. dubna 1995 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti čiotisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1992 - 12. května 1994 : Dozorčí rada:Bohumil Achrer, Znojmo, Vavčurova 3AIng. Ctibor Všetečka, Znojmo, r. Svobodové 4Vladimír Felinger, Znojmo, Na vinici 7Ing. Lubomír Vašík, Znojmo, Gagarinova 88
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů